ور رفتن با موها، جويدن ناخن، فرو كردن انگشت در بيني و به دهان بردن پيراهن تنها معدودي از بي‌شمار عادتهاي ناخوشايندي هستند كه يك كودك 6 ساله ممكن است داشته باشد. فرزندتان قصد اذيت كردن شما را ندارد. چنين عادت هايي براي او شيوه مقابله با استرس است. گوشزد كردن مداوم به كودك براي ترك عادتي كه دارد در واقع نتيجه عكس مي‌بخشد. اين كار تنها توجه منفي به عادت را در پي دارد كه موجب مي‌شود كودك بيشتر عصبي شده و بيش از پيش به آن عادت خو بگيرد. در عوض، مي‌توانيد با آرامش بيشتري با او صحبت كنيد. عادات فرزندتان را برايش تشريح كنيد و دلايل منطقي را كه براي يك كودك 6 ساله واضح و قابل فهم باشد براي ترك آن ذكر كنيد؛ مثلاً مي‌توانيد به او بگوييد كه « اگر انگشتj را در بيني ات فرو كني مريض مي‌شود » يا « موهايت را خيلي وقت است كه كوتاه نكرده اي اما اگر زياد باهاش وربري مجبور هستيم كوتاهش كنيم چون كه اين كارت مؤدبانه نيست».
ليستي از كارهايي را كه مي‌تواند به فرزندتان در كنترل عادت‌هاي ناخوشايندش كمك كند، تهيه كنيد. به طور مثال، وقتي كه كودكتان پيراهنش را به دهان مي برد با چشمك زدن رمزي يا علامت دست او را از اين كارش مطلع كنيد يا او را مورد تشويق قرار دهيد؛ « اگر بتوني يك ماه پيرهنت را به دهان نبري ، برات همان پيراهن ورزشي را كه مي‌خواستي مي‌خرم».
كودك وقتي كه بزرگ تر مي شود شيوه هاي جديدي را براي مقابله با اضطراب فرا مي‌گيرد و عادت هاي ناخوشايندش به مرور از بين مي روند. فشاري كه از جانب همسالان به كودك وارد مي شود نيز مؤثر است. بسياري از كودكان همكلاسي خود را كه انگشت در بيني اش مي كند مورد تمسخر قرار مي دهند.

زندگي شما در اين دوران
اكنون وسيع تر شدن دايره توجه فرزندتان به وي اين امكان را مي دهد كه موضوع و محتواي يك بازي را در طي چند روز يا چندين ملاقات با همبازي هايش گسترش دهد. بنابراين، سعي كنيد جايي را در خانه براي فرزندتان در نظر بگيريد تا بتواند چيزهايي را كه بر روي آنها كار مي كند در آنجا جا بگذارد (به طور مثال، طراحي‌‌ها، قلعه يا خانه عروسكي و يا خانه‌سازي آجري)