فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]ها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه هاي يکديگر و اشتراک برنامه ها از نظر سخت افزاري احتياج به کارت شبکه يا LAN Card دارند،. به طور معمول در بازار دو نوع کارت وجود دارد.

يک نوع آن ها کارت هاي 10 در 10 بوده و نوع ديگر کارت هاي 10 در 100 هستند.

جهت کنترل اتصال درست کارت فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مي توانيد روي آيکون My Computer کليک راست نموده و از قسمت properties پوشه Device manager را انتخاب کنيد. در بين ابزارهاي نصب شده بايد در قسمت Network adapters ، نام و مشخصات کارت شبکه وجود داشته باشد.

اگر در اين بخش علامت سوال يا تعجب به شکل زرد رنگ وجود داشته باشد نشان مي دهد که راه انداز (Driver) کارت شبکه شما ناقص بوده و درست نصب نشده است و بايستي طبق روش هاي Hardware Settings آن را برداشته (Remove) و يا Refresh ، يا از قسمت Add new hardware در بخش کنترل پنل (Control panel) درايو يا راه انداز مناسب و صحيح آن را نصب کنيد.
توجه کنيد که بعد از نصب کارت شبکه، آيکون Network Neighborhood در روي Desktop مشاهده خواهد شد. icon_pf2 (10).gif