ضوابط مدیریت بهداشتی طیور گوشتی:
× خروج تلفات وضایعات از مرغداری ها ممنوع اعلام می گردد .
× كلیه مرغداران موظفند نسبت به دفع تلفات وضایعات از طریق چاه یا لاشه سوز اقدام نمایند .
× ضوابط حمل كود بصورت جداگانه تدوین خواهد شد .
× آماده سازی سالن وتجهیزات.
× نظافت كامل وشستشو و ضد عفونی سالن وتاسیسات وتجهیزات ومحوطه بایستی قبل از جوجه ریزی برابر دستورالعمل ضمیمه باشد .
× نگه داری هرگونه طیور زینتی – بومی و سایر ماكیان وحیوانات دیگر در محوطه مرغداری ممنوع می باشد نگه داری سگ های نگهبان تحت شرایط خاص بهداشتی مجاز می باشد .
× مرغداران ملزم به تهیه لباس كار مناسب ، ‌كلاه ، چكمه و ماسک جهت پرسنل و بازدیدكنندگان و واكسیناتورها میباشد .
× كلیه مرغداران میبایستی دارای امكاتات حمل ونقل مناسب واكسن وهمچنین یخچال جهت نگه داری واكسن در مرغداری و لوازم و وسایل مناسب جهت استفاده واكسن باشند .
× كلیه كارگران مرغداری بایستی دارای كارت بهداشتی از شبكه های بهداشت ودرمان استان باشند .
× شستشو وگاز دادن یا ضد عفونی كلیه لوازم وتجهیزات از قبیل دانخوری ، آبخوری ،‌ كیسه های حمل دان والبسه و …. به ویژه وسایلی كه از دوره قبل مورد استفاده قرار گرفته است الزامیست .
× مواد متشكله خوراک طیور از داخل واحد خارج نشده و بنحو مناسب ضد عفونی گردد.
× حداقل فاصله جوجه ریزی بعدی از زمان تخلیه كود درشرایط عادی 15 روز تعیین می گردد .
× حداقل فاصله بین جوجه ریزی در شرایط غیر عادی بویژه در مناطق متراكم بسته بنوع بیماری توسط ادارات دامپزشكی اعلام خواهد شد.
× استفاده از كارت اطلاعات پرورشی جهت هرگله بطور مجزا برای هر سالن توصیه می گردد . این كارت باید حاوی عناوین تعداد جوجه ریزی تاریخ جوجه ریزی ، تلفات روزانه ، ‌واكسیناسیون .‌دان مصرفی روزانه ، داروی مصرفی و كلیه مسایل مدیریتی باشد .
× تجهیزات جهت آماده سازی وشستشوی سالنها از قبیل دستگاه سمپاش و‌شعله افكن ، ‌پمپ تحت فشلر و ….. در واحدهای پرورشی بصورت اختصاصی ضروری است .
× تجزیه شیمیائی ومیكروبی آب آشامیدنی در مرغداری حداقل بطور سالیانه به جهت رفع نقایص ممكن انجام پذیر .
× جهت جلوگیری از عوارض سوء ‌رشد وایجاد زمینه های مساعد كننده بروز بیماریها باید از مواد اولیه خوراک طیور منطبق بر استاندار های ملی استفاده شود.
× پساب وفاضلاب مرغداریها به چاه فاضلاب داخل مرغداری هدایت شود . مسیر هدایت فاضلاب باید دارای پوشش مناسب وقابل كنترل باشد .
× نصب كنتر آب در مبداء ‌ورودی آب به هر سالن بمنظور ثبت میزان مصرف آب روزانه ضروری است .
× به منظور كنترل دما و رطوبت نصب دماسنج و رطوبت سنج در محل و ارتفاع مناسب وتعداد كافی ضروریست .
× حوضچه مناسب جهت غوطه ور كردن وسایل مرغداری در محوطه احداث گردد .


منبع: تهیه و تنظیم:
سید مهرداد اسحق حسینی ؛ سردبیر ماهنامه الکترونیک کویر