اصول متداول حسابداری دولتی
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 14

موضوع: اصول متداول حسابداری دولتی

 1. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض اصول متداول حسابداری دولتی

  اصول متداول حسابداری دولتی

  لزوم نگهداری حسابهای مستقل: علت اصلی نگهداری حسابهای مستقل آن است که سازمانهای دولتی باید برای درامد و سایر منابع مالی که برای مصارف خاص و محدود طبق قوانین و مقررات دریافت می نمایند واحدهای حسابداری جداگانه ایجاد نمایند.

  خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی: سیستم حسابداری دولتی باید امکان ارائه وضعیت مالی و نتیجه عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای دارائیهای ثابت عمومی و بدهیهای بلندمدت عمومی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق اصول و استانداردهای حسابداری و نیز امکان بررسی و حسابرسی صورتهای مالی را به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای در انجام، ثبت و طبقه بندی فعالیتهای مالی فراهم آورد.

  خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی:
  1- اطلاعات و ارقام مفید و صحیح جهت تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع مالی با مصارف مربوط
  2- اطلاعات مربوط به داراییها، بدهیها و مازاد یا دریافتها، پرداختها و موجودیهای سازمان دولتی در تاریخ معین و تغییرات در عوامل مذکور در مدت زمان معین
  3- اطلاعات مالی لازم جهت ارزیابی عملکرد سازمان دولتی و مدیریت آن
  4- اطلاعات لازم و مفید برای ارزیابی خدمات ارائه شده و توانایی بالقوه ارائه خدمات
  5- اطلاعات مالی مفید جهت تهیه صورت گردش وجوه و پیش بینی گردش وجوه و مازاد سازمان دولتی برای مدت معین
  6- اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی و تصمیم گیری مالی به منظور ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالی سازمان جهت نیل به اهداف عملیاتی
  7- اطلاعات لازم برای مقایسه عملیات انجام شده با برنامه ها و طرحهای مصوب و تطبیق هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای
  8- اطلاعات لازم برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت
  9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالی و نتیجه عملیات مالی هریک از حسابهای مستقل و نیز نتایج کلی عملیات مجموع حسابهای مستقل
  10- اطلاعات لازم به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در انجام و ثبت فعالیتهای مالی سازمان
  11- اطلاعات مالی مفید برای برنامه ریزی و بودجه ریزی و پیش بینی اثرات تخصیص منابع مالی بر نیل به اهداف عملیاتی سازمان دولتی
  12- ارقام مقایسه ای درامدها و هزینه های سال جاری با درامدها و هزینه های سال مالی قبل

  لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی:
  در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی، کنترل بودجه ای بوسیله ثبت و نگهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادی اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درامدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موقت می باشند که در آغاز سال مالی و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی باز می شوند، در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری می گردند و در پایان سال مالی بسته می شوند. البته در برخی سازمانهای دولتی کنترل بودجه ای تنها از طریق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده و هزینه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات که خارج از حسابهای دوطرفه نگهداری می شوند، اعمال می گردد.

  طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها:
  در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی درامدها باید براساس منبع و ماهیت آنها و براساس حسابهای مستقل طبقه بندی می شوند. هزینه های سازمانهای مذکور نیز باید برحسب انواع حسابهای مستقل، برنامه ها و فعالیتها، فصول و مواد هزینه طبقه بندی گردد. در تهیه و تنظیم بودجه، ثبت حسابها و تهیه گزارشها و صورتهای مالی هر حساب مستقل و هر سازمان دولتی باید از طبقه بندیها، عناوین و سرفصلهای مشترک و یکنواخت استفاده کرد تا امکان مقایه صورتهای مالی و گزارشهای مالی حسابداری دولتی با ارقام براوردی مندرج در بودجه مصوب بوجود آید.

  استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل:
  1- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.
  2- درامدها و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت می شوند.
  3- حسابهای مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی ثبت می گردند در حالی که حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

  لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها:
  شرط اصلی برای وصول درامدها (علیرغم پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی پیش بینی درامدها یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد.
  شریط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی:
  1- هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درامدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.
  2- هزینه های سازمانهای دولتی فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب باید انجام شود.
  3- هزینه های سازمانهای دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده (مانند قانون محاسبات عمومی در ایران) پرداخت شوند.

  لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی:
  در هر سازمان دولتی کلیه وظایف و مسئولیتهای مربوط به امور حسابداری مالی باید در یک اداره یا واحد تحت سرپرستی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند.
  وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی:
  1- ایجاد ابزارهای کافی برای کنترلهای داخلی از طریق تقسیم وظایف و اختیارات مالی میان واحدها و کارکنان تحت سرپرستی
  2- حصول اطمینان از ثبت درست و به موقع فعالیتهای مالی در حسابهای سازمان دولتی
  3- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول و روشهای متداول حسابداری دولتی در انجام، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی در حسابهای سازمانهای دولتی
  4- حصول اطمینان از تهیه صورتهای مالی کامل، جامع، دقیق و گویا در حداقل فاصله زمانی ممکن پس از پایان هر سال مالی
  5- بررسی گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده سازمان دولتی.

  حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی:
  در حسابرسی دولتی باید اطمینان حاصل شود که:
  1- تمام حسابهای مورد نیاز سازمانهای دولتی براساس برنامه ها، طرحها، فعالیتها، مواد هزینه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای نگهداری می شود.
  2- سازمان دولتی از منابع انسانی و مالی خود به طور کامل و موثر بهره برداری نموده است.
  3- حقایق و اطلاعات مربوط به صورتهای مالی و فعالیتهای مالی به نحوه درست، دقیق و کامل افشا گردیده اند.
  4- از اجرای برنامه ها، طرحها و فعالیتهای مصوب نتایج و منافع مطلوب بدست آمده است.
  5- واحد حسابرسی و مرجع کنترل کننده داخلی برای کنترل عملیات مالی، اجرای صحیح سیستم کنترل داخلی و روشها و دستورالعملهای مالی و نیز کنترل عملیاتی کیفی و کمی نتایج و حاصل نهایی برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده وجود دارد.
  #1 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:19

 2. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  حسابهای مستقلی که در ایران نگهداری می شوند


  حسابهای مستقلی که در ایران نگهداری می شوند:
  الف- حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
  ب- حسابهای مستقل برای وجوه امانی

  الف- حسابهای مستقل برای وجوه دولتی:
  این نوع حسابهای مستقل که منابع مالی آنها را مالیاتها، عوارض و سایر وجوه درامدهای عمومی و اختصاصی متعلق به دولت و سازمانهای دولتی تشکیل می دهند دربرگیرنده حسابهای مستقل زیر می باشند:
  1- حساب مستقل وجوه جاری 2- حساب مستقل وجوه عمرانی 3- حساب مستقل وجوه اختصاصی

  1- حساب مستقل وجوه جاری: در ایران هر وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است برای ثبت عملیات وصول و مصرف وجوهی که از محل اعتبارات جاری مصوب از خزانه داری کل دریافت می کنند حساب مستقلی تحت عنوان حساب مستقل وجوه جاری نگهداری می نمایند.
  حساب مستقل وجوه جاری بعد از تصویب بودجه عمومی توسط قوه مقننه، ابلاغ اعتبارات مصوب به سازمان دولتی و دریافت وجه از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته ایجاد می شود. حساب مستقل وجوه جاری شامل دریافتها و پرداختهای مربوط به هزینه هایی که اعتبارات آنها خارج از بودجه مصوب موسسات دولتی و در ردیفهای عمومی بودجه دولت پیش بینی گردیده اند نیز می باشد. اعتبارات مذکور معمولا برای پرداخت هزینه های متفرقه، کارمزد، سود وامهای دریافتی و پرداخت دیون و تعهدات سالهای قبل سازمانهای دولتی به تصویب می رسند.
  فعالیتهای مالی این حساب مستقل معمولا بر مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت می شوند و نحوه نگهداری حسابها، تهیه صورتهای مالی، انجام هزینه ها و سایر پرداختهای آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می باشد. این حساب مستقل شامل حسابهای متوازن بودجه ای و حسابهای عادی می باشد.

  2- حساب مستقل وجوه عمرانی: هر وزارتخانه یا سازمان دولتی برای هر یک از طرحهای عمرانی مورد اجرای خود باید حساب مستقلی نگهداری نماید که شامل حسابهای متوازن بودجه ای و حسابهای عادی می باشد. مصارف این حساب مستقل از درامدهای عمومی دولت تامین می شود و نحوه نگهداری حسابها، تهیه صورتهای مالی سالانه و انجام هزینه های آن تابع قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور و مقررات دیگری است که در طرح صوب مشخص گردیده اند.

  3- حساب مستقل وجوه اختصاصی: این حساب مستقل برای نشان دادن حسابهای مربوط به دریافت و مصرف وجوه و درامدهای اختصاصی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت همین عنوان منظور می گردد نگهداری می شود. نحوه ثبت حسابها، تهیه صورتهای مالی و انجام هزینه ها از محل منابع حساب مستقل وجوه اختصاصی تابع مقررات خاص مربوط به تحصیل درامدهای اختصاصی و همچنین قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
  ب- حسابهای مستقل برای وجوه امانی:
  وجوه امانی به صورت حسابهای مستقل زیر در سازمانهای دولتی ایران نگهداری می شود:
  1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان
  2- حساب مستقل وجوه سپرده
  3- حساب مستقل صندوق بازنشستگی
  4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام
  1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان: این حساب مستقل معمولا شامل حسابهای متوازن دریافت از صندوق بازنشستگی مربوط و پرداخت حقوق به بازنشستگان و حسابهای بانکی مربوط می باشد.

  2- حساب مستقل وجوه سپرده: این حساب مستقل شامل حسابهای متوازن مربوط به دریافت و استرداد سپرده ها و تضمینهایی است که موسسات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد مختلف دریافت یا از مبالغ قابل پرداخت به آنها کسر می نمایند. شرایط دریافت، نگهداری حسابهای بانکی و استرداد یا ضبط این سپرده ها معمولا در قانون محاسبات عمومی و مقررات اجرایی آن و قراردادها پیش بینی شده است.
  3- حساب مستقل صندوق بازنشستگی: این حساب مستقل در هر صندوق بازنشستگی مربوط به کارکنان دولت جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وصول کسور بازنشستگی کارکنان از سازمان دولتی مربوط و سایر دریافتها و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه به کارکنان بازنشسته و وظیفه بگیر ایجاد می شود.
  4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام: بعضی سازمانهای دولتی طبق مقررات مکلفند همه ماهه مبلغ یا درصد معینی از حقوق کارکنان کسر و مبالغ معینی بابت سهم سازمان دولتی از محل اعتبارات مصوب خود بر آن بیفزاید و جمع مبالغ مذکور را به حساب صندوق واریز نماید. اندوخته های مذکور معمولا در صورت بازنشستگی، بازخریدخدمت یا ازکارافتادگی مستخدم طبق مقررات به وی پرداخت می گردد.
  #2 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:20

 3. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  طبقه بندی دیگری از حسابهای مستقل

  در سازمانهای دولتی برخی کشورها حسابهای مستقل به صورت انواع زیر طبقه بندی گردیده اند:
  1- حساب مستقل جاری نامحدود
  2- حساب مستقل جاری محدود
  3- حساب مستقل وجوه موقوفه
  4- حساب مستقل دارایهای ثابت

  1- حساب مستقل جاری نامحدود: این حساب در حقیقت همان حساب مستقل عمومی یا حساب مستقل عملیاتی است که برای ثبت فعالیتهای مالی جاری، عادی و عمومی هر سازمان دولتی که برای آنها حساب مستقل خاص در نظر گرفته نشده است، مورد استفاده قرار می گیرد. علت نامحدود نامیده شدن آن، این است که مصرف درامدها و منابع مالی حساب مستقل مذکور محدود به مقاصد خاص و اختصاصی نمی باشد.

  2- حساب مستقل جاری محدود: ای حساب مستقل که نام دیگر آن "حساب مستقل وجوه اختصاصی" می باشد معمولا برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به درامدها و وجوهی که در عملیات جاری سازمان دولتی برای مقاصد و مصارف خاص وصول می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

  3- حساب مستقل وجوه موقوفه: این حساب مستقل جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به داراییها و وجوه موقوفه که معمولا فقط درامدهای حاصل از آنها قابل مصرف می باشند نگهداری می شود.

  4- حساب مستقل دارایهای ثابت: در برخی سازمانهای دولتی دارائیهای ثابت به جای ثبت در گروه حساب داراییهای ثابت عمومی، در حساب مستقل دارایی های ثابت ثبت می شوند. علت اصلی نگهداری حساب مستقل اخیر نیز خارج نمودن دارایی های ثابت از سایر حسابهای مستقل دولتی می باشد تا این حسابها فقط نشان دهنده فعالیتهای جاری و عادی سازمان دولتی و نمایانگر دارایی های جاری موجود برای تامین مالی برنامه ها و عملیات جاری خواهند بود.
  #3 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:20

 4. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  گروه حسابها در حسابداری دولتی

  در حسابداری دولتی برای ثبت داراییها و بدهیهای غیرجاری معمولا از گروه حسابهای دارایی های ثابت عمومی و بدهی های بلندمدت عمومی استفاده می شود. گروه حسابهای اخیر برخلاف حسابهای مستقل که هم واحد حسابداری و هم واحد مالی مستقل تلقی می گردند، فقط واحدهای حسابداری مستقل هستند که هریک شامل حسابهای خودتراز برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به داراییهای ثابت و بدهیهای بلندمدت عمومی می باشد.

  گروه حساب دارایی های ثابت عمومی
  داراییهای ثابت فقط در حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای و برخی حسابهای مستقل برای وجوه امانی ثبت می شوند. حسابها و صورتهای مالی سایر حسابهای مستقل فقط شامل داراییهای سیال یا غیرثابتی می باشد که در عملیات عادی به وجه نقد تبدیل می گردد. در این حسابهای مستقل کنترلهای حسابداری مربوط به داراییهای ثابت با ایجاد گروه حساب دارائیهای ثابت عمومی اعمال می گردند.
  با توجه به اینکه گروه حساب دارایی های ثابت عمومی شامل بدهیها و سایر داراییها نمی باشند، در حسابها و صورتهای مالی گروه حساب مذکور، منبع سرمایه گذاری در داراییهای ثابت عمومی در مقابل داراییهای مذکور در طرف بستانکار منعکس می گردد.

  گروه حساب بدهی های بلندمدت عمومی
  فقط بدهیهای بلندمدت حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای، وجوه امانی و وجوه دریافتی بابت خدمات خاص در حسابهای مستقل مذکور ثبت می شوند. در سایر حسابهای مستقل بدهیهای بلندمدتی که ارتباط با فعالیتهای مالی عادی حسابهای مستقل مذکور ندارند و صرفا دیون و تعهدات عمومی سازمان دولتی تلقی می گردند، در گروه حساب بدهیهای بلندمدت عمومی منعکس می گردند. اعتبار عمومی سازمان دولتی و درامدهایی که طبق قوانین و مقررات وصول خواهند گردید محل تامین مالی و پشتوانه بازپرداخت بدهیهای مذکور را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه داراییها در این گروه حساب منعکس نمی گردند در حسابها و صورتهای مالی آن در طرف مقابل بدهیها حسابهایی مانند: "منابع موجود برای پرداخت...." یا "منابع قابل وصول برای پرداخت...." ثبت می شوند
  #4 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:21

 5. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  انواع حسابهای مستقل

  هرحساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن می باشد که در آنها وجوه نقد و سایر داراییها، بدهیها، اندوخته ها، مازاد به طور کلی، منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند، ثبت می شود.
  شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل:
  1- وجود یک واحد مالی مستقل شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خاص تخصیص یافته اند.
  2- وجود یک واحد حسابداری دوطرفه مستقل که فعالیتهای مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می شوند.

  سه نوع کلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی ب- وجوه سرمایه ای ج- وجوه امانی

  حساب مستقل برای وجوه دولتی:
  معمولا شامل حسابهای مستقل زیر می باشد:
  1- حساب مستقل عمومی
  2- حساب مستقل درامد اختصاصی
  3- حساب مستقل پروژه های عمرانی
  4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت
  5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص

  1- حساب مستقل عمومی: یک واحد حسابداری و مالی مستقل است که در آن فعالیتهای مالی مربوط به داراییها، درامدها و منابع معینی که طبق مقررات برای تامین مالی عملیات، فعالیتها، خدمات جاری، عادی و عمومی هر سازمان دولتی یا غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند ثبت می شوند.
  این حساب ممکن است عناوین دیگری چون: "حساب مستقل عملیاتی" ، "حساب مستقل جاری نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومی" یا "حساب مستقل کل" نیز داشته باشد.
  مالیاتها، عوارض، جرایم، کمکهای دریافتی از دولت، حق الزحمه خدمات و سایر دریافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومی و هزینه های مربوط به اجرای برنامه ها، فعالیتها و عملیات جاری سازمان دولتی معمولا مصارف این حساب مستقل را تشکیل می دهند.
  تفاوتهای حساب مستقل عمومی با واحدهای حسابداری مستقل در حسابداری بازرگانی:
  1- این حساب مستقل علاوه بر حسابهای عادی، شامل حسابهای بودجه ای برای ثبت درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده می باشد.
  2- هزینه های حساب مستقل عمومی معمولا به منظور تحصیل درامد انجام نمی شود بلکه هدف اصلی اجرای برنامه ها، فعالیتها و عملیاتی است که در بودجه مصوب پیش بینی شده است بنابراین اصل "تطبیق هزینه ها با درامدهای دوره مالی" به منظور تعیین سود ویژه که هدف اصلی موسسات بازرگانی است، در حسابداری حساب مستقل عمومی دارای کاربرد نیست.
  3- با وجود اینکه حساب مستقل عمومی دارای عمر نامحدود می باشد، تداوم فعالیتهای مالی حساب مستقل مذکور مستلزم تصویب بودجه سالانه است.
  4- در حساب مستقل عمومی شناخت درامد معمولا بر اساس یکی از مبانی حسابداری تعهدی تعدیل شده یا نقدی صورت می گیرد.

  2- حساب مستقل درامد اختصاصی: معمولا برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به دریافت و مصرف درامدهای خاصی که معمولا برای مصارف و مقاصد عملیاتی معین وصول می گردند نگهداری می شود. خصوصیات این حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومی می باشد و فعالیتهای مالی آن تا زمانی که مجوز قانونی ایجاد حساب مستقل و وصول درامدهای آن به قوت خود باقی است ادامه می یابد.

  3- حساب مستقل پروژه های عمرانی: این حساب مستقل جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و منابع مالی که برای ایجاد یا خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای اساسی به مصرف می رسند نگهداری می شود. بنابراین این حساب مستقل شامل دریافتها و پرداختهای حاصل از فروش اوراق قرضه عمومی صادره جهت خرید یا احداث اموال و تجهیزات سرمایه ای و کمکهای دریافتی و وجوه انتقالی از سایر حسابهای مستقل برای پروژه های عمرانی می باشد.
  عمر این حساب مستقل از تاریخ تصویب قانونی هر پروژه شروع و تا تاریخ تکمیل پروژه و انتقال رسمی دارایی های سرمایه ای به سازمان دولتی ادامه می یابد، ولی حسابهای اسمی حساب مستقل مذکور جهت تسهیل در تهیه صورتهای مالی سالانه معمولا در پایان سال بسته می شوند.
  دارایی های ثابت یا بدهی های بلندمدت حصل از اجرای پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه های عمرانی ثبت نمی شود ولی دارایی هایی که به وجه نقد تبدیل و برای پروژه مصرف می شوند در حساب مستقل مذکور منعکس می گردند. به همین ترتیب فقط بدهیهایی که باید از محل داراییهای حساب مستقل پداخت شوند در این حساب مستقل نگهداری می شوند. در نتیجه مازاد این حساب مستقل نمایانگر مابه التفاوت داراییهای جاری با بدهی های جاری یا به عبارت دیگر نشان دهنده وجوه و منابع مالی موجود برای انجام هزینه های حساب مستقل مذکور می باشد.

  4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت: در این حساب مستقل فعالیتهای مالی مربوط به منابع مالی و درامدهایی که برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و بدهیها و تعهدات بلندمدت عمومی وصول می گردند ثبت می شود.
  در این حساب مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه ای مربوط به درامدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب نیز ثبت می شوند ولی نگهداری حساب تعهدات قطعی نشده ضرورتی ندارد زیرا مشخص است که اعتبارات مصوب فقط جهت بازپرداخت دیون و اوراق قرضه بلندمدت مصرف می شوند.
  درامدها و منابع مالی حساب مستقل مذکور شامل مالیاتهای قابل وصول و سود سرمایه گذاری های انجام شده می باشد. فعالیتهای مالی این حساب مستقل معمولا با استفاده از حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود و ترازنامه آن مانند حساب مستقل عمومی و پروژه های سرمایه ای فقط شامل دارایی های جاری و بدهیهای جاری می باشد.
  حسابهای دیون بلندمدتی که از محل منابع مالی این حساب مستقل بازپرداخت می گردند بجای انعکاس در حساب مستقل مذکور معمولا در گروه بدهیهای بلندمدت عمومی ثبت می شوند.

  5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص: این حساب که "حساب مستقل عوارض مخصوص" نیز نامیده می شود برای ثبت عملیات حسابداری آن گروه از خدمات و تاسیسات عمومی نگهداری می شود که تمام یا قسمتی از منابع مالی ایجاد یا تحصیل آنها از محل مالیاتها، عوارض و یا سایر وجوه وصولی از صاحبان اموال و مستغلات استفاده کننده از خدمات و تاسیسات مذکور تامین می شود.
  وجوه قابل وصول از صاحبان اموال منتفع از تاسیسات ایجاد شده ممکن است توسط سازمان دولتی به اقساط طویل المدت دریافت شود بنابراین احتمال دارد این حساب مستقل وامهایی از بانکها و سایر موسسات مالی دریافت نماید. سود و بهره وامهای دریافتی معمولا به حساب هزینه دوره مالی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده است منظور می گردد. به همین ترتیب شناخت درامد حاصل از مالیاتها و عوارض قابل وصول از صاحبان اموال در سالی که موعد دریافت آنها فرارسیده است صورت می گیرد.
  دارائی های ثابتی که از محل منابع مالی مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص خریداری یا احداث می شوند معمولا در این حساب مستقل ثبت نمی گردند.
  عمر مفید این حساب معمولا تا پایان عملیات مالی مربوط به دریافت مالیاتها و عوارض مخصوص، خرید یا احداث دارایی ثابت از محل درامد مذکور و بازپرداخت دیون و وامهای دریافتی دارای تداوم باشد.

  خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه دولتی:
  1- گردش و مصرف منابع مالی اساس حسابداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی را تشکیل می دهند
  2- درامدهای حسابهای مستقل برای وجوه دولتی معمولا با مبنای حسابداری نقدی یا تعهدی تعدیل شده و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه دولتی با حسابداری تعهدی یا نقدی تعدیل شده در حسابها منعکس می شود.
  3- وصول درامدها و انجام هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه دولتی تابع محدودیتها و مقررات بودجه ای و قانونی حسابهای مستقل مذکور می باشند. بنابراین سیستم حسابداری این حسابهای مستقل باید کنترل بودجه ای مناسب به خصوص در ورد هزینه ها را ایجاد نماید.
  4- فقط اقلامی به عنوان دارایی در حسابها و ترازنامه های حسابهای مستقل برای وجوه دولتی ثبت می شوند که به صورت وجوه نقد یا قابل تبدیل به وجوه نقد در عملیات عادی دوره جاری باشند. همچنین اقلامی به عنوان بدهی در ترازنامه های حسابهای مستقل مذکور ثبت می شوند که از محل دارایی های جاری مورد بحث قابل پرداخت باشند. بنابراین موجودی اموال و دارایی های ثابت و بدهیهای بلندمدت معمولا در حسابها و صورتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی نشان داده نمی شوند.
  5- در حسابهای مستقل برای وجوه دولتی مابه التفوت میان داراییها و بدهیها "ارزش ویژه حساب مستقل" نامیده می شود. قسمتی از ارزش ویژه هر حساب مستقل ممکن است برای مصارف معین اختصاص داده نشده است " مازاد حساب مستقل" یا " مازاد تخصیص نیافته" نامیده می شود.

  حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای: واحدهای حسابداری مستقلی هستند که حسابها و صورتهای مالی آنها مشابه با موسسات بازرگانی می باشد و معمولا شمل حسابهای مستقل زیر می باشند:
  1- حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی 2- حساب مستقل انتفاعی

  1- حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی: این حسابها جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و درامدهایی که به منظور ارائه خدمات و کالا به سایر سازمانهای دولتی یا حسابهای مستقل تفکیک گردیده اند نگهداری می شود. هدف مالی این حساب مستقل معمولا دریافت قیمت تمام شده خدمات و کالای ارائه شده به علاوه سود کافی برای جایگزین نمودن موجودیها و دارایی هایی است که در عملیات عادی و جاری مورد استفاده قرار می گیرند.

  2- حساب مستقل انتفاعی: عملیات حسابداری مربوط به وجوه و منابعی که جهت ارائه خدمات و کالا به مردم در مقابل دریافت قیمت تمام شده خدمات به علاوه سود کافی برای جایگزین نمودن و نگهداری موجودی ها و تاسیسات در این حساب ثبت می گردند.
  در این حساب فعالیتها و عملیات مربوط به ارائه خدمات به نحوی مشابه با موسسات بازرگانی تامین مالی می شوند و عمر این حساب مستقل نیز نامحدود است.

  خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای:
  1- بودجه باید به منظور اعمال کنترل بودجه ای برای حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای تهیه شود ولی نگهداری حسابهای بودجه ای در سیستمهای حسابداری حسابهای مستقل مذکور الزامی نیست.
  2- مانند موسسات بازرگانی، داراییهای جاری و بلندمدت و نیز بدهی های جاری و بلندمدت متعلق به حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای باید در حسابها و ترازنامه حساب مستقل مذکور منعکس گردد.
  3- حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای دارای صورتحسابهای سود و زیان می باشند که در آنها درامدها و هزینه هایی که با مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت گردیده اند منعکس می شود

  حساب مستقل برای وجوه امانی:
  واحدهای حسابداری و مالی مستقلی هستند که سازمان دولتی نگهدارنده آنها ملزم می باشد فعالیتهای مربوط به وجوه و اموالی را که بدون داشتن حق مالکیت بر آنها برای مصارف خاص در اختیار خود گرفته است در آنها ثبت نماید.
  منابع اصلی حساب مستقل برای وجوه امانی:
  1- وجوه دریافتی توسط صندوقهای بازنشستگی، وظیفه، تامین اجتماعی، پس انداز، بیمه و غیره از کارکنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی طبق مقررات مربوط
  2- مالیاتها، عوارض و سایر وجوه دریافتی توسط یک سازمان دولتی با حساب مستقل به نمایندگی از طرف دولت و سایر سازمانها و حسابهای مستقل
  3- سپرده هایی که به عنوان تضمین یا وثیقه در اجرای مقررات و قراردادهای منعقده توسط سازمانها و حسابهای مستقل از اشخاص حقوقی و حقیقی دریافت می شوند.
  4- هدایا، کمکها و اعانات دریافتی توسط سازمانها و حسابهای مستقل جهت صارف خاص
  5- درامدها و منابع حاصل از سرمایه گذاریهای انجام شده در سهام شرکتها، اوراق قرضه، اموال غیرمنقول و غیره
  6- وجوه و اموال موقوفه که برای مصارف خاص در اختیار سازمان دولتی قرار می گیرد.

  انواع حسابهای مستقل برای وجوه امانی:
  1- حساب مستقل وجوه امانی قابل مصرف
  2- حساب مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف
  3- حساب مستقل وجوه امانی بازنشستگی
  4- حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها

  1- حساب مستقل وجوه امانی قابل مصرف: این حساب مستقل شامل نوعی از درامدها، داراییها و وجوه امانی است که طبق قوانین قابل مصرف برای مقاصد معین می باشد.

  2- حساب مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف: این حساب مستقل شامل نوعی از وجوه و داراییهای امانی می باشد که طبق قوانین مربوط اصل منابع آنها را نمی توان مصرف نمود ولی درامدهای آن ممکن است قابل مصرف یا غیرقابل مصرف باشد. بنابراین فعالیتهای مربوط به اصل سرمایه که برای مقاصد خاص نگهداری می شود، در این حساب مستقل ثبت می گردد و درامدهای خالص حاصل از اصل سرمایه وجوه امانی غیرقابل مصرف معمولا به یک حساب مستقل قابل مصرف انتقال داده می شود تا به مصارف خاص خود برسد.

  3- حساب مستقل وجوه امانی بازنشستگی: این حساب مستقل شامل حسابهای متوازن مربوط به صندوق بازنشستگی متعلق به کارکنان دولت می باشد. درامدها و هزینه های مربوطه چه اصل منبع قابل مصرف یا غیرقابل مصرف باشد در همین حساب ثبت می گردد.

  4- حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها: در این حساب مستقل فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و درامدهایی که توسط یک سازمان دولتی به نمایندگی از سایر سازمانهای دولتی وصول می شوند ثبت می گردد.حساب مستقل مذکور معمولا مازاد ندارد زیرا وجوه وصولی برای سایر سازمانهای دولتی بلافاصله یا بعد از مدتی عینا به حسابهای آنها منتقل می شود. در سازمانهای دولتی اکثر کشورها فعالیتهای مالی مربوط به این حساب مستقل در حساب مستقل عمومی یا سایر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی با استفاده از حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می گردند و از نگهداری حساب مستقل خاص برای وجوه مذکور اکثرا خودداری می گردد.

  خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه امانی:
  1- حسابداری حساب مستقل وجوه امانی قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها اساسا با حسابداری حسابهای مستقل وجوه دولتی مشابه است.
  2- حسابداری حساب مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و حساب مستقل وجوه امانی بازنشستگی اساسا مشابه با حسابداری حسابهای مستقل وجوه انتفاعی می باشد
  #5 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:21

 6. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  مبانی حسابداری دولتی

  مبانی حسابداری دولتی:
  1- حسابداری نقدی-2- حسابداری تعهدی-3- حسابداری نیمه تعهدی-4- حسابداری تعهدی تعدیل شده-5- حسابداری نقدی تعدیل شده

  1- حسابداری نقدی:
  در حسابداری نقدی درامدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور می شوند.
  صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود معمولا فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است. اموال خریداری شده نیز ممکن است به جای انعکاس در حسابهای دارایی ثابت، در هنگام خرید مستقیما به حساب هزینه منظور شود، ولی سرمایه گذاریها و بدهیهای بلندمدت ناشی از فعالیتهای مالی نقدی معمولا در حسابهای ترازنامه ای ثبت می شوند. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که نقدا خریداری شده اند به بهای تمام شده ثبت می شوند ولی در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نیز در داخل پرانتز در مقابل بهای تمام شده نشان داده می شود. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که به عنوان کمک یا هدیه دریافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاریخ دریافت در حسابها منظور می شود.

  2- حسابداری تعهدی:
  در حسابداری تعهدی درامدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها، و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور می شوند.
  در حسابداری بازرگانی به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درامدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی معمولا از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حسابهایی مانند پیش پرداختها، هزینه های معوق و پیش دریافتها و همچنین به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کار بردن حسابداری تعهدی است.
  مزایای حسابداری تعهدی:
  1- حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری می باشد.
  2- کنترل دقیق درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود.
  3- مبنای تعهدی اطلاعات کاملتر و جامعتری جهت نظارت بر عملکرد ازمانهای دولتی و ارزیابی آنها در اختیار قوه مقننه، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار می دهد.
  4- حسابداری تعهدی اطلاعات و گزارشهای مالی صحیح تر و دقیق تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای عملیات و برنامه ها د اختیار مدیران سازمانهای دولتی قرار میدهد.
  5- در برخی حسابهای مستقل و سازمانهای دولتی انتفاعی شناخت درامدها و هزینه های واقعی و تعلق آنها به دوره مالی و نیز تعیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط با به کار گیری حسابداری تعهدی مقدور است.


  3- حسابداری نیمه تعهدی: در حسابداری نیمه تعهدی برای ثبت درامدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه ها از مبنای تعهدی استفاده می شود. یا به عبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درامدهایی که عملا وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است (هزینه های واقعی دوره مالی) در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود.
  دلایل استفاده از حسابداری نیمه تعهدی در سازمانهای دولتی بسیاری از کشورها:
  1- استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها به منظور کنترل بیشتر آنها ضروری تر از درامدهاست
  2- همیشه احتمال عدم وصول بخشی از مالیاتها و عوارض و سایر درامدهای پیش بینی شده وجود دارد که بنابر اصل احتیاط به کار بردن حسابداری نقدی را در مورد آنها ایجاب می کند.

  4- حسابداری تعهدی تعدیل شده: در حسابداری تعهدی تعدیل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالی ای انجام می پذیرد که در آن دوره درامد "آماده، در دسترس و قابل اندازه گیری" باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه پس از پایان دوره جاری است به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درامدهای مذکور میسر باشد.
  در حسابداری تعهدی تعدیل شده از مبنای تعهدی برای ثبت هزینه ها استفاده می شود.
  در آن گروه از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل که با استناد به قوانین و مستندات موجود تشخیص قطعی الیاتهای دریافتی و سایر درامدهای آنها قبل از وصول امکان پذیر است، حسابداری تعهدی تعدیل شده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

  5- حسابداری نقدی تعدیل شده: در حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت درامدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی یعنی ایجاد تعهد و انجام پرداخت است.
  در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران درامدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسای و در حسابها ثبت می شوند.

  در برخی از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل انتفاعی که ناگزیر به تعیین سود یا زیان ویژه هر سال مالی می باشند از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، لیکن در اغلب سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل برای ثبت درامدها و هزینه ها سایر مبانی حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.
  در هر سازمان دولتی انتخاب مبنای حسابداری معمولا به عوامل متعددی مانند اهمیت انواع مختلف اطلاعات مالی و سودمندی آنها در رفع نیازهای محاسباتی و مدیریت، سطح پیشرفت فن حسابداری، تخصص مدیران و کارکنان مالی دولت و ماهیت برنامه ها و عملیات بستگی دارد.

  علل تبدیل نشدن مبنای حسابداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران به تعهدی یا تعهدی تعدیل شده:
  1- درصد قابل توجهی از هزینه های موسسات دولتی را هزینه های پرسنلی تشکیل می دهد که ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقریبا مساویند.
  2- تبدیل مبنای حسابداری مستلزم وجود مالی معتنابه و نیز تخصصهای حسابداری در سطوح بالاست که موسسات دولتی معمولا فاقد آنها هستند.
  3- تبدیل مبنای حسابداری مستلزم انجام تغییرات و تحولات اساسی در نظام بودجه ریزی به منظور تبدیل بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی جهت ایجاد ارتباط میان خدمات ارائه شده توسط سازمانهای دولتی با بهای تمام شده خدمات مذکور است.
  4- تبدیل مبنای حسابداری به تعهدی مستلزم انجام اصلاحات و تعدیلات اساسی در سازمان و روشهای حسابداری دولتی و طبقه بندی حسابهای آن است.
  #6 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:21

 7. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  سیستمهای حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل سازماندهی شود و مورد عمل قرار گیرد.حساب مستقل به عنوان واحدی حسابداری و مالی شامل مجموعه ای از حسابهای خودتراز برای ثبت وجوه نقد و سایرمنابع مالی،همراه با کلیه بدهیهای مربوط و حقوق باقیمانده یا مانده ها و جزییات تغییرات در آنها به منظور انجام فعالیتهای خاص یا تحصیل اهداف معین بر طبق مقررات و محدودیتهای خاص پیشنهادی،تعریف می شود.اصل حساب مستقل به معرفی هفت نوع حساب مستقل به منظور استفاده دولتهای ایالتی ومحلی ،در صورت نیاز،هم برای هدف اصلی وهم برای هدف محدود مانند سیستم های مدارس دولتی،می پردازد.

  انواع حسابهای مستقل: الف-حسابهای مستقل دولتی
  ب-حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)
  ج-حسابهای مستقل امانی


  حسابهای مستقل مقرر برای دولتهای ایالتی و محلی به شرح زیر است:

  الف-حسابهای مستقل دولتی شامل:
  1)حساب مستقل عمومی:
  برای ثبت منابع مالی،به استثنای منابعی که لازم است در حساب مستقل دیگری ثبت شود،استفاده می شود.
  2)حسابهای مستقل درآمد اختصاصی:
  برای ثبت عواید حاصل از منابع درآمد خاص(به استثنای امانی قابل مصرف یا پرو‍‍‍ژه های سرمایه ای با اهمیت)که بر اساس قانون برای انجام مخارج با اهداف خاص محدود شده اند،استفاده می شود.
  3)حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای:
  براب ثبت منابع مالی مورد لزوم جهت تحصیل یا ساخت داراییهای سرمایه ای با اهمیت(به استثنای مواردی که از طریق حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)وحسابهای مستقل امانی تامین مالی می شود)به کار می رود.
  4)حسابهای مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها:
  برای ثبت جمع منابع بدهیهای بلند مدت عمومی و بازپرداخت اصل و سود تضمین شده آن استفاده می شود.
  ب- حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری) شامل:
  5)حسابهای مستقل انتفاعی:
  برای ثبت عملیات زیر استفاده می شود:
  (الف-5)کلیه عملیاتی که به روشی مشابه با شرکتهای بخش خصوصی تامین مالی و اجرا می شود،در شرایطی که نظر دستگاه اداره کننده بر مبنای تداوم بازیافت و تامین مالی هزینه های ارائه شده کالا یا خدمات(هزینه ها شامل استهلاک)به عموم از طریق منظور کردن به حساب استفاده کنندگان است.
  (ب-5)کلیه عملیاتی که در آن دستگاه اداره کننده تصمیم گرفته است درآمدهای تحصیل شده،هزینه های تحقق یافته ویا سود خالص مناسب برای حفظ سرمایه،مصالح عمومی،کنترل مدیریت،پاسخگویی یا سایر اهداف را به صورت دوره ای تعیین کند.
  6)حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی:
  برای ثبت تامین مالی کالا یا خدمات ارائه شده به وسیله یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی به سایر وزارتخانه ها یا دستگاههای واحد دولتی یا سایر واحدهای دولتی بر مبنای پرداخت بهای تمام شده،استفاده می شود.
  ج-حسابهای مستقل امانی:
  7)حسابهای مستقل امانی و وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها:
  برای ثبت داراییهای در اختیار واحد دولتی به عنوان امانتدار یا نماینده افراد،سازمانهای خصوصی،سایر واحدهای دولتی ویا سایر حسابهای مستقل استفاده می شود.
  حسابهای مستقل امانی عبارت است از
  (الف-7)حساب مستقل امانی قابل مصرف
  (ب-7)حساب مستقل امانی غیر قابل مصرف
  (ج-7)حساب مستقل وجوه بازنشستگی
  (د-7)حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها
  #7 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:22

 8. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  بدهی های بلند مدت ایجاد شده به منظور فرآهم آوردن وجوه نقد لازم برای پرداخت بهای ساخت یا خرید داراییهای ثابت ، یا سایر اهداف، را فقط می توان از محل درآمدهایی بازپرداخت کرد که در سالهای بعد به منظور پرداخت بدهی ایجاد می شود.
  اگرچه دریافت و بازپرداخت بدهیهای بلند مدت قابل پرداخت ازمحل درآمدهای حسابهای مستقل سرمایه ای باید در همان حسابهای مستقل ثبت شود و مبلغ بازپرداخت شامل اصل و بهره در سررسید است اما بدهیهای بلند مدتی که از طریق وضع مالیات یا عوارض مخصوص بازپرداخت می شود در گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی ثبت می شود. امام موضوع این بحث درآمد ایجاد شده از محل مالیات یا عوارض مخصوص به منظور بازپرداخت بدهی ها و مخارج آنهاست که معمولا در حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ثبت می شود.
  هدف : ثبت جمع منابع وپرداخت اصل وبهره بدهی های عمومی سررسید شده.
  منابع مالی : منابع مالی این حسابهای مستقل عموما ازمحل مالیاتهای موضوعه برای بازپرداخت بدهی یا انتقالات عملیاتی از سایر حسابهای مستقل،درامد بهره تحقق یافته و صرف بدهی بلند مدت ایجاد شده دارای پشتوانه مالیاتی ودرآمدبهره تحقق یافته و صرف بدهی بلندمدت عوارض مخصوص ایجاد شده وهمچنین انتقالات ارزش ویژه از سایر حسابهای مستقل.
  معیار اندازه گیری فعالیت: بر طبق استانداردهای GASB ، اندازه گیری فعالیت تمامی حسابهای مستقل وجوه دولتی برمعیارجریان منابع مالی می باشد.
  مبنای حسابداری : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی(GASB) لزوم استفاده از مبنای « تعهدی تعدیل شده» را برای حسابهای مستقل دولتی و حساب مستقل امانی قابل مصرف را بیان می کند. لذا، مبنای حسابداری حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها نیز به عنوان یکی ازحسابهای مستقل وجوه دولتی، « تعهدی تعدیل شده»می باشد.(به استثنای بهره تحقق یافته بدهی های بلندمدت که فقط در زمان پرداخت شناسایی میگردد ودرپایان سالهای مالی بابت بهره تحقق یافته ثبت اصلاحی انجام نمی شود).

  انواع حسابهای مستقل وجوه دولتی :
  1- حساب مستقل عمومی
  2- حسابهای مستقل درآمد اختصاصی
  3- حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای
  4- حسابهای مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهی ها


  انواع حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها:
  در اوایل قرن بیستم یکی از مشکلات دولتها سررسید شدن کل بدهیهای بلند مدت در یک تاریخ معین بود. در آن دوره بیشتر قراردادهای اوراق قرضه نیازمند ایجاد یک حساب «وجوه استهلاکی» بود که گاه بر مبنای ربح مرکب عمل می کرد.
  اما امروزه اوراق قرضه از نظر تعداد و مبلغ تحت الشعاع صدور اوراق قرضه سریالی قرار گرفته است که که اصل آن به اقساط سررسید می شود.
  انواع اوراق قرضه سریالی
  در عمل چهار نوع اوراق قرضه سریالی وجود دارد:
  1- اوراق قرضه منظم:در صورتی که اصل اوراق قرضه صادره به اقساط سالانه مساوی معین در طی عمر اوراق قرضه بازخرید شود اوراق قرضه سریالی منظم شمرده می شود.  2- اوراق قرضه مؤخر:در صورتی که اولین قسط ، بیش از یک سال بعد از تاریخ صدور اوراق قرضه به تأخیر افتد، اما اقساط بعد از آن دارای سررسید منظم باشد به آن اوراق قرضه اورا ق قرضه سریالی مؤخر گفته می شود.


  3- اوراق قرضه سالانه ( سالواره):در صورتی که مبلغ بازخریدهای اصل سالانه اوراق قرضه طوری زمان بندی شود که هر سال تقریباً به همان مبلغی که بهره کاهش می یابد افزایش یابد( بهره به دلیل کاهش مبلغ باقیمانده اوراق قرضه تسویه نشده کاهش می یابد) به طوری که جمع بازپرداخت بدهی از نظر منطقی در همان سطح طی مدت صدور اوراق قرضه باقی بماند به آن اوراق قرضه سریالی سالانه گفته می شود.

  4- اوراق قرضه نامنظم:اوراق قرضه ای که هیچ یک از شرایط سه نوع مذکور را نداشته باشد اوراق قرضه نامنظم نامیده می شود.  بودجه بندی تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها:
  در صورت لزوم به منظور پرداخت اصل وبهره بدهیهای بلند مدت مالیاتها توسط حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای بلند مدت افزایش می یابد که این افزایش به عنوان درآمدهای حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها شناسایی می شود.
  در صورتی که مالیاتها به وسیله حساب مستقل دیگری افزایش یابد و به حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهیها منتقل شود ، مالیاتهای مزبور باید در بودجه درآمدهای حساب مستقل ایجاد کننده درآمد (اغلب حساب مستقل عمومی) درج شود و همچنین به عنوان انتقالات عملیاتی به حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها در بودجه حساب مستقل ایجاد کننده درآمد درج و به عنوان سایر مصارف مالی گزارش شود.
  انتقالات عملیاتی : انتقالات عملیاتی معمولا شامل انتقالات دوره ای ، عادی وجاری است. طبق قوانین ایالات متحده ممکن است مالیات به وسیله حساب مستقل عمومی یا حساب مستقل درآمد اختصاصی برای تأمین مالی خرج یک حساب مستقل دیگر وضع شود.(مانند حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ). از آنجا قاعده عمومی برای یک بار ثبت چنین درآمدهایی است لذا انتقال درآمد مالیاتی به حساب مستقل هزینه کننده (مصرف کننده) به عنوان عملیات خروجی به وسیله انتقال دهنده وعنوان انتقالات عملیاتی ورودی به وسیله انتقال گیرنده ثبت می شود.حساب مستقل انتقال گیرنده ، مبلغ انتقال یافته را به عنوان درآمد شناسایی نمی کند. انتقالات عملیاتی اغلب دربخش سایرمنابع (مصارف) مالی صورت درآمدها، مخارج وتغییرات درمازاد حسابهای مستقل گزارش می شود. به هرحال ارائه قابل قبول عبارت است از درج سایرمنابع مالی با درآمدها ، وسایرمصارف مالی با مخارج درصورت درآمدها ، مخارج وتغییرات درمازاد حسابهای مستقل. لذا استفاده از حسابهای انتقال سبب شناسایی درآمدها درحساب مستقل وضع کننده مالیات ومخارج در حساب مستقل هزینه کننده خواهد شد.  دفاترحساب مستقل دریافت کننده درآمد(حساب مستقل عمومی:

  وصول درآمد :
  موجودی نقد ×××
  درآمد×××
  انتقال به حساب مستقل بازپرداخت بدهیها :
  انتقالات عملیاتی خروجی ×××
  موجودی نقد ×××
  دفاتر حساب مستقل مصرف کننده درآمد(حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهی)
  دریافت ازحساب مستقل عمومی :
  موجودی نقد ×××
  انتقالات عملیاتی ورودی ×××
  مصرف وجوه :
  مخارج ×××
  موجودی نقد ×××
  حسابداری بودجه ای : از آنجا که حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای یک واحد حسابداری و بودجه ای است باید بودجه درآمدها و سایر منابع مالی ، شامل انتقالات عملیاتی از سایرحسابهای مستقل را به همراه درآمدهایی که مستقیما ایجاد یا ازمحل سرمایه گذاریها تحصیل خواهد کرد را تهیه نماید. همچنین حسابهای مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه باید حسابهای کنترل بودجه درآمد پیش بینی شده واعتبارات مصوب وحسابهای معین (وحسابهای کنترل سایرمنابع پیش بینی شده وسایرمصارف مالی پیش بینی شده وحسابهای معین درصورت ضرورت) را دقیقا مشابه حساب مستقل عمومی و درآمد اختصاصی را دردفاتر ثبت کند اما عملیات آن چون مستلزم استفاده از سفارشهای خرید و قردادهای منعقده برای کالا وخدمات نیست، استفاده از حساب تعهدات قطعی نشده ضرورت ندارد.
  بودجه بندی تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها
  حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها می توانند روی صرف بدهیها و بهره تحقق یافته آنها حساب کنند.
  بهره تحقق یافته بدهی ایجاد شده به عنوان درآمد حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای دریافت کننده بهره تلقی می شود
  صرف بهره ایجاد شده نیز به عنوان سایر منابع مالی محسوب می شود.
  درصورتی که پروژه های سرمایه ای با مخارجی کمتر از درآمدها و سایر منابع مالی تکمیل شود ، ارزش باقیمانده معمولا به حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهی مربوط منتقل میشود. (انتقالات ارزش ویژه)
  انتقالات ارزش ویژه : انتقالات ارزش ویژه انتقالاتی غیرعادی و غیرجاری است که اغلب به منظور ایجاد یا انحلال یک حساب مستقل انجام می شود. ایجاد حساب مستقل ازطریق انتقال دارائیها ویا منابع ازحساب مستقل موجود به حساب مستقل جدید منجر به شناخت درآمد به وسیله حساب مستقل جدید نمی شود وهمچنین بازپرداخت کل یا بخشی از کمک ، یا انتقال مازاد حسابهای مستقل منحل شده به حسابهای مستقل دیگر منجربه شناخت درآمد به وسیله حساب مستقل دریافت کننده دارائیها یا منابع نمی گردد. لازم است انتقالات ارزش ویژه به ترتیب مزبور ثبت شود و در بخش تغییرات در مازاد حساب مستقل در صورت درآمدها ، مخارج وتغییرات در مازاد حسابهای مستقل نیز گزارش شود .(صفحه 83 کتاب)
  طبق قوانین ایالتی ، دارائیهای مازاد برنیازموجود درحساب مستقل پروژه های سرمایه ای باید به حساب مستقل مسئول بازپرداخت بدهی ها تحقق یافته پروژه – حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهی – منتقل شود. انتقالاتی که چنین ماهیتی دارند به انتقالات ارزش ویژه معروفند.(صفحه 176 کتاب)  حساب مستقل پروژه های سرمایه ای
  ثبت انتقال :
  انتقالات خروجی ارزش ویژه ×××
  موجودی نقد ×××
  ثبت بستن حساب :
  مازاد حساب مستقل ×××
  انتقالات خروجی ارزش ویژه ×××
  حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها
  ثبت دریافت :
  موجودی نقد ×××
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ×××
  ثبت بستن حساب :
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ×××
  مازاد حساب مستقل ×××
  مثال
  پایان سال مالی یک واحد دولتی 29 اسفند ماه 5x13 و تاریخ سررسید پرداخت بهره اوراق قرضه آن 1 فروردین و ا مهره ماه هر سال باشد مبلغ قابل پرداخت در 1 فروردین 6x13 در ترازنامه حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ، به تاریخ 29 اسفند ماه 5x13 به عنوان بدهی درج نمی گردد.منطق پیشنهاد مزبور این است که سررسید قانونی بهره 1 فروردین6x13 است:

  مبنای تعهدی تعدیل شده برای شناسایی مخارج مربوط به اصل و بهره بدهیهای بلند مدت
  سال مالی 5x13 سال مالی 6x13

  1/1 1/7 29/12 1/1 1/7

  بهره سررسید بهره سررسید بهره تحقق یافته بهره سررسید بهره سررسید
  رسیده برای رسیده برای قابل شناسایی در رسیده برای رسیده برای
  1/29-7/12/4x13 1/1 – 31/6/5x13 29/12/5x131/29-7/12/5x131/31-1/6/6x13
  وجود ندارد


  مبالغ مندرج در اعتبارات مبالغ مندرج در اعتبارات
  و مخارج سال5x13 و مخارج سال 6x13

  اوراق قرضه بانام و اوراق قرضه بی نام:
  طبق قانون دولت مرکزی اوراق قرضه بی نام معاف ازمالیات صادره بعد از 30 ژوئن 1983 باید به اوراق قرضه بانام تبدیل شود. بسیاری از اوراق قرضه صادره بی نام هنوز تسویه نشده اند و تا سالهای متمادی تسویه نخواهند شد.
  مزایای اوراق قرضه بی نام برای صادرکنندگان :
  از آنجا که تاریخ پرداخت بهره ممکن است جمعه یا یک روز تعطیل دیگر باشد، بعضی از صاحبان اوراق قرضه ممکن است نتوانند بهره خود را تا چند روز بعد از سررسید دریافت کنند و گاهی اوقات بعضی از دارندگان اوراق فرصت باطل کردن کوپنهای خود را نداشته یا اصلا موضوع پرداخت بهره را فراموش کنند. این موضوع در مورد اوراق قرضه بی نام سررسیده نیز صدق می کند، اوراق مذکور ممکن است تا مدتی پس از سررسید به نمایندگی پرداخت صادر کننده برای وصول ارائه نشود. در نتیجه صادرکنندگان اوراق امکان استفاده از بخشی از وجه نقد اختصاص یافته برای بهره و بازخریداوراق را برای مدتی طولانی پس از تاریخ سررسید کوپنهای بهره و اوراق به منظور تحصیل مبالغ قابل توجهی بهره دارند.
  اوراق قرضه بانام و اوراق قرضه بی نام
  •عدم مزایای فوق برای اوراق قرضه با نام:
  اوراق قرضه ای که اصل و بهره آن در دفاتر ثبت شده است صادر کننده یا نماینده وی را ملزم به صدور چکهایی به تاریخ پرداخت بهره و چکی به تاریخ سررسید اوراق قرضه به نام دارنده اوراق قرضه می کند. چکهای صادره معمولا در زمان پرداخت بهره ارسال می شود. صدور و ارسال چکها قبل از زمان پرداخت اصل و بهره امکان آینده نگری را برای واحدهای دولتی فراهم می سازد که درآمدها را در این سال مالی به مبلغ بهره و اوراق قرضه قانونی قابل پرداخت در اوایل سال مالی بعد ایجاد و وصول کنند. که در غیر این صورت منجر به نکول آن می گردد:
  Øبه قصور در پرداخت بهره و اوراق قرضه قانونی سررسید شده در زمان سررسید نکول گفته می شود.
  Øخبر نکول به سرعت به موسسات تعیین کننده نرخ بدهی و روزنامه ها منعکس می شود. حتی اگر مشکل نکول به سرعت برطرف شود اعتبار فرد نکول کننده و احتمالا نرخ کلیه بدهیهای وی آسیب می بیند که این وضعیت سبب مشکل و گران تر شدن استقراض توسط دولت مزبور در آینده خواهد شد.

  تعداد حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها:
  علاوه بر اوراق قرضه مدت دار و سریالی ، حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ممکن است موظف به تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای ناشی از استفاده از اسناد یا ضمانتنامه های دارای سررسید بیش از یک سال از تاریخ صدور نیز باشند.
  طبق استاندارد هیات استانداردهای دولتی در صورت اجازه قانون ، باید از یک حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها برای ثبت تأمین مالی و بازپرداخت کلیه بدهیهای با پشتوانه مالیاتی و عوارض مخصوص استفاده شود. در صورتی که محدودیتهای قانونی ، اجازه ثبت پرداخت کلیه بدهیهای با پشتوانه مالیاتی و عوارض مخصوص را دریک حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ندهد، باید حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای مورد لزوم را طبق قوانین ایجاد کرد.
  همچنین حسابهای مستقل تأمین مالی وباز پرداخت بدهیها ممکن است موظف به انجام پرداختهای دوره ای مربوط به قراردادهای اجاره سرمایه ای نیز باشند.

  استفاده از حساب مستقل عمومی برای ثبت تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها:
  طبق قانون برخی مناطق، لزومی به انجام وظیفه تأمین مالی و بازپرداخت بدهی به وسیله یک حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهیها نیست. در صورت ساده بودن وظیفه تأمین مالی و بازپرداخت بدهی ، ممکن است مدیرت مالی مناسب ، حتی در صورت عدم تکلیف قانون ، ایجاد یک حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها را مقرر کند . در صورتی که قانون استفاده از این حساب را مقرر نکرده باشد ، این وظیفه ممکن است در چارچوب حسابداری و بودجه بندی حساب مستقل عمومی انجام شود. درچنین مواردی باید از استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بیان شده در این مبحث برای فعالیتهای تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای حساب مستقل عمومی پیروی شود.

  حسابداری تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه سریالی منظم:
  سرفصلهای حساب پیشنهادی برای استفاده حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده به منظور ثبت درآمدهای مربوط به پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه سریالی صادره مشابه سرفصلهای حساب پیشنهادی برای استفاده حسابهای مستقل عمومی و درآمد اختصاصی است، اما دقیقاً همان سرفصلها نیست.
  این حساب باید حسابهای کنترل بودجه درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب و حسابهای معین دقیقاً شبیه حساب مستقل عمومی و درآمد اختصاصی را در دفاتر ثبت کند اما عملیات آن مستلزم استفاده از سفارشهای خرید صادره و قراردادهای منعقده برای کالا و خدمات نیست، همچنین استفاده از حساب تعهدات قطعی نشده ضرورت ندارد.
  حسابهای یک حساب مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه سریالی عبارتست از: حسابهای کنترل درآمدهاو مخارج و حسابهای معین(و حسابهای کنترل سایرمنابع مالی و سایر مصارف مالی و حسابهای معین، در صورت ضرورت) و حسابهای دارایی جاری ، بدهی جاری، و مازاد حساب مستقل .
  دارایی های جاری یک حساب مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه سریالی به منظور پرداخت بهره اوراق قرضه تسویه نشده و اقساط اصل در سررسید، نگهداری می شود. برای راحتی دارندگان اوراق قرضه، پرداخت بهره و بازخرید اوراق قرضه سررسید رسیده معمولاً از طریق سیستم بانکی انجام می شود. بنابراین داراییهای یک حساب حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ممکن است شامل « موجودی نقد نزد نماینده پرداخت» باشد و اعتبارات مصوب ، مخارج و بدهیها نیز ممکن است شامل هزینه های ارائه خدمات توسط نمایندگی های پرداخت باشد.

  مثال جامع بازخرید اوراق قرضه سریالی منظم:

  فرض کنید اوراق قرضه صادره از طرف شهر نمونه برای تأمین مالی قسمتی از پروژه ساخت ایستگاه آتش نشانی اوراق قرضه سریالی منظم با سررسید مبالغ سالانه مساوی طی 20 سال است و اصل و بهره آن نیز در دفاتر ثبت شده است. جمع ارزش اسمی اوراق قرضه صادره مبلغ 1،200،000 هزار ریال است، کل بهره اوراق قرضه صادره 6 درصد در سال، قابل پرداخت هر شش ماه، در 15 شهریور و 15 اسفند است. تاریخ صدور اوراق قرضه 15 شهریور1x13 استو در همان تاریخ به ارزش اسمی فروخته شد. طی سال 2x13 تنها خرج مورد لزوم حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهی، پرداخت بهره به سررسید 15 اسفند1x13 به مبلغ 36،000 هزارریال است.

  فرض کنید درآمدهای موردنیاز برای پرداخت اولین قسط اوراق قرضه در15 شهریور2x13 و دو دوره بهره به سررسید سال 2x13 ، در سال 2x13 ایجاد خواهد شد، تنها مبلغی که در بودجه سال 1x13 باید پیش بینی شود درآمدها به مبلغ خرج سال 1x13 است. عملیات بودجه سال منتهی به 29 اسفند 1x13 به شرح زیر است( کلیه ارقام ثبت شده در دفاتر به هزار ریال است):
  1) شناسایی درآمدهای پیش بینی شده
  درآمدهای پیش بینی شده 36،000

  اعتبارات مصوب 36،000


  2) وصول مبلغ 30،000 هزار ریال درآمد از منابع در دسترس برای بازپرداخت بدهی به طور نقد
  مـــوجـــــــــــــودی نقد 30،000

  درآمــــــــــدها 30،000

  3)مبلغ 60،000 هزار ریال ارزش ویژه باقیمانده حساب مستقل پروژه های سرمایه ای ایستگاه آتش نشانی به حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها منتقل شد.
  مـــــــــــــــــوجودی نقد 6،000
  انتقالات ورودی ارزش ویژه 6،000


  4)چکهایی به مبلغ 36،000 هزارریال در وجه دارندگان اوراق قرضه مزبور صادر و ارسال شد
  مخارج – بهره اوراق قرضه 36،000
  بهره پرداختنی 36،000

  بهره پرداختنی 36،000
  موجودی نقد 36،000

  مطلوبست ثبت های عملیات فوق و بستن حسابهای مذکور در پایان سال مالی

  در29 اسفند بستن حسابهای بودجه ای به شرح زیرمی باشد:
  درآمدها 30،000
  اعتبارات مصوب 36،000
  مازاد حساب مستقل 6،000
  درآمدهای پیش بینی شده 36،000
  مخارج – بهره اوراق قرضه 36،000

  نکته: انتقالات ورودی ارزش ویژه باید در بخش تغییرا در مازاد حساب مستقل صورت عملیات گزارش شود. بدین ترتیب حساب مزبور به صورت زیر بسته می شود:

  انتقالات ورودی ارزش ویژه 6،000

  مازاد حساب مستقل 6،000


  صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حساب مستقل
  برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1x13
  درآمدها:
  مالیات ---0---
  متفرقه 30،000
  بهره سرمایه گذاریها ---0---
  جمع درآمدها 30000
  مخارج :
  بهره اوراق قرضه 36،000
  بازخرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده ---0---
  جمع مخارج 36،000
  مازاد (کسری) درآمدها بر مخارج (6،000)
  مازاد حساب مستقل در 1 فروردین 1x13 ---0---
  انتقالات ورودی ارزش ویژه 6،000
  مازاد حساب مستق در 29 اسفند 1x13 ---0---  صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حساب مستقل-بودجه واقعی
  برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1x13
  بودجه واقعی مازاد(کسری)
  درآمدها:
  مالیات ---0--- ---0--- ---0---
  متفرقه 36،000 30،000 (6،000)
  بهره سرمایه گذاریها ---0--- ---0--- ---0---
  جمع درآمدها 36،000 30،000 (6،000)
  مخارج :
  بهره اوراق قرضه 36،000 36،000 ---0---
  بازخرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده ---0--- ---0--- ---0---
  جمع مخارج 36،000 36،000 ---0---
  مازاد (کسری) درآمدها بر مخارج ---0--- (6،000) (6،000)
  مازاد حساب مستقل در 1 فروردین 1x13 ---0--- ---0--- ---0---
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ---0--- 6،000 6،000
  مازاد حساب مستق در 29 اسفند 1x13 ---0--- ---0--- ---0---


  حسابداری تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه سریالی موخر:
  •در ثبت های زیر فرض بر این است که شهر نمونه جمعاً مبلغ 2،000،000 هزار ریال اوراق قرضه سریالی موخر به ارزش اسمی در 1 فروردین 0x13 صادر کرده است. مبلغ هر قسط 200،000 هزار ریال است. سررسید اولین قسط 1 فروردین 1x13 است، سررسید آخرین قسط 1 فروردین 0z13 (20سال بعد) است. بهره در 1 فروردین و 1 مهر هر سال به نرخ اسمی سالانه 10 درصد باید بازپرداخت شود. بازپرداخت بدهی از طریق وضع مالیات و سود خالص حاصل از سرمایه گذاریها توسط حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها تأمین می شود.

  بهره اوراق قرضه منتشره مساوی است با :

  وجه مورد نیاز برای باز خرید اصل اوراق قرضه
  حساب مستقل تأمین مالی وباز پرداخت بدهیهای مزبورباید معادل بهره قابل پرداخت در طی سال بودجه ، و حداقل مبلغ 80،000 هزار ریال برای سرمایه گذاری مورد لزوم توسط حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهیها جهت بازخرید اقساط اصل بدهی در سررسید، مالیات وضع کند. تراز آزمایشی حساب مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه سریالی موخر در پایان سال دهم (29/12/Y0)، ده سال بعد از تاریخ صدور اوراق قرضه سریالی موخر به شرح زیر است:


  بدهکار بستانکار
  موجودی نقد 300،000
  سرمایه گذاریها 830،625
  بهره دریافتنی 26،750
  مازاد حساب مستقل ---0--- 1157،375
  جمع 157/375/ 1 1،157،375  بودجه سال مالی y113
  بودجه سال مالی 1y13 حساب مستقل فوق عبارتست از:
  1) اعتبارات مصوب برای پرداخت مبلغ 100،000 هزار ریال بهره در 1 فروردین
  2) باز خرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده در 1 فروردین به مبلغ 200،000 هزار ریال
  3) پرداخت بهره اوراق قرضه تسویه نشده در 1 مهر1y13 به مبلغ 90،000 هزار ریال
  4)بودجه درآمد حاصل از سرمایه گذاری طی سال 1y13 مبلغ 98،600 هزارریال است.
  ثبت بودجه ای سال 1y13هریک ازمراحل به شرح زیر می باشد:

  1)ثبت بودجه ای سال 1y13

  بازدرآمدهای پیش بینی شده 358،600
  مازاد حساب مستقل 31،400
  اعتبارات مصوب 390،000
  358،600=98،600+80،000+90،000+90،000
  درآمد حاصل مبلغ مورد نیاز پرداخت بهره پرداخت بهره
  از سرمایه گذاری سرمایه گذلری 1مهر1x13 1 فروردین 2x13

  2)خرید اوراق قرضه و پرداخت بهره سررسید رسیده
  مخارج – اصل اوراق قرضه 200،000
  مخارج – بهره اوراق قرضه 100،000
  موجودی نقد 300،000
  3)مالیات به منظور بازخرید اوراق قرضه سریالی موخر صادره به مبلغ 268،000 هزار ریال وضع می شود، از مالیات موضوعه مزبور مبلغ 8،000 هزار ریال آن مشکوک الوصول فرض می شود.
  مالیاتهای دریافتنی جاری 268،000
  مالیاتهای جاری مشکوک الوصول 8،000
  درآمدها 260،000


  4) بهره تحقق یافته وصولی سرمایه گذاریهای حساب مستقل مزبور طی نیمه اول سال به مبلغ 49،250 هزار ریال ومالیات وصولی نیمه اول سال 120،000 هزار ریال و بهره دریافتنی وصولی در 29 اسفند 0y13 مبلغ 26،750
  موجودی نقد 196،000
  مالیاتهای دریافتنی جاری 120،000
  بهره دریافتنی سرمایه گذاریها 26،750
  درآمدها 49،250

  5) مبلغ 106،000 وجه نقد سرمایه گذاری شد
  سرمایه گذاریها 106،000
  موجودی نقد 106،000


  6) بهره پرداختنی در 1 مهر پرداخت شد
  مخارج – بهره اوراق قرضه 90،000
  موجودی نقد 90،000


  7) مالیاتهای وصولی نیمه دوم سال 1y13 بالغ بر138،000هزار ریال شد و بهره تحقق یافته وصولی دوره مزبوربه مبلغ 24،000 هزار ریال
  موجودی نقد 162،000
  مالیاتهای دریافتنی جاری 138،000
  درآمدها 24،000


  9) مبلغ 162،000 وجه نقد سرمایه گذاری شد


  سرمایه گذاریها 162،000
  موجودی نقد 162،000


  10)طبق قوانین مالیاتهای وصول نشده طی سال 1y13 باید به صورت معوق طبقه بندی شود. طبق برآورد حداقل 4،000 هزار ریال از مالیاتهای موضوعه سال 1y13 در اوایل سال 2y13 وصول خواهد شد و باقیمانده یعنی 6،000 هزار ریال آن غیر قابل وصول است.( از آنجا که طبق پیش بینی های اولیه مبلغ غیر قابل وصول 8،000 هزار ریال برآورد شده است ، حساب درآمدها 2،000 هزار ریال بستانکار می شود.
  مالیاتهای دریافتنی معوق 10،000
  مالیاتهای جاری مشکوک الوصول 8،000
  مالیاتهای دریافتنی جاری 10،000
  مالیاتهای معوق مشکوک الوصول 6،000
  درآمدها 2،000

  11) بازخرید اصل اوراق قرضه به مبلغ 200،000 هزار ریال 1 فروردین 2y13 و بهره آن 90،000 هزار ریال چکهای آن پرداخت می شود و به همین مبلغ سرمایه گذاریها به وجه نقد تبدیل گردیدند.
  موجودی نقد 290،000
  سرمایه گذاریها 290،000


  12) بهره تحقق یافته سرمایه گذاریها در پایان سال مبلغ 25،000 هزار ریال است.
  بهره دریافتنی سرمایه گذاریها 25،000
  درآمدها 25،000


  13) ثبت بستن حسابهای بودجه ای و صورت عملیات 1y13
  درآمدها 360،250
  اعتبارات مصوب 390،000
  درآمدهای پیش بینی شده 358،600
  مخارج – بهره اوراق قرضه 190،000
  مخارج – اصل اوراق قرضه 200،000
  مازاد حساب مستقل 1،650


  ترازنامه ترکیبی حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها
  در تاریخ 29 اسفند 1y13
  داراییها
  موجودی نقد 290،000
  سرمایه گذاریها 808،625
  خالص مالیاتهای دریافتنی 4،000
  بهره دریافتنی 25،000
  جمع داراییها 1،127،625
  ارزش ویژه حساب مستقل
  ارزش ویژه 127،625،1
  مازاد حساب مستقل
  جمع ارزش ویژه حساب مستقل 127،625،1
  صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حساب مستقل
  برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1y13
  درآمدها:
  مالیات 262،000
  متفرقه ---0---
  بهره سرمایه گذاریها 98،250
  جمع درآمدها 360،250
  مخارج :
  بهره اوراق قرضه 190،000
  بازخرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده 200،000
  جمع مخارج 390،000
  مازاد (کسری) درآمدها بر مخارج (29،750)
  مازاد حساب مستقل در 1 فروردین 1x13 1،157،375
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ---0---
  مازاد حساب مستق در 29 اسفند 1x13 1،127،625  صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حساب مستقل-بودجه واقعی
  برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1x13

  بودجه واقعی مازاد(کسری)
  درآمدها:
  مالیات 260،000 262،000 2،000
  متفرقه ---0--- ---0--- ---0---
  بهره سرمایه گذاریها 98،600 98،250 (350)
  جمع درآمدها 358،600 360،250 1،650
  مخارج :
  بهره اوراق قرضه 190،000 190،000 ---0---
  بازخرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده 200،000 200،000 ---0---
  جمع مخارج 390،000 390،000 ---0---
  مازاد (کسری) درآمدها بر مخارج (31،400) (29،750) 1،650
  مازاد حساب مستقل در 1 فروردین 1x13 ،157،375 1،157،375 --0---
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ---0--- ---0--- ---0---
  مازاد حساب مستق در 29 اسفند 1x13 1،125،975 1،127،625 1،650


  حسابداری تأمین مالی وبازخرید اوراق قرضه بلند مدت
  سررسید کل اوراق قرضه بلند مدت یک تاریخ معین است درصورتی که سررسید اوراق قرضه سریالی به اقساط است.درآمد مورد نیاز برای حسابهای مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه بلند مدت ممکن است بر مبنای « ربح مرکب » به منظور ایجاد نسبتهای تقریباً مساوی طی عمر صدور اوراق قرضه محاسبه گردد.
  مثال:

  فرض کنید شهر نمونه اوراق قرضه بلند مدت به مبلغ 1،500،000 هزار ریال با عمر مفید 20 سال صادره کرده است. اوراق قرضه بلند مدت مزبور شامل کوپنهای بهره شش ماهه با نرخ سالانه 5 درصد ، قابل پرداخت در 1 فروردین و 1 مهر است. فرض بر این است که درآمدها باید از محل وضع مالیات و درآمد حاصل از سرمایه گذاری تحصیل شود. مبلغ مالیات موضوعه با استفاده از جداول سالانه و با فرض اینکه درآمدها برای بازخرید اصل سرمایه گذاری می شود و درآمد آن نیز 6% در سال است ، شش ماهه مرکب محاسبه میشود. جدول نشان می دهد 1 ریال سرمایه گذاری شده سالانه در پایان سال با نرخ بهره مرکب دوره ای 3 % در پایان 40 دوره بالغ بر 4012597/75 ریال است .
  مثال:
  از آنجا که مبلغ مودر نیاز برای باز خرید اوراق قرضه در پایان 40 دوره شش ماهه 1،500،000 هزار ریال است ، یا مبلغ567/19،893 هزا ریال در پایان هر دوره شش ماهه طی عمر اوراق قرضه . درآمد مورد نیاز برای پرداخت بهره اوراق قرضه هر دوره 37،500 هزار ریال است.

  اضافه در 3 درصد مانده در
  سال دوره پایان دوره بهره هر دوره پایان دوره
  0x13 1 567/19،893 ---0--- 567/19،893
  2 567/19،893 81/596 95/40،383
  1x13 3 567/19،893 520/1،211 04/61،489
  4 567/19،893 670/1،844 28/83،227

  ترازآزمایشی شهر نمونه در29 اسفند 0x13
  بدهکار بستانکار
  سرمایه گذاریها95/40،383 ----
  مازاد حساب مستقل ---- 95/40،383
  جمع 95/40،383 95/40،383


  بودجه حساب مستقل تأمین مالی و بازخریداوراق قرضه شهر نمونه ، در برگیرنده دو دسته اضافات مقرر به مبلغ 567/19،893 هزار ریال برای سرمایه گذاری جهت بازخرید نهایی اصل و دو مبلغ 37،500 هزار ریال برای پرداخت بهره جمعاً به مبلغ 134/114،787 هزار ریال است. برای سال 1x13 ، سال دوم عملیات حساب مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه بلند مدت ، محاسبه ربح مرکب بر مبنای 6 درصد در سال ، شش ماه یکبار است ، درآمد مورد نیاز طی سال بال بر 19/3،056 هزار ریال است. بنابراین ، درآمدهای پیش بینی شده به مبلغ 33/117،843 هزار ریال بدهکار می شود. در بودجه اعتبارات مصوب فقط مبالغی درج می شود که سررسید آن طی سال بودجه است یعنی مبلغ 75،000 هزارریال که ثبت آن به شرح زیر است:
  اطلاعات مسئله
  1)ثبت وضع مالیات 120،000 هزارریال و 3،000 هزارریال مالیات مشکوک الوصول در شش ماهه اول
  مالیاتهای دریافتنی جاری 120،000
  مالیاتهای جاری مشکوک الوصول 3،000
  درآمدها 117،000


  2)وصولی 57،400هزارریال مالیات
  موجودی نقد 57،400
  مالیاتهای دریافتنی جاری 57،400


  3) پرداخت مبلغ 567/19،893 هزار ریال جهت سرمایه گذاری و 37،500 هزار ریال بهره
  مخارج – بهره اوراق قرضه 37،500
  سرمایه گذاریها 567/19،893
  موجودی نقد 567/57،393
  4) ثبت درآمد بهره در 31 شهریوربه مبلغ 99/1،261 هزار ریال
  سرمایه گذاریها 99/1،261
  درآمد بهره 99/1،261


  5) وصولی از محل مالیات حساب مستقل تأمین مالی وبازخرید اوراق قرضه بلند مدت بالغ بر 58،000 هزار ریال گردیدو مبلغ مازاد بر نیاز به حساب سرمایه گذاریها منظور و بهره نیز به مبلغ 37،500 هزار ریال پرداخت شد.
  موجودی نقد 58،000
  مالیاتهای دریافتنی جاری 58،000

  مخارج – بهره اوراق قرضه 37،500
  سرمایه گذاریها 567/19،893
  موجودی نقد 567/57،393


  6) درآمد بهره سرمایه گذاریها به مبلغ 51/61،539 هزار ریال طی شش ماهه آخر ، از 1 مهر 1x13 بالغ بر10/1،883 هزار ریال شد. و به سرمایه گذاریها اضافه شد.
  سرمایه گذاریها 10/1،883
  درآمد بهره 10/1،883


  7 ) مالیاتهای موضوعه وصول نشده طی سال 1x13 به عنوان معوق در دفاتر ثبت شد.
  مالیاتهای دریافتنی معوق 4،600
  مالیاتهای جاری مشکوک الوصول 3،000
  مالیاتهای دریافتنی جاری 4،600
  مالیاتهای معوق مشکوک الوصول 3،000

  8)در تاریخ 29 اسفند 1x13 حسابهای بودجه ای و موقت بسته شد.
  اعتبارات مصوب 75،000
  درآمدها 117،000
  درآمد بهره 09/3،145
  درآمدهای پیش بینی شده 33/117،843
  مخارج – بهره اوراق قرضه 75،000
  مازاد حساب مستقل 76/2،301  ترازنامه ترکیبی حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها
  در تاریخ 29 اسفند 1x13
  داراییها:
  موجودی نقد 613
  سرمایه گذاریها 83،316
  خالص مالیاتهای دریافتنی 1،600
  بهره دریافتنی ---0---
  جمع داراییها 85،529
  ارزش ویژه حساب مستقل:
  ارزش ویژه 85،529
  مازاد حساب مستقل
  جمع ارزش ویژه حساب مستقل 85،529

  صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حساب مستقل
  برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1x13


  درآمدها:
  مالیات 117،000
  متفرقه ---0---
  بهره سرمایه گذاریها 3،145
  جمع درآمدها 120،145
  مخارج :
  بهره اوراق قرضه 75،000
  بازخرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده ---0---
  جمع مخارج 75،000
  مازاد (کسری) درآمدها بر مخارج 45،145
  مازاد حساب مستقل در 1 فروردین 1x13 40،384
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ---0---
  مازاد حساب مستق در 29 اسفند 1x13 85،529


  صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حساب مستقل-بودجه واقعی
  برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1x13
  بودجه واقعی مازاد(کسری)

  درآمدها:
  مالیات 114،787 117،000 2،213
  متفرقه ---0--- ---0--- ---0---
  بهره سرمایه گذاریها 3،056 3،145 89
  جمع درآمدها 117،843 120،145 2،302
  مخارج :
  بهره اوراق قرضه 75،000 75،000 ---0---
  بازخرید اصل اوراق قرضه سررسید رسیده ----0--- ---0--- ---0---
  جمع مخارج 75،000 75،000 ---0---
  مازاد (کسری) درآمدها بر مخارج 48،843 45،145 2،302
  مازاد حساب مستقل در 1 فروردین 1x13 40،384 40،384 ---0---
  انتقالات ورودی ارزش ویژه ---0--- ---0--- ---0---
  مازاد حساب مستق در 29 اسفند 1x13 83،227 85،529 2،302


  افشا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
  •هر اطلاعاتی که برای مجریان- قانونگذاران- شهروندان علاقه مند – بستانکاران یا هر گروه و دسته ای از اشخاص استفاده کننده ازگزارشهای مالی یک واحد دولتی گزارشگر مفید باشد باید ارائه شود.
  • طبق استاندارد هیات استانداردهای حسابداری دولتی باید کلیه سپرده ها و سرمایه گذاریهای مجاز قانونی و قراردادی در یادداشتها افشا شود.
  •هرگونه تخطی با اهمیت از شروط قانونی و قراردادی در طی دوره نیز باید افشا شود.
  •در صورتی که موجودی بانک در تاریخ ترازنامه کلا در ضمانت یا در گرو اوراق بهادار نگهداری شده در واحد دولتی یا نماینده وی به نام واحد دولتی باشد ، موضوع باید افشا شود. در غیر این صورت ، کل مبلغ موجودی بانک باید بر اساس سه گرده ریسک اعتباری مشخص شده در استانداردها طبقه بندی و گزارش شود.

  •مبلغ انتقالی و ارزش بازار سرمایه گذاریها در تاریخ ترازنامه باید در مجموع و برای هر یک از سرمایه گذاریها به طور مجزا افشا شود . مبالغ انتقالی هر یک از انواع سرمایه گذاریها باید براساس سه گروه ریسک اعتباری مشخص شده در استانداردها طبقه بندی و افشا شود.  استهلاک صرف و کسر سرمایه گذاریها
  •در صورتی که هدف ازخرید سرمایه گذاریها نگهداری آن تا سررسید باشد، در زمان دریافت وجه مربوط به ارزش اسمی ، محاسبه استهلاک صرف یا کسر ضروری است.

  مثال :
  در صورتی که یک حساب مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه بلند مدت سرمایه گذاریهایی را به ارزش اسمی 24،000 هزار ریال به میزان 102 درصد اسمی و بهره تحقق یافته 300 هزار ریال خریداری کند بنابراین داریم:
  اطلاعات مسئله
  1)ثبت رویداد فوق در دفاتر
  سرمایه گذاریها 24،000
  صرف مستهلک نشده سرمایه گذاریها 480
  درآمد بهره 300
  موجودی نقد 24،780

  2)مبلغ 600 هزار ریال بهره از محل سرمایه گذاریها دریافت شده است
  موجودی نقد 600
  درآمد بهره 600


  3)ثبت استهلاک صرف اوراق قرضه
  درآمد بهره 18
  صرف مستهلک نشده سرمایه گذاریها 18
  #8 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:23

 9. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  •روابط بین حسابهای مستقل وگروههای حساب:
  •برای مثال درصورتی که تأمین مالی بابت ساخت یک پروژه سرمایه ای باشد مراحل حسابداری آن به این ترتیب است که مرحله ساخت پروژه درحساب مستقل پروژه ای سرمایه ای، مرحله تأمین مالی وبازپرداخت حصه جاری بدهی های بلندمدت ایجاد شده برای پروژه سرمایه ای درحساب مستقل بازپرداخت بدهی ها، ودارائیها وبدهی های بلندمدت ایجادشده درگروههای حساب مربوط به دارائیها وبدهی های بلندمدت منعکس می گردد.
  حسابداری تأمین مالی و بازپرداخت بدهی عوارض مخصوص:

  •فعالیتهای ساخت معمولا در اولین سال یا سالهای اولیه ، با استفاده از تأمین مالی ضمنی واحد دولتی یا عواید حاصل از ایجاد بدهی عوارض مخصوص (اوراق قرضه یا اسناد) برای پرداخت هزینه های ساخت به پیمانکاران ، تکمیل می شود. در زمانی که پروژه سرمایه ای تکمیل شد ، برای تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها عوارضی بر صاحبان مستقر در منطقه منافع خاص وضع میشود. اقساط عوارض دریافتنی سالانه ، و بهره اقساط معوق، معمولاً به اندازه مبلغ اصل بدهی و بهره پرداختنی در طی همان سال است. اگر واحد دولتی ، در صورت عدم کفایت مبالغ وصولی از صاحبان اموال منتفع از خدمات برای پرداخت بدهیها ، متعهد به پرداخت بدهی باشد، بدهی باید در گرو حساب بدهیهای بلند مدت عمومی ثبت شود و از یک حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهیها برای ثبت فعالیتهای مربوط به بازپرداخت بدهی استفاده شود.
  •در صورتی که واحد دولتی تحت هیچ شرایطی متعهد به پرداخت بدهی نباشد، بدهی نباید در گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی ثبت شود. در مورد اخیر که به ندرت اتفاق می افتد ، فعالیتهای تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها در حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها، ثبت می گردد.
  •عوارض مخصوص وضع مالیات اجباری بر دارایی معین برای پرداخت بخشی یا کل بهای تمام شده یک بهسازی یا خدمات معین است ، با فرض اینکه برای عموم یا برای دارایی موضوع عوارض مخصوص منفعت داشته باشد.
  •کل مبلغ ریالی پروژه سرمایه ای که لازم است از محل عوارض مخصوص تأمین مالی شود باید به وسیله صاحبان دارایی غیر منقول در منطقه عوارض مخصوص پرداخت شود. لذا در اغلب موارد به دلیل زیاد بودن مبالغ قابل پرداخت توسط هرمالک ودرنتیجه تقسیط آن، مجوز ایجاد بدهی بلندمدت به مبلغ سررسید اقساط در سالهای آتی را صادر می کند. قسط اول وعواید حاصل ازبدهی بلندمدت برای تأمین مالی پروژه سرمایه ای استفاده می شود.(صفحه 286)
  مثال
  فرض کنید اوراق قرضه عوارض مخصوص که در صورت لزوم از محل مجوز وضع مالیات عمومی شهر الف قابل پرداخت است، برای تکمیل پروژه تعریض خیابان منتشر شده است. در طی مراحل تکمیل پروژه ، عوارض مخصوص موضوعه از طرف شهر، بالغ بر 480،000 هزار ریال ، قابل پرداخت در 10 قسط مساوی با 5% بهره بر اقساط معوق ، بر مالکان داراییهای مستقر در خیابانهای مزبور است.
  اطلاعات مسئله
  1)ثبت رویداد فوق در دفاتر
  عوارض دریافتنی جاری 48،000
  عوارض دریافتنی معوق 432،000
  درآمدها 48،000
  درآمدهای معوق 432،000

  2) کلیه عوارض دریافتنی جاری ، به سررسید پایان سال ، همراه با مبلغ 24،000 هزار ریال بهره آن وصول شد
  موجودی نقد 72،000
  عوارض دریافتنی جاری 48،000
  درآمدها 24،000

  3) سررسید اصل اوراق قرضه عوارض مخصوص به مبلغ 48،000 هزار ریال رسید و بهره پرداختنی اوراق قرضه سررسید رسیده به مبلغ 24،000 هزار ریال طبق برنامه پرداخت و در دفاتر ثبت شد.
  مخارج – اصل اوراق قرضه 48،000
  مخارج – بهره اوراق قرضه 24،000
  اوراق قرضه پرداختنی 48،000
  بهره پرداختنی 24،000
  اوراق قرضه پرداختنی 48،000
  بهره پرداختنی 24،000
  موجودی نقد 72،000

  4)دومین قسط عوارض دریافتنی از گروه معوق به گروه جاری طبقه بندی مجدد شد . مبلغ درآمد مربوط به عوارض دریافتنی مزبور نیز از حساب درآمدهای معوق به حساب درآمدها منتقل شد.
  عوارض دریافتنی جاری 48،000
  عوارض دریافتنی معوق 48،000

  درآمدهای معوق 48،000
  درآمدها 48،000  استفاده از حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها برای ثبت پرداختهای اجاره سرمایه ای
  •واحدهای دولتی معمولا از یک حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها برای ثبت پرداختهای اجاره سرمایه ای استفاده می کنند زیرا پرداختهای سالانه صرفاً پرداختهای اقساط بدهی بلند مدت عمومی هستند. چون اولین پرداخت در روز اول اجاره است بنابراین کلاً به عنوان پرداخت از اصل بدهی مربوط به اجاره در نظر گرفته میشود. پرداخت مزبور به صورت زیر در دفاتر ثبت می شود:
  مخارج – اصل بدهی اجاره سرمایه ای 10،000
  موجودی نـــــــــــــــــقد 10،000
  Øثبت جزئیات مخارج نشان دهنده این است که مبلغ اولین پرداخت معادل پرداخت اصل بدهی است. به هر صورت مبلغ پرداختی در 1 فروردین 1x13 و پرداختهای سالهای بعد ازآن باید به عنوان پرداخت بخشی از بدهی اجاره و بهره مانده پرداخت نشده بدهی اجاره در نظر گرفته شود.
  Ø استانداردهای هیات استانداردهای حسابداری دولتی با بیانیه 13 استانداردهای حسابداری مالی هیات استانداردهای حسابدرای هماهنگ است ، استانداردهای هر دو هیات استفاده از نرخ بهره ثابت دوره ای را توصیه می کند.
  حسابداری جایگزینی بدهی :


  •درصورتی که جمع داراییهای حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها برای پرداخت طلب بستانکاران در سررسید کافی نباشد ، یا در صورتی که نرخ بهره بدهی به میزان قابل توجهی از نرخ بهره ایجاد بدهی جدید به وسیله واحد دولتی بیشتر باشد، یا در صورتی که قراردادهای اوراق قرضه موجود بیش از حد تعهد آور باشد، احتمال صدور اوراق قرضه جدید به وسیله واحد دولتی برای جایگزینی بدهی وجود دارد.
  •عواید حاصل از صدور اوراق قرضه جایگزینی به سررسید بدهی باید به عنوان سایر منابع مالی حساب مستقل عهده دار وظیفه تامین مالی و بازپرداخت بدهیها ثبت شود.
  •در صورتی که واحد دولتی هیچ نوع دارایی برای بازپرداخت بدهیها نداشته باشد، احتمالا حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها نیز وجود نخواهد داشت. در این صورت ، لازم است یک حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها به منظور ثبت عواید حاصل از صدور اوراق قرضه جایگزینی و بازپرداخت بدهی قبلی ایجاد شود. وقتی که بدهی کلا پرداخت شد حساب مستقل تامین مالی وبازپرداخت بدهیهای مربوط نیز باید بسته شود و یک حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیهای دیگر برای جایگزینی بدهی ایجاد گردد.
  •در صورتی که اوراق قرضه جایگزینی صادره فروخته نشود و صرفاً به طلبکاران در سررسید به صورت پایاپای واگذار شود ، عملیات مزبور در حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها ضرورت ندارد ولی می توان در حد لزوم آنرا در صورتها و جداول تهیه شده برای گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی و دریادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشا کرد.
  #9 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:26

 10. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  جایگزینی بدهی قبل از سررسید:

  •جایگزینی قبل از سررسید بدهیهای معاف از مالیات در دوره کاهش سریع نرخ های بهره امری معمول است.
  تسویه قانونی بدهی به صورت قانونی و اختیاری:
  تسویه قانونی زمانی اتفاق می افتد که قانوناً بدهی بر اساس پیش بینی های خاص در سند بدهی حتی اگر بدهی واقعاً پرداخت نشود تسویه شود
  تسویه اختیاری زمانی اتفاق می افتد که بدهی برای اهداف حسابداری و گزارشگری مالی تسویه شده فرض می شود، اگر چه قانوناً بدهی تسویه نشده است.
  نکته

  Øمثال پرداخت به نماینده سند ، حاصل از منابع بدهی جدید، باید در حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها به عنوان سایر مصارف مالی ثبت شود
  Øپرداخت به نماینده سند از سایر منابع مالی باید به عنوان مخارج پرداخت بدهی ثبت شود


  •فرض کنید عواید حاصل از فروش بدهی جایگزین شده به مبلغ 2،000،000 هزار ریال است و باید به مبلغ 2،500،000 هزار ریال تسویه شود. عواید مزبور در حساب مستقل دریافت کننده ( معمولا یک حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها) به صورت زیردر دفاتر ثبت می شود:
  موجودی نقد 2،000،000
  سایرمنابع مالی – عواید حاصل از
  صدور اوراق قرضه جایگزینی 2،000،000


  سایر مصارف مالی- پرداخت به نماینده
  سند اوراق قرضه جایگزینی 2،000،000
  مخارج – پرداخت به نماینده سند اوراق
  قرضه جایگزینی 500،000
  موجودی نقد 2،500،000

  افشای جایگزینی بدهیها قبل از سررسید:
  •رهنمودهای افشای مندرج در بخش د20 بیانیه های هیات استانداردهای حسابداری دولتی برای دولتهای ایالتی و محلی ، دستگاهها و سازمانهای انتفاعی عمومی، سیستمهای بازنشستگی کارکنان عمومی و خدماتی دولتی، بیمارستانها ، دانشکده ها و دانشگاهها و کلیه حسابهای مستقل واحدهای مزبور کاربرد دارد.
  •کلیه سازمانهای تحت پوشش هیات استانداردهای حسابداری دولتی موظف به ارائه توضیح کلی درباره هریک از جایگزینیهای قبل ازموعد بدهی، ناشی از تسویه ، در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی سال وقوع جایگزینیهای قبل از موعد هستند.
  •حداقل افشا مورد لزوم عبارتست از:
  الف ) تفاوت بین مبلغ وجه نقد مورد نیاز برای تسویه بدهی قدیمی و وجه نقد مورد نیاز برای تسویه بدهی جدید و انجام جایگزینیها
  ب) سود یا زیان اقتصادی ناشی از فعالیت
  سود یا زیان اقتصادی عبارتست از: تفاوت بین ارزش فعلی مصارف تسویه بدهی قدیمی و ارزش فعلی مصارف تسویه بدهی جدید تنزیل شده به نرخ بهره موثر و تعدیل شده برای پرداخت وجه نقد اضافی
  #10 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 16:28

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •