دتایل فوق ،جزییات سقف تیرچه بلوک با میلگردهای مهار بند می باشد ، نکته قابل توجه این دتایل جدول مشخصات فی میلگردهای به کار رفته در این سقف می باشد که کاملا این مشخصات استاندارد بوده و می توان از این مجموعه به عنوان جزییات یک سقف مسکونی استفاده نمود.

دانلود این برنامه