پایه و اساس این سبک بر روی تفکر و نیروی درون آدمی نهاده شده است
.بطوریکه هنرجویان این سبک می آموزند که چگونه از فکر و نیروی درون خویش استفاده کنند و آنها را در جهت پیشبرد اهداف خویش بکار گیرند و به موفقیت دست یابند و با بکارگیری همین اصل می توانند در مبارزات اراده حریفان را سلب کرده و ترس را در وجودشان بیفکنند و براحتی شکست دهند و خود پیروز میدان باشند.
در این سبک از هر دو عضو قدرتمند بدن استفاده می شود، در تکنیکهای این سبک از دست و هم از پا استفاده می شود بنابراین فرد در هر حالتی که باشد با استفاده از هر یک از آن دو در مبارزه می تواند پیروز شود.در واقع فرد متکی به دست یا تنها پا نیست و این یک مزیت بشمار می آید.در کلورز كونگ فو هنرجویان می بایست در عرض حداکثر سه ماه بتوانند مانند یک رزمیکار زبده مبارزه نمایند و یاد بگیرند که از تمرینات سخت و طاقت فرسا هراسی نداشته باشند و می آموزند که هیچ سبکی بر دیگری برتری ندارد و مهم آن است که استاد آن سبک چگونه با هنرجویانش کار کند و آنان را به حد کمال برساند.
و هر یک از کلورزکاران می آموزد که :
((فقط عاقل باش مهم نیست بزرگ هستی یا کوچک))