مدارک: درخواست كارشناسي نوار

 • فرم تكميل وتايپ شده درخواست كارشناسي
 • اشعار مصوب شوراي شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • اعلام نظر اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد داستان ها، قصه ها و متون
  تبصره: در صورتي كه مطالب تخصصي مي باشد، اعلام نظر مراجع ذي ربط.
 • سه حلقه نوار كاست با كيفيت مطلوب
 • پوشه سبزرنگ

تذكر:

 1. مدارك مذكور مسترد نمي گردد.
 2. به فرم ها و مدارك ناقص،‌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مراحل:
 1. مراجعه متقاضي همراه مدارك موردنياز و ارايه درخواست.
 2. بررسي درخواست و اعلام نظر:
  • تصويب درخواست ارايه طرح روي جلد توسط متقاضي بصورت چاپ رنگي
  • بررسي طرح روي جلد توسط دو نفر كارشناس و مسئول واحد نظارت و ارزشيابي و اعلام نظر
  • تصويب طرح روي جلد
  • رد مشروط طرح روي جلد اصلاح و درخواست تجديدنظر
  • تصويب طرح روي جلد
  • رد طرح روي جلد
  • رد قطعي طروح روي جلد
  • رد مشروط درخواست اصلاح و درخواست تجديدنظر بررسي درخواست
  • تصويب درخواست
  • رد درخواست
  • رد قطعي درخواست
 3. تكثير و توزيع اثر موردنظر در صورت تصويب درخواست.