حسابداری شرکت ها
مباحثی که به آن می پردازیم:
1-انواع کلی شرکت ها
2-انواع واحدهای اقتصادی
3- تعریف شرکت وعناصر تشکیل دهنده آن
4- مراحل ثبت شرکت ها در ایران
5-انواع شرکت های تجاری

1-1- تاریخچه قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران
اولین قانون تجاری که درآناز شرکتهای تجاری صحبت شده‘قانون سال 1303 می باشدسپس در سال 1304قوانین تجاری خاصی به تصویب رسید که درآن وضعیت شرکت های تجاری(سهامی ‘تضامنی ‘مختلط وتعاونی)به اختصار بیان شده استودر سال 1310به تصویب رسید
2-1-طبقه بندی واحدهای تجاری
واحدهای تجاری انتفاعی:اشخاص یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به عملیاتتجاری اشتغا ل دارند مانند:تجار وانواع شرکت ها
واحد های غیر تجاری انتفاعی:اشخاص وموسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات غیرتجاری اشتغال دارند. دفاتر حقوقی ‘موسسا ت حسابرسی
1-3-1شرکت چیست؟شرکت ‘عبارت است از اجتماع دویا چند نفرکه هر یک امکاناتی رااعم(از وجه نقد‘وسایل وماشین آلات)با خود به درون اجتماع مذکورآورده وبه منظور کسب سود‘فعالیت های مشترکی را انجام داده ومنافع را به نسبت های معین تقسیم می کنند
2-3-1-عناصر تشکیل دهنده شرکت:
1-همکاری دو یا چند نفر
2-آوردن حصه یا سهم الشرکه
3-ماهیت حقوقی شرکت
4-طرز تقسیم سود
3-3-1-مراحل ثبت شرکت در ایران:کلیه شرکت ها باید در ((کلیه شرکت ها وموسسات غیر تجاری ))به ثبت برسند.برای این کار ‘با توجه به نوع شرکتها مدیران آن ها باید مدارک زیر را تسلیم ثبت شرکتها نمایند.
شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد که قانون مدنی هر دو نوع آن را به رسمیت شناخته.برای تشکیل شرکت باید قراردادی بین افراد تشکیل دهنده آن منعقد شود.در این قرار داد‘روابط همکاری بین افراد آن‘قصد انتفاع‘موضوع مشارکت ‘واختصاص مبلغی به عنوان سرمایه درج می شود.این قرارداد

مدارک ثبت شرکت ها


در شرکت تضامنی

در شرکت های نسبی


در شرکتهای مختلط غیر سهامی


در شرکت سهامی


شرکت های تعاونی
یک نسخه شرکت نامه
یک نسخه اساس نامه
گواهی مدیران شرکت مبنی بر پرداخت
تمام سرمایه نقدی وتسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه غیر نقدی

نام شریک یا شرکائی که
مدیریت شرکت را عهده دار هستند

یک نسخه شرکت نامه
یک نسخه اساس نامه

نام مدیریا مدیران شرکت

گواهی مدیران شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی وتسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه غیر نقدی


یک نسخه شرکت نامه
یک نسخه اساس نامه

نام شریک یا یا شرکای ضامن
که سمت مدیریت دارند
یک نسخه اساس نامه
یک نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس
یک نسخه صورت جلسه اولین هیات مدیره
گواهی بانک مبنی بر پرداخت 35%
سرمایه اولیه


یک نسخه اساس نامه
در خواست کتبی ثبت
طرح پیشنهادی وارائه مجوز
وزارت تعاونی
رسید پرداخت مقدار حاقل سرمایه مورد نظر4-1- انواع شرکت های تجاری

1- شرکت تضامنی
2- شرکت تعاونی تولید
3- شرکت سهامی
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت با مسئولیت محدود