ما دوتا لپ تاب داريم از هردوش هم راضي هستتيم
بابت اطلاعات ممنون