1. آيا كتابي كه مورد مطالعه قرار نگرفته، خمس دارد؟
اگر كتاب، مورد نياز انسان و در شأن او باشد، خمس به آن تعلق نمي‎گيرد هر چند آن‎ها را در طول سال نخواند.
2. خانمي كه مقداري طلا به او هديه شده و الان هم از آن استفاده مي‎كند، بايد خمس و زكاتش را بپردازد؟
زينت‎هاي مذكور زكات ندارد، و اگر در حد معمول و متعارف باشد، خمس ندارد.
ولي چنانچه بيش‎تر از حد معمول و شأن فرد باشد، پرداخت خمس آن واجب است.
3. آيا به سكه طلا (بهار آزادي) خمس تعلق مي‎گيرد؟
سكه بهار آزادي نيز مانند ساير دارايي‎ها است. چنانچه تا سر سال خمسي باقي بماند پرداخت خمس آن واجب مي‎باشد.
4. آيا به سود پولي كه در بانك سپرده گذاري شده در صورتي كه خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق مي‎گيرد؟
اگر سود بنحو مشروع باشد، هر مقدار از آن كه مصرف نگردد و تا سر سال خمسي باقي بماند پرداخت خمس آن واجب است.
5. پولي بابت وام دانشجويي به ما داده مي‎شود، آيا اگر آن را پس انداز كنيم خمس دارد؟
وام، مشمول خمس نمي‎گردد، مگر به مقداري كه اقساط آن پرداخت شده و پس انداز شده باشد.
6. خانم هايي كه شاغلند و در آمد دارند، آيا لازم است هر ماه خمس حقوق خود را كنار بگذارند يا تعيين سال خمسي كفايت مي‎كند؟
پرداخت خمس در هر ماه لازم نيست، اولين حقوقي كه مي‎گيرند، اول سال خمسي آن‎ها است. و چنانچه درآمدشان از مخارج سال اضافه بيايد، بايد خمس آن را بپردازند.
7. مهريه خود را به تدريج از شوهرم مي‎گيرم، خمس دارد يا خير؟
مهريه خمس ندارد.
8. براي رفتن به عمره مفرده ثبت نام كرده‎ام. قسمتي از پول آن را پرداخته‎ام و بقيه وام است، آيا لازم است خمس آن‎ها را بپردازم؟
پولي كه پرداخته‎ايد، اگر از درآمد بوده و يك سال بر آن گذشته و بعد به حساب ريخته‎ايد، خمس دارد؛ اما وام مذكور خمس ندارد.
9. اگر با اين هدف كه خمس ندهيم، طوري خرج كنيم كه از درآمد سال چيزي زياد نيايد، اشكال دارد؟
اگر مصارف حلال باشد و زايد بر شأن نباشد، اشكال ندارد و در فرض سؤال، پرداخت خمس لازم نيست.
10. خوردن غذاهايي كه به عنوان نذر مي‎دهند و نمي‎دانيم صاحبانش حساب خمسي دارند يا نه، چه صورت دارد؟
اگر يقين نداشته باشيد به عين غذايي كه مصرف مي‎كنيد خمس تعلق گرفته يا خير، استفاده از آن براي شما اشكال ندارد.
11. آيا مي‎توانم بدون رجوع به مرجع تقليد، خمس خود را در راهي كه مصلحت مي‎بينم خرج كنم؟
خير، تصرف در خمس بدون اجازه از مجتهد جامع‎الشرايط جايز نيست. بلي با اجازه ازآن مجتهد يا وكيل او مي‎توانيد در مصارف شرعي تعيين شده صرف نماييد.
12. اگر وام گرفته باشم و قبل از مصرف آن، سال خمسي برسد پرداخت خمس آن لازم است يا خير؟
خمسِ وام، واجب نيست، مگر به مقداري كه از اقساط آن پرداخته باشيد كه در حكم پس انداز است.
13. پولي را به تدريج براي تهيه خانه پس انداز كرده‎ام آيا به آن خمس تعلق مي‎گيرد؟
اگر راهي براي تهيه خانه مسكوني مورد نياز فعلي، غير از پس انداز تدريجي نداريد، پس انداز مذكور خمس ندارد.
14. آيا سهامي‌كه از بازار بورس خريداري مي‎كنيم، خمس دارد؟
حكم سرمايه را دارد كه در سر سال خمسي، بايد خمس آن را بپردازيد.
15. اگر از درآمد خود به كسي قرض داده باشيم، و بعد از دو سال به ما برگرداند، خمس دارد؟
بلي، پرداخت خمس آن بلا فاصله واجب است.
16. در شرايط فعلي كه پول حج و عمره، بيش از يك سال در حساب سپرده در بانك مي‎ماند، پرداخت خمس آن واجب است يا خير؟
خمس ندارد، اگر چه احتياط در پرداخت آن نيكو است.
17. آيا مي‎توانيم خمس خود را به پدر و مادر فقير خود بدهيم؟
پدر و مادر فقير، واجب النفقه اولاد هستند و اگر فرزند تمكن مالي داشته باشد، بايد مخارج آنها را تأمين كند و اگر از ساداتند براي نفقه واجب نمي‎تواند سهم سادات به آنها بدهد، و نسبت به سهم مبارك امام عليه السلام موكول به اذن فقيه جامع الشرايط است.
18. آيا مي‎توانيم خمس خود را صرف حسينيه و يا سايركارهاي خير نماييم؟
سهم سادات بايد به سيد فقير داده شود،اما نسبت به سهم امام عليه السلام با اجازه از مرجع تقليد خود و يا نماينده او، مانعي ندارد.
19. حقوقي كه پس از فوت، هر ماه به خانواده مرحوم داده مي‎شود، آيا مشمول خمس مي‎گردد؟
چنانچه از مخارج سال اضافه بيايد، خمس دارد.
20. كسي كه به تقليد از مجتهد ميّت باقي مانده است، خمس خود را بايد به چه كسي بپردازد؟
لازم است خمس را به مجتهد زنده بپردازد، و پرداخت به وكيل مجتهد ميت كفايت نمي‎كند.
21. كتاب‎هايي را تهيه كرده‎ام؛ ولي موفق به مطالعه آنها نشده‎ام؛ آيا خمس به آنها تعلق مي‎گيرد؟
چنانچه مورد نياز و در معرض استفاده بوده، خمس ندارد.