پنج راه و روش معنوي شيتوريو 1 - اراده،هرگزروحيه آغازين(روزهاي آغازين تمرينات كاراته)را فراموش نكنيد. 2 - اخلاقيات، هيچ زمان از ادب و احترام غافل نشويد. 3 - پيشرفت، هرگز از سعي و تلاش غفلت نكنيد. 4 - عقل و قضاوت، عقل سليم و قضاوت درست را هميشه مد نظر داشته باشيد. 5 - صلح و آرامش، هرگز خللي در توازن و هماهنگي خود و محيط پيرامون، وارد نكنيد.