کیوکوشین کای کاراته ، آشنائی بیشتر با کیوکوشین کای و کیوکوشین کان Kyokushin kaikan - صفحه 2
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 14 , از مجموع 14

موضوع: کیوکوشین کای کاراته ، آشنائی بیشتر با کیوکوشین کای و کیوکوشین کان Kyokushin kaikan

 1. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض

  معنی بعضی از اسامی رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته

  1- آرم کانکور وی بازو:سمبل کیوکوشین
  2-آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین
  3- کیو کو:نهایت 4- شین: حقیقت
  5- کیو کوشین :نهايت حقيقت
  6- کارا:خالی
  7- ته : دست
  8- کاراته: دست خالي
  9- دو: راه وروش
  10- کا: محصل
  11- کای : تشکیلات
  12- کاراته کا : محصول کاراته
  13- دوجو : محل باشگاه
  14- تاتمی : محل تمرین و مبارزه
  15- دان: درجه
  16-کیو : کلاس
  17- کوهان: مبتدی
  18- سن سی : معلم
  19- سمپای:کمربند سیاه ارشد
  20- شی هان : سر استاد
  21- کانچو:استاد اعظم (رهبر)
  22- سوسای : استاد استادان
  23- شیمبان : هیئت داوران
  24-فوکوشین : داور کنار
  25- شوشین : داوروسط
  26-اوس : تواضع و فروتنی (احترام)
  27- ری : احترام
  28-سن سی ری : احترام به استاد
  29- اوتوگانی:احترام به یکدیگر
  30-آریگاتوگزائیماشتا : خیلی متشکرم
  31- اونه گایشیماس : ازشماخواهش میکنم
  32- سی زا : نشستن به حالت دو زانو
  33- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو
  34- تایماوت: وقت نگه داشتن
  35- جی کان : وقت نگه دار
  36- داچی : ایستادن
  37- زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو
  38-کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب
  39- کوکو : خرمن
  40- نكوآشی داچی : ایستادن پاگربه
  41- نکو : گربه
  42- سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی
  43- فودوداچی: آماده باش ایستادن
  44- سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار
  45- سوری : مرغ ماهی خوار
  46- تویوکو : ایستادن به حالت تیشه
  47- یوی داچی : آماده ایستادن
  48- کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته
  49- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو
  50 - شوموکوداچی : حالت T شکل
  51- کاکه: قلابی
  52- کاکه داچی : ایستادن پاقلابی
  53-هیسوکوداچی
  54-هی کو داچی: ایستادن موازی
  55- موسویی : ایستادن پنجه ها باز
  56- اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری
  57- موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو
  58- توری : برگشتن به حالت اول59
  59- جوگای : ایستادن
  60- جوگای : از تاتمی خارج شدن
  61-کای تن: چرخیدن دورزدن
  62-ساگاری :عقب نشینی
  63- مواته : برگشتن 180 درجه
  64- کوجو : برگشتن 90 درجه
  65-يون جو كو: برگشتن 45 درجه
  66- میگی : راست
  67- هیداری : چپ
  68- سایو :طرفین
  69- یوکو : پهلو
  70- مای :جلو
  71- اوشیرو : پشت سر
  72- اورا :پشت
  73- شومن : روبرو
  74- شومنی ری : احترام به روبهر
  75- شیتا: از پایین به بالا
  76- اوروشی : ازبالا به پایین
  77- اوچی : از داخل به خارج
  78- سوتو: ازخارج به داخل
  79- جودان : بالا
  80- چودان : وسط
  81- گدان : پائین
  82- بارای : رد کردن
  83- اوکه :دفاع
  84- آگو : چانه
  85- آتاما :سر
  86- اتاماسوكي :ضربه با مشت به سرحريف
  87 - كانمن :صورت
  88- كوبي :گردن
  89- ساکوتسو : استخوان تر قوه
  90- کوته : ساعد
  91- کوکن : قوس مچ
  92-هیراکوته :پشت ساعد
  93- اوراکوته : قسمت پائین ساعد
  94- اوموته کوته : قسمت پائین ساعد
  95-هیراکن:داخل دست با انگشتان نیمه بسته
  96- تتسوئی:تیغه خارجی دست حالت مشت
  97- نوکیته: انگشت
  98- ایپون نو کیته :ضربه با یک انگشت
  99- نی هون نوکیته :ضربه با دو انگشت
  100- یوهان نوکیته : ضربه با چهار انگشت
  101-شوتو : تیغه خارجی دست
  102-های تو : تیغه داخلی دست
  103-هی شو : پشت دست
  104- شوتی : کف دست
  105-اشی : هل دادن
  106-شوتی اشی :هل دادن با کف دست
  107-اوراکن : پشت مشت
  108- سیکن : برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن
  109- هیچی : آرنج
  110- هیزو : کمر
  111- کین :بیضه
  112- گری : لگن
  113-هیزا :زانو
  114- آشی پا
  115- سونی : ساق پا
  116- های سوکو : روی پا
  117- تای سکو : تیغه داخلی پا
  118- سوکوتو :تیغه خارجی پا
  119- چوسوکو:سینه پا
  120- کاکاتو :پاشنه پا
  121- مواشی دورانی
  122- مواشی گری :لگد دورانی
  123- سوکی : ضربه مستقیم پیستونی شکل
  124- ایچ : یک
  125- نی: دو
  126- سان : سه
  127- شی چهار
  128- گو : پنج
  129- روکو:شش
  130- شیچی : هفت
  131-هاچی : هشت
  132- کیو : نه
  133- جو : ده
  134-مورو: دوتا
  135-موروته : دو دستی
  136- اوبي :کمر بند کاراته
  137- شیرو: سفید
  138- آئو:آبی
  139- کرو :زرد
  140- آکا :قرمز
  141- میدوری: سبز
  142- کاچی : قهوه ای
  143- کورو : سیاه
  144- یازومه :راحت
  145- یامه: قطع ، تمام
  146- سوكو: شروع مجدد
  147- هاجيمي: شروع
  148- زوكو: ادامه دادن در مسابقه
  149- هانته: اعلام رای نهائی
  150- ماکسو: چشمها بسته
  151- ماکسو یامه: چشمها باز
  152- ذن: تمرکز
  153- کیای: فریاد
  154- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش
  155- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش
  156- کیاراته: اعلام کیای
  157- کامائه: گارد
  158- گامائته: گارد گرفتن
  159- کیاکو: مخالف
  160- مایته: دست موافق
  161- اسکوات: نشستن و برخاستن
  162- هی کی ته: دست عکس العمل
  163- کاتا: فرم ، قالب
  164- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش 180
  165- کی هون: تکنیک
  166- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای
  167- ایتو: جنگ
  168- ایپون: تک ، یک امتیاز
  169- نی هون: دوتا
  170- سمبون: سه تا
  171- سای کای: سه مرتبه
  172- یوهون: چهارتا
  173- گوهون: پنج تا
  174- کمیته: مبارزه
  175- جیوکمیته: مبارزه آزاد
  176- ایپون کمیته: مبارزه تک ضربه ای
  177- سمبون کمیته: مبارزه سه قدمی
  178- گوهون کمیته: مبارزه 5 قدمی
  179- شورره: سریعتروقویتر کارکردن
  180- که آگه: مفصل بالا رونده
  181- ایبوگی: تنفس
  182- میزو: ندیدیم
  183- میتومیزو: چیزی نبود
  184- کی مه: نفوذ
  185- کومی: فشاری
  186- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه
  187- چوئی: خطای کوچک
  188- هانسوکو: خطا
  189- جن تن: خطای متوسط
  190- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج
  191- شیای:مسابقه
  192- شیای شوریو: اتمام مسابقه
  193- شیای شوریوآکاشو:بعدازمسابقه بایکدیگردست دادن
  194- هی کی واکه: مساوی ، برابر
  195- چوریتسوفومی: برابر ، مساوی
  196- یاکوسوکو: قائده ، قانون
  197-یاکوسوکوایپون کمیته: کمیته یک ضربه ای باگاردآزاد
  198- آوازاته: جمع بستن
  199- آکوشو: دادن دو حریف
  200- نوکی ته: انگشت
  201- کی کو: مجموعه نوک انگشتان
  202- اویابی: شست دست
  203- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه
  204- نایوبی: انگشت وسط
  205- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر
  206- کویوبی: انگشت کوچک
  207- توهو:فاصله بین انگشت شست وسبابه
  208- ریوتوکن: بند دوم انگشت
  209- هیتوساشی یوبی ایپون کن: مفصل دوم انگشت سبابه
  210- تاکایوبی ایپون کن: بند دوم انگشت وسط

  Copyright © kyokushinzcf.com
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #11 ارسال شده در تاريخ 26th March 2010 در ساعت 03:50

 2. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض

  کیوکوشین کای کاراته ، آشنائی بیشتر با کیوکوشین کای و کیوکوشین کان Kyokushin
  سوسای اویاما و مبارزه آزاد

  سوسای ایاما مرد پر آوازه کاراته جهان،پس ازچندین سال تمرین ،ریاضت درکوهستان وپشتکاردرفراگیری هنرهای رزمی وکسب تجربیات فراوان، توانست کاراته ای را ابداع نمایدکه مهورآن برمبارزه آزاد،ذن(تمرکز) تمشی واری(شکستن اجسام سخت)و بدن سازی تکیه داشت.  او معتقدبود،مبارزه آزاد اوج کاراته می باشد.تازمانی که کاراته کا نتواند مهارتهای لازم رادر مبارزه آزادکسب نماید، نمیتواند مطمئن باشد که کاراته واقعی را یاد گرفته است.اگرکاراته کا به چند تکنیک کلاسیک،نمایشی واجرای حرکات با پا و حرکات توبی(پرشی)اکتفا کند وتصورش این باشد که کاراته واقعی را یاد گرفته.بی شک در اشتباه می باشد،چرا که دراین صورت می توان گفت،اوشکل سادهای از ژیمناستیک رایاد گرفته نه کاراته را.اگر چه ژیمناستیک کار بهتراز یک کاراته کا یا رزمی کار میتواند یک حرکات نمایشی همراه با تعادل رابه خوبی انجام دهد در حالی که به اونمی توان گفت یک رزمی کار.

  او همچنین معتقد بود ممکن است هر یک از ما در قبال مسائلی ترسوباشیم،همه ما از باخت ویا از مرگ مترسیم،اما عدم مقابله با مشکلات تنها باعث میشود که ما تا آخرعمر ترسو باقی بمانیم.  شهامت تنها در عرصه مبارزه حاصل می شود و راه مطمئن برای پیروزی در مبارزه ،آمدگی واشتیاق برای به خطر انداختن جان است و واقعیت امر این است که من معتقدم تمامی اقشار مردم باید مرتب با انواع مسائل و مشکلات خطرات روبرو شوند تا یاد بگیرند در هنگام بحرانهای شدید با آنها بجنگند واز آنها فرار نکنند.مردمی که روش های مقابله با این خطرات را یاد نگیرند حتی از یک زن معمولی هم ترسوترهستند.چرا که زن در هنگام به دنیا آوردن فرزند شهامت روبرو شدن با خطر بزرگی را از از خود نشان میدهد.پس انجام مبارزه(فول) و به طریقیه ی فنی و صحیح که هم مستلزم کار زیاد کسب مهارت در اجرای تکنیک ها می باشد، ما را به این مسیر سوق خواهد داد.

  بنابر این زمانی که در هنرهای رزمی اثری از رقابت های سنگین وجود نداشته باشد به چیزی شبیه رقص تبدیل خواهد شد و و با این گفته که ما هر وقت اراده کنیم،می توانیم همان ضربات و تکنیکهایی را که آموزش داده ایم با تمام قدرت به حریف وارد نمائیم،در حقیقت با این توجیح ها،صرفا" قصد امیدوار کردن هنر جویان را دارند.

  زمانی این مهم تحقق می یابد،که هنر جو و استاد در مبارزه ی آزاد روی حرکات و ضربات واقعی تمرین نمایند،لذا در تمرینات کلاسیک این مهم تحقق نخواهد شد.

  به نظر من(اویاما)اگر قدرت به منظور زنده ماندن از دست برود،این شکست است و شکست یعنی نابودی،پیدایش هنرهای رزمی برای دستیابی به پیروزی است و به همین دلیل هم در هنرهای رزمی نیاز به رقابت احساس می شود

  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #12 ارسال شده در تاريخ 26th March 2010 در ساعت 03:50

 3. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض

  درجه بندی کمربند

  1- سفید کیو 10

  2- نارنجی کیو9

  3- آبی کیو 8

  4- آبی یک خط کیو 7

  5- زرد کیو 6

  6-زرد یک خط کیو5

  7-سبز كيو 4

  8- سبز یک خط کیو3

  9- قهوه ای کیو2

  10- قهوه ای یک خط کیو1

  11- سیاه دان 1 شودان

  12- سیاه دان 2 نی دان

  13- سیاه دان 3 سان دان

  14- سیاه دان 4 یون دان

  15- سیاه دان 5 گودان

  16- سیاه دان 6 ریکودان

  17- سیاه دان 7

  18- سیاه دان 8

  19- سیاه دان 9

  20- سیاه دان 10

  کمر بند دان او سمپاي - دان 3و4 را سن سي مي گويند ولی از دان 5 به بعد به مربی کلاس شیهان می گویند به معنای استاد. کسی که رهبری سبک در سازمان جهانی را به عهده دارد (معمولا دان 7 یا 8 هستند) کانچو می گویند به معنای استاد بزرگ.
  مرحوم استاد اویاما مبتکر سبک کیو کوشین دارای دان 10 و درجه سوسای به معنای استاد استادان بودند.

  بعد از فوت مرحوم سوسای اویاما چند تن از شاگردان طراز اول ایشان رهبری سازمانهای جداگانه را بر عهده گرفته اند و عده ای نیز با اعلام سبکی جدید خود راسا مدلی جدید، از کاراته ارائه داده اند.

  سازمان جهانی کیو کوشین کاراته (international kyokushin karate organization) را به اختصار iko می نامند.

  انشعاب در کیو کوشین امر جدیدی نیست دلایل موجود برای این تقسیم بندی ها زیاد و مختلفند ولی اصلی ترین دلیل شاید این باشد که اساتید بزرگ بعد از دهها سال تمرین و آموزش و دستیابی به یک سطح عالی با بعضی از روشهای سوسای موافق نبود و یا ایرادات و ادعاهائی تازه از نظر فنی ارائه دادند از اینرو تصمیم گرفته و مدعی سبکی جدید شدند. در فهرست زیر اسامی همه کسانی که از کیوکوشین منشعب شده و خود سبکی جدید بر اساس اصول اولیه کیوکوشین ارائه داده اند آورده شده است

  Copyright © kyokushinzcf.com
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #13 ارسال شده در تاريخ 26th March 2010 در ساعت 03:50

 4. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


 5. reza310 آواتار ها
  reza310
  کاربر سایت
  Oct 2011
  13
  0
  تشکر شده : 2

  پیش فرض

  سلام اینجا کسی هست که تو سبک های کنترلی کاراته(شوتوکان-شیتوریو-گوجوریو-وادوریو) استاد باشه ؟؟؟؟ برا آموزش خصوصی یا نیمه خصوصی میخوام. من اهل تهرانم و کمربندم سبزه و دو سال وادوریو کار کردم اگه کسی هست بهم ایمیل بزنه فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  با تشکر فقط قیمت مناسب باشه.یا علی
  #14 ارسال شده در تاريخ 17th November 2011 در ساعت 14:51

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: 17th November 2011, 14:46
 2. در مورد تخم مرغ بیشتر بدانیم
  توسط bibargi1387 در انجمن آرشیو بخش پزشکی و بهداشتی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 9th March 2009, 11:00
 3. تاریخچه کان ذن ریو
  توسط Admin در انجمن سبك هاي كاراته
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 20th August 2008, 05:52
 4. تفاوت کن شین کان کاراته با دیگر سبکها
  توسط Admin در انجمن سبك هاي كاراته
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 20th August 2008, 05:48
 5. کان ذن ريو
  توسط Admin در انجمن سبك هاي كاراته
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 20th August 2008, 05:42

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •