1- چطور يك طرح براي منو خود ايجاد كنيم.
2- چطور آنرا به صورت انيميت شده در آوريم
3- چطور از ********** Glow كه از فلش 8 به بعد موجود است بهره ببريم.


قسمت اول :
كار را با ايجاد يك سند جديد آغاز مي كنيم.پس از ايجاد سند ، با استفاده از كليدهاي تركيبي Ctrl+J پنجره Document Properties را باز مي كنيم همانطوري كه در تصوير پائين ملاحضه مي كنيد من در سند خودم اين تنظيمات را اعمال كرده ام . width برابر 425 و height برابر 115 و رنگ پشت زمينه به سياه و frame rate را به 28 .


قسمت دوم :
با استفاده از كليد R ابزار Rectangle را فعال مي كنيم . سپس در قسمت رنگ در پنل ابزار براي Fill color رنگ #3A3A3A و براي Stroke color رنگي را در نظر نمي گيريم . سپس مستطيلي با اندازه 425 در 25 مانند تصوير پائين ايجاد مي كنيم .


قسمت سوم :
سپس با استفاده از كليد Q ابزار Free Transform Tool را انتخاب مي كنيم و از مستطيل خود سه كپي مانند تصوير پائين ايجاد مي كنيم.


قسمت چهارم :
با استفاده از كليد V ابزار Selection Tool را انتخاب كرده و تمام مستطيل هاي ايجاد شده را به حالت انتخاب در مي آوريم . سپس با استفاده از كليدهاي تركيبي Ctrl+K پنل Align را نمايان مي كنيم در اين بخش ابتدا براي روي Align/Distribute to Stage كليك كرده تا به حالت غيرفعال در آيد . سپس بر روي گزينه Distribute vertical center مانند تصوير پائين كليك مي كنيم.


قسمت پنجم :
همچنانكه مستطيل ها در وضعيت انتخاب قرار دارند كليدهاي Ctrl+G را فشار دهيد تا آنها به شكل يك گروه در آيند. مانند پائين.


بار ديگر سراغ پنل Align مي رويم و برروي گروه خود اين تنظيمات را اعمال مي كنيم . ابتدا از فعال بودن Align/Distribute to Stage مطمئن شويد . سپس Align horizontal center و Align vertical center مانند تصوير پائين كليك كنيد.


حال كار تراز كردن با پشت زمينه به پابان رسيد.
قسمت ششم :
با انتخاب مجدد گروه و فشردن كليدهاي Ctrl+B يا Break Apart گروه خود را به اجزاي اصلي تقسيم مي كنيم. (مانند تصوير پائين )


قسمت هفتم :
در اين قسمت نوبت به متن منو رسيده است . براي شروع ، ابتدا كليد A را فشار دهيد تا ابزار Text Tool انتخاب شود ، سپس به پنل Properties برويد و تنظيمات را با توجه به تصوير پائين انجام دهيد.


پس از تايپ متون من به چنين نتيجه اي رسيدم.


قسمت هشتم :
با ديگر با استفاده از كليد V ابزار Selection Tool را انتخاب كنيد سپس تمام متن ها تايپ شده را انتخاب كنيد . پس از انتخاب به پنل Align برويد و در آنجا اين تنظيمات را انجام دهيد


1- از غيرفعال بودن گزينه Align/Distribute to Stage مطمئن شويد . 2- يكبار روي گزينه Distribute vertical center كليك كنيد. 3- يكبار نيز روي گزينه Distribute horizontal center كليك كنيد.


خوب حالا متون ما نيز تراز پيدا كردند.
قسمت نهم :
ابزار Selection Tool را انتخاب كنيد و اولين مستطيل و اولين متن را مانند تصوير پائين انتخاب كنيد.


حال كليد F8 را فشار دهيد تا پنجره Convert to Symbol به نمايش در آيد سپس مانند تصوير پائين نامي را براي آن در نظر گرفته و نوع را Movie Clip انتخاب كنيد


قسمت دهم :
همچنانكه movie clip شما در حالت انتخاب قرار دارد به پنل Properties و در بخش Instance name مانند تصوير نامي را براي آن در نظر بگيريد . ( از اين نام در As استفاده خواهيم كرد ).


قسمت يازدهم :
برروي mc خود دابل كليك كنيد تا وارد آن شويد .


در اين مرحله وارد بخش انيميشن مي شويم.ابزار Selection Tool را انتخاب كنيد و متن را انتخاب كنيد سپس با استفاده از كليدهاي ctrl+x عمل cut را انجام دهيد . پس از آن يك لاير جديد با نام Text در بالاي لاير جاري ايجاد كنيد . بعد ار ايجاد لاير را انتخاب كرده و با استفاده از كليدهاي Ctrl+Shift+V عمل Paste in place را انجام دهيد. حال به لاير 1 برگرديد و نام آن را به rectangle تغيير دهيد . همچانكه كه روي لاير قرار داريد كليد F8 را فشار دهيد تا پنجره Convert to Symbol نمايش داده شود سپس نامي براي آن انتخاب كنيد و نوع را به Movie Clip تغيير دهيد.


پس ار تبديل ، به فريم 15 اين لاير برويد و كليد F6 را فشار دهيد .
قسمت دوازدهم :
همچنانكه كه در فريم 15 قرار داريد يكبار روي مستطيل خود كليك كنيد تا به حالت انتخاب در آيد سپس به پنل Properties برويد و در سمت راست اين پنل از قسمت Color گزينه Tint را انتخاب كنيد سپس براي رنگ مقدار #171717 و در صد را نيز مانند تصوير پائين 100 قرار دهيد .


در ادامه در ناحيه خاكستري بين دو KeyFrame راست كليك كرده و گزينه Create Motion Tween را مانند تصوير پائين انتخاب كنيد.


قسمت سيزدهم :
به لاير text بازگرديد و كليد F8 را فشار دهيد تا پنجره Convert to Symbol نمايش داده شود. سپس نامي براي آن در نظر بگيريد و نوع Movie Clip را انتخاب كنيد .


سپس به فريم 15 اين لايه برويد و كليد F6 را فشار دهيد . پس از آن متن خود را مقداري به سمت راست مي آوريم اين كار را مي توانيد با كليدهاي مكانما انجام دهيد .

<

قسمت چهاردهم :
پس از آن بار ديگر ابزار Selection Tool را انتخاب كنيد و متن را انتخاب كنيد. پس از آن به پنل Properties برويد و در بخش Color گزينه Tint را انتخاب كنيد . در اينجا براي رنگ #8BCE00 و براي Tint Amount مقدار 100 درصد پيش فرض را برمي گزينيم.


حال بايد نتيجه اي مانند تصوير پائين داشته باشيم.


قسمت پانزدهم:
در همين پنل به تب ********** برويد و برروي آيكون مثبت كليك كنيد ، پس از باز شدن منو گزينه Glow را انتخاب كنيد و مانند تصوير پائين مقدار دهي كنيد.


حال بايد نتيجه اي مانند تصوير پائين داشته باشيم.


قسمت شانزدهم:
در اين گام در ناحيه خاكستري بين دو keyframes راست كليك كرده و گزينه Create Motion Tween را انتخاب كنيد.


حال به صحنه اصلي خود يعني Scene 1 باز مي گرديم.
قسمت هفدهم:
برروي لاير اصلي خود با لاير 1 دابل كليك كنيد و نام آن را به menu تغيير دهيد . پس از اينكار لايه جديدي با نام invisible button در بالاي اين لاير ايجاد كنيد.


همانطوري كه مطلع هستيد براي ايجاد يك invisible button بايد ناحيه مورد نظر خود را با يك شكل مثل مستطيل ايجاد كنيد سپس آن را به يك Button تبديل كرده و تنها بخش Hit را مشخص مي كنيم و رخدادهاي ديگر را فريم خالي در نظر مي گيريم.


قسمت هجدهم:
ابزار Selection Tool را انتخاب كنيد . سپس برروي invisible button كليك كنيد تا به حالت انتخاب در آيد . سپس به پنل Action Script برويد(اينكار را مي توانيد با زدن كليد F9 انجام دهيد ). حال كد زير را در اين پنل كپي كنيد .


on (rollOver) {
_root.mouse_over_HomePage_mc = true;
}

on (rollOut) {
_root.mouse_over_HomePage_mc = fstartlse;
}

on (release){
getURL("http://www.manvatoo.com/");
}


قسمت نوزدهم:
در بالاي لاير جاري يا همان invisible button لايه اي با نام action ايجاد كنيد. سپس به اولين فريم اين لايه برويد و روي آن كليك كنيد ، بار ديگر پنل Action Script را باز كنيد و كد پائين را در آن كپي كنيد.

_root.HomePage_mc.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_HomePage_mc) {
_root.HomePage_mc.nextFrame();
} else {
_root.HomePage_mc.prevFrame();
}
};

كار ما به پايان رسيد تنها گامي كه باقي مانده است ، اين است كه شما تمامي مراحل ايجاد هر كليد منو را بايد دوباره تكرار كنيد . و تنها فرق در نامي است كه براي instanca name در نظر مي گيريد.