1 - به دنبال تكامل شخصيت خويش باشيد. 2 - به استاد و معلم خود وفادار باشيد. 3 - در جهت ترقي خود تلاش كنيد. 4 - به ديگران همواره احترام بگذاريد. 5 - از رفتار خشونت آميز پرهيز كنيد.يو ريو بي : استاد مابوني تاكيد زيادي در كاربرد ”يو ريو بي“ داشت. به اين معنا كه تكنيك بايد موثر و داراي فايده ”يو“، موزون ”ريو“ و از تركيب ”يو ريو“ بايد ”بي“ به وجود آيد كه به معناي زيبائي است. در كل همه چيز بايد عملي ولي زيبائي را نيز در بر داشته باشد. مانند بونكاي كاتاهاي هيان در شيتوريو.