پيشرو و موسسين اين سبك تمرينات خود را در كاراته ودر روش كان ذن ريو كه در آن زمان اولين و تنها سبك رسمي كاراته بود، در اواخر دهه 40 و اوايل دهه50 آغاز نمودند. دهه شصت مديريت كاراته كشور دچار تغيير و تحولات بسياري شد و بدنبال آن در سال 69 با هماهنگي فدراسيون كاراته تني چند از اساتيد به منظور استاندارد و هماهنگ سازي، تمرينات خود را زير نظر مستقيم سن سي مانزوايواتا در ژاپن آغاز نمودند وپس از كسب نمايندگي از فدراسيون شيتوكاي كاراته دو ژاپن و مراجعت به ميهن، در اواخر سال 69 انجمن شيتوكاي كاراته دو ايران رسما شروع به فعاليت نمود و استاداكبراكرامي نيزازفروردين ماه 1372سكان هدايت اين سبك رابه عهده گرفت. انجمن شيتوكاي كاراته دو ايران افتخار عضويت در ارگانهاي ملي و بين المللي، فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون شيتوكاي ژاپن، فدراسيون جهاني شيتوريو كاراته و فدراسيون شيتوريو كاراته آسيا و اقيانوسيه را دارد و همچنين اين سبك تا كنون با آموزش و پرورش استعدادها، قهرمانان بيشماري را تقديم اين كشور كرده كه همگان شاهد آنند.