من بي زحمت يه نرم افزار مي خوام که بدون نياز به تايپ مجدد بتونه فرمت IDX , sub
رو به فرمت str تبديل کنه