ديازو:
پوششي است كه براي پوشش پليت افست استفاده مي‌شود.پوششهاي ديازو،تركيبات آلي هستند كه براي ساخت پليت‌هاي حساس با مدت زمان نگهداري در حدود يك سال و براي پاك كردن انواع پليت استفاده مي‌شوند و مي‌توانند حدود دوهفته در دستگاه پوشش دهي دوام بياورند.اين پليت‌ها در دو نوع پوزيتيو و نگاتيو كاربرد دارند.از زمان ساخت چنين پليت‌هايي كاربران مواد ديازو بي حفاظ را با محلول اموليسيون استفاده مي‌كردند كه در مقابل الكل و رزين در محلولهاي اسيدي مقاومت مي‌كند.ديازو حفاظ دار نيز در محلول حل مي‌شود و رزين‌ها در مناطق غير چاپي با اطمينان از پذيرندگي آب رسوب مي‌كند.الكل نيز بر روي مناطق بي حفاظ رسوب نموده و آنها را قادر به پذيرش جوهر مي‌كند.پليت‌هاي آماده شده با آب شسشتو داده شده با محلول رزين عربي پوشش دار مي‌شوند،اين پليت‌ها براي چاپ به تعداد 1000000 تا 2500000 با وب ورول بكار مي‌روند.