عنوان ها :
• مقدمه
• معرفی رشته ی زبان و ادبیات فارسی با نگاه جامعه
• بررسی تحليلی بارم در همخانی با حجم دروس
• بررسی تفسيری بارم در برقراری ارتباط دانشجو با متن
• بررسی تطبيقی محتوای کتب رشته زبان و ادبيات فارسی با رشته زبان و ادبيات انگليسی
• مباحث در قالب نمودار
• بازار کار
• جمع بندی یا حسن پایان
• پيوست ها
• منابع
مقدمه :
ادبیات آئینه فرهنگ و تمدن یک ملت است و بسیاری از مسائل از قبیل شیوه معیشت، طرز فکر، اندیشه های فلسفی، عقاید و آرای مذهبی و اخلاقی، آداب و رسوم و مانند آنها در آثار ادبی نمایان می شود. انتخاب این رشته با توجه به اینکه قاعده ها و ضوابط زبان مادری را به ما می آموزد به ظاهر معمولی و آسان به نظر می آید اما در واقع لطائف و ظرائفی دارد که در مراحل تخصصی کار را مشکل می کند.
زبان و ادبیات فارسی پایه و اساس ارتباط و شکل گرفتن شخصیت هر انسانی است که در این سرزمین به دنیا می آید . زبان فارسی پایه ای برای بیشتر دروس نظری و به ابزاری کارکردگرایانه در راستای ساخت فرهنگی یک جامعه و به صورت ریزتر در انتقال مفاهیم پایه ( انسانی ) در رشته های علوم انسانی به سبب بستگی مطلق با زبان که تاریخ شعور و فرهنگ فارسی است عمل می کند .
این حجم پیچیده ی ارتباطی ، زبان فارسی را تبدیل به شعور ایرانی می کند که قدرت انتقال داده ها را در خود به صورت یک آنالیزگر که به دیگر شاخه های علوم انسانی مجهز است تبدیل می کند و آن را از مرز یک وسیله ی ارتباطی به یک وسیله ی انسانی تبدیل می کند .
حتی اگر ما به این قدرت زبان شعور نداشته باشیم ، زبان خود به صورت اتوماتیک و ناخوداگاه وظیفه ی خود را در رابطه با تک تک افرادی که به این زبان سخن می گویند و با آن می خواند و می نویسند به انجام می رساند .
اما زمانی که به آن شعور داشته و به صورت منطقی ، صحیح و کنترل شده از آن استفاده کنیم قدرت این ابزار نه دیگر در دست شعوری نیمه آگاه و متوسط بلکه در دست شعور تعالی نگر قرار می گیرد .


دانلود بقیه مطلب فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]