اسفند ماه 82 كشوري
[لینکها فقط برای اعضا نشان داده می شود. ]

دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران
[لینکها فقط برای اعضا نشان داده می شود. ]