انجمني است كه توسط كوسي كونيبا شاگرد ارشد چوكي موتوبو تاسيس شد و شيتوريو موتوبو (موتوبوهاشيتوريو) در اوزاكا بنام سي شين كان شيتوريو به فعاليت خود ادامه داد. اشخاص صاحب نامي كه از شاگردان بنام سوكه (ني داي سوكه) كوسي كونيبا بودند عبارتند از : 1- شوگوكوني يا پسر ارشد 2- ترواهاياشي موسس انجمن هاياشي هاشيتوريو 3 - كونيوتاتسو نو4 - فوجي ايواموتو. تاتسو نو مي گويد : سوكه كوسي كونيبا به سه نفر از شاگردان خود كه از قهرمانان نامي كاراته ژاپن بودند اجازه داد تا در تمرينات رسمي لباس سياه بپوشند، اين سه نفر تروواهاياشي، فوجي ايواموتو و من بودم. سوكه كونيبا در سال 1959 درگذشت و طبق وصيت ايشان پسر ارشد او يعني شوگوكونيبا جانشين وي شد و سوكه سوم در سي شين كاي شد (سان داي ساكو). شوگوكونيبا بعد از يكسال فعاليت نام انجمن سي شين كان را به سي شين كاي تغيير داد (سي شين كاي يعني انجمن پرورش روح و قلب) تا سال 1992 انجمن سي شين كاي با رهبري شوگوكونيبا به فعاليت خود ادامه دادوي در اثر ابتلا به بيماري سرطان درگذشت و در وصيت نامه خود اشاره به سوكه شدن كونيوتاتسونو كرده بود. تاتسونو در مصاحبه اي با مجله بوشيدو فرانسه مي گويد در سال 1993 كليه مديران و روساي سي شين كاي مرا به عنوان سوكه معرفي كرده و رئيس فدراسيون كاراته ژاپن مهر تائيد بر انتخاب آنان زد. و اضافه مي كند در يكي از جلسات كتابي به من هديه شد كه در آن كتاب امضاء و مهر تائيد كليه مربيان و پيشكسوتان كاراته در آن زده شده بود كه انتخاب مرا تائيد كرده بودند در بين اين امضاها، امضاي رئيس فدراسيون كاراته ژاپن و همچنين امضاي پسر ارشد استاد كني مابوني بنيانگذار شيتوريو تروواهاياشي بنيانگذار هاياشي هاشيتوري و مدير رنبوكوكاي بنام بوكيوكاگي ياما و... به چشم مي خورد. كونيوتاتسونو(يون داي سوكه) چهارمين سوكه سي شين كاي در مورد فلسفه كاراته چنين مي گويد: در شروع هدف پديد آمدن كاراته براي زنده ماندن بود چون زماني كاراته پديد آمد كه براي مبارزه با اشغالگران مورد استفاده قرار گيرد تا نتوان در مقابل آنها جان خود را حفاظت كرد. يك كاراته كا بايد بطور جدي به تمرين بپردازد تا قدرت لازم را در برابر حملات داشته باشد. بعد از آن انسان ورزشكار مي تواند خود را كنترل كرده و افتادگي و تواضع داشته باشد. به حقوق ديگران احترام بگذارد و داراي گذشت و جوانمردي بوده و همواره به زيردستان و ضعفاء ياري كند. يك كاراته كاي واقعي داراي قلب و روح بزرگي است. سوكه كونيوتاتسونوعلاوه بر اين كه در كاراته وكوبودو داراي ارزش و اعتبار خاصي است در مديريت نيز شهره جهاني دارد تا آنجائي كه بعد از تاسيس سازمان جهاني w.k.p.f(سازمان توسعه و ترقي كاراته در راه رسيدن به المپيك) توانست با اكثريت آراء بعنوان رئيس سازمان جهاني w.k.p.f شود. و روزنامه هاي ورزشي و معتبر جهان او را سفير بزرگ كاراته لقب داده اند و كاراته با مديريت تاتسونو المپيكي خواهد شد.