شما بعنوان یک حسابدار در طول دوره مالی که مشغول محاسبات و ثبتهای مربوط به حسابداری هستید باید این اصول را بطور کامل در همه زمینه ها رعایت کنید. حسابرسانی که برای حسابرسی دفاتر و صورتهای مالی به شرکت مراچعه می کنند با صورتهای مالی و دفاتر را از نظر مطابقت صورتهای مالی با این اصول بررسی کنند.
شرط اصلی معتبر بودن اصول حسابداری پذیرفته شدن این اصول توسط حسابداران می باشد. که مقهوم قابلیت پذیرش اصول خود به سه ویژگی مهم:
1.مربوط بودن Relevance
2.عینی بودن Objective
3.عملی بودن Feasibility
بستگی دارد .

مربوط بودن:وجود یا عدم وجود آن در نتیجه تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات مالی موثر می باشد.
عینی بودن:زمانی تحقق می یابد که قضاوت شخصی تهیه کنندگان اطلاعات مالی را کاهش داده و یا آن را حذف نماید.
عملی بودن:عملی بودن یک اصل حسابداری منوط به قابلیت اجرای آن بدو نتحمل هزینه های گزافو نامعقول و غیر قابل توجیه می باشد.
مفاهیم یا مفروضات بنیادی حسابداری Fundamental Accounting Concepts ( Assumption)
فرضهایی که مبنای تهیه صورتهای مالی و اساس وضع اصول حسابداری می باشند را گویند. (بدلیل اینکه فرض می شود این اصول پذیرفته شده اند نیازی به اثبات آنها احساس نمی شود.
فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption): یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در مطر گرفته می شوند.
فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنیواحذ اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات, معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.
فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه, سه ماهه, شش ماهه, یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا((سال مالی)) خوانده می شود.
نکته: یکی از مزایای تقسیم عمر یک واحد اقتصادی به قطعات زمانی کوچکتر این است که ویژگی قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.
فرض تعهدی(Accrual Assumption): در حسابداری درآمد ها به محض تحقق و هزینه ها به محض وقوع باید شناسایی و در حسابها ثبت گردد.
نکته: مبنای تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری است که در نقطه مقابل آن مبنای نقدی وجود دارد.
اصول حسابداری Accounting Principles
قواعدی کلی که رهنمودها و مبانی لازم در مورد نحوه اندازه گیری, ثبت, طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و عملیات واحدهای اقتصادی را فراهم می اورد, اصول حسابداری خوانده می شود. اصول حسابداری بر خلاف مفروضات بنیادی که جنیه زیر بناِیی دارند, عمدتا به جنبه های کاربردی و عملی قضیه پرداخته و شامل اصول زیر می باشند:
1.اصل بهای تمام شدهCost Principle
2.اصل تحقق درآمد Revenue Realization Principle
3.اصل تطابق (مقابله) هزینه با درآمد Matching Principle
4.اصل افشاDisclosure Principle
اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل, داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار, بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی, منعکس گرد, بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند, مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.
اصل تحقق درامد(Revenue Realization Principle): بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که:
1.فرآیند کسب سود کامل شده باشد.
2.مبادله ای انجام گرفته باشد .
استثنایی برای اصل تحقق درآمد:در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری, درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.
اصل تطابق هزینه با درآمد( اصل وضع هزینه های یک دوره مالی از محل درآمدهای همان دوره) (Matching Principle): از اسمش می شود به ماهیتش پی برد.
در بکارگیری این اصل, ابتدا اقلام تشکیل دهنده درآمد شناسایی شده و سپس شناخت هزینه ها انجام می گیرد.
اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.
اصول محدود کننده حسابداری Restrictive Accounting Principles (Conventions)
1.Cost-benefit Constraintفزونی منافع بر مخارج
2.Materiality اهمیت
3.Industry Peculiaritieخصوصیات صنعت
4.Conservatismمحافظه کاری
فزونی منافع بر مخارج (Cost-benefit Constraint): تهیهاطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
اهمیت (Materiality): واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت, محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش, ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.
خصوصیات صنعت(Industry Peculiarities):در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.
اصل محافظه کاری یا احتیاط ((Conservatism :واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.
نکته : قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار از بکار گرفتن اصل محافظه کاری ناشی می شود
.