آئین نامه آزمون کمربند و کمیته آزمون فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

هـدف :
هدف این آئین نامه انتخاب روش واحدی در برگزاری آزمونهای دانهای 6 و بالاتر به منظور حفظ استاندارد کاراته ایران، به نحوی که فقط داوطلبین واجد شرایط مندرج در آئین نامه بتوانند در آزمونها شرکت نمایند و ممتحنین با اجرای کامل این آئین نامه موجب ارتقاء سطح کیفی کاراته کشور و موجب اعاده امتیاز دان و درجه بندی کاراته کشور گردند.
ماده یک :
تعریف داوطلب واجد شرایط :
داوطلب واجد شرایط به کسی گفته می شود که دارای کلیه شرایط مندرج در جدول پیوست (که توسط کمیته فنی در تاریخ 25/2/87 به تصویب رسیده است) باشد.
تبصره 1 :
نداشتن حتی یک شرط از شروط مذکور، یا نادیده گرفتن توسط مسئولین اجرایی آزمون، یا فدراسیون، صلاحیت داوطلب را برای شرکت در آزمون مربوطه سلب می نماید.
تبصره 2 :
آزمون دان 6 و بالاتر فقط از طریق کمیته فنی و با تشکیل کمیته آزمون مرتبط صورت می گیرد.
ماده دو :
کمیته آزمون و تشکیلات :
کمیته آزمون یکی از کمیته های (وابسته) به کمیته فنی می باشد و اعضای آن متشکل از 7 نفر و به انتخاب کمیته فنی برای هر دوره آزمون خواهد بود.
تبصره 1 :
اعضای کمیته آزمون متشکل از اعضای ثابت که با سبک متقاضیان هماهنگی داشته باشد به انتخاب کمیته فنی و تائید رئیس فدراسیون تعیین می گردند.
تبصره 2 :
به اعضای کمیته آزمون برای انجام وظیفه حق آزمونی متناسب با تعداد شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت.
از بین اعضاء کمیته آزمون یک نفر بعنوان رئیس و یک نفر بعنوان دبیر با رأی اعضاء کمیته فنی تعیین می گردند.
ماده سه :
وظایف :
وظایف رئیس کمیته آزمون :
- ساماندهی آزمون به منظور برگزاری مطلوب و مطابق با آئین نامه
- نظارت بر حسن اجرای امور و صحت عمل ممتحنین
- اعلام نتیجه نهایی آزمون به کمیته فنی
وظایف دبیر کمیته آزمون :
- بررسی مدارک متقاضیان شرکت در آزمون و مطابقت آنها با آئین نامه
- تائید یا رد صلاحیت داوطلب بر اساس آئین نامه آزمون
- دسته بندی و ارائه برگه های آزمون به رئیس کمیته
- ثبت نمرات ممتحنین در برگه آزمون، اعلام نتیجه نهایی، ثبت در دفتر مخصوص و بایگانی نمودن
برگه های آزمون
وظایف اعضاء :
- شرکت در جلسه آزمون بعنوان ممتحنین
- کمک و همکاری با دبیر در تنظیم امور آزمون
- دقت در اجرای آئین نامه در زمان برگزاری آزمون
- ثبت رأی در برگه مخصوص ممتحنین (پیوست آئین نامه) و اعلام رأی و امضاء برگه های آزمون داوطلب
ماده چهار :
مراحل اداری:
الف) اقدامات داوطلب :
متقاضی واجد شرایط برای شرکت در آزمون بایستی اقدامات ذیل را انجام دهد :

- پر کردن برگه درخواست آزمون بصورت کامل (پیوست آئین نامه)
- اخذ و ارائه تائیدیه رئیس سبک که ممهور به مهر سبک باشد.
- ارائه فیشهای بانکی موردنیاز (فدراسیون و سبک) به نسبت مشخص شده در آئین نامه مالی که توسط فدراسیون تعیین شده باشد.
- ارائه کلیه مدارک اعلام شده از سوی فدراسیون به همراه مدارک فوق الذکر در یک پوشه مستقل به دبیرخانه فدراسیون
ب) اقدامات دبیرخانه فدراسیون :
- دبیرخانه برگه آزمون و فتوکپی مدارک دانهای قبلی را تحویل دبیر کمیته آزمون داده و بقیه مدارک را در پوشه متقاضی نگهداری می نماید.
ماده پنج :
نحوه برگزاری آزمون :
1. دبیر کمیته آزمون افراد واجد صلاحیت را به فدراسیون اعلام می نماید.
2. آزمون حداقل یک ماه بعد از اعلام رسمی افراد واجد شرایط توسط فدراسیون صورت می پذیرد.
3. کمیته آزمون متقاضیان را یک به یک ارزیابی نموده و از برگزاری آزمونهای چند نفر با یکدیگر (دست جمعی) خودداری می نماید.
4. ارزیابی عمومی که از کلیه داوطلبان بعمل می آید شامل سه مورد اصلی کیهون و کاتا (مرتبط با سبک داوطلب) بونکای کاتا یا کومیته می باشد.
5. تعداد ارزیابی هر یک از موارد آزمون از هر داوطلب عبارتست از :
- 1 یا حداکثر 2 کیهون
- دو کاتا شامل شی تی سبک و یک کاتای درجه مربوطه سبک به انتخاب کمیته آزمون
- بونکای یک کاتا به شکل کامل (برای داوطلبان دان 6 و بالاتر بجای کومیته)
- دو کومیته (برای داوطلبان دان 5 )

تبصره : داوطلبان دان 6 و بالاتر در انتخاب کومیته با بونکای آزاد هستند ولی مجموع موارد آزمون از سه مورد ***** نخواهد کرد.
ماده شش :
نمرات و تعیین نتیجه آزمون :

  1. هر بخش از آزمون شامل حداکثر 10نمره خواهد بود و لذا جمع نمرات یک یا دو کیهون بصورت معدل گیری حداکثر 10 خواهد بود و جمع کل نمرات یک آزمون کامل 30 نمره می باشد.
  2. کسب حداقل 15 نمره از 30 نمره موجب قبولی داوطلب در آزمون خواهد شد.
  3. ممتحنین نمرات و معدل نمرات هر بخش را جداگانه برای هر داوطلب در برگه مخصوص یادداشت می نمایند.
  4. پس از اتمام آزمون دبیر کمیته نسبت به جمع آوری و ثبت آن در برگه داوطلب اقدام خواهد نمود.
  5. ثبت نمرات و نتیجه نهایی توسط دبیر کمیته در حضور کلیه ممتحنین صورت می گیرد.
  6. لیست قبول شدگان بر اساس نمره کسب شده و مشورت لازم با یکدیگر در همان جلسه مشخص و توسط کلیه اعضا امضاء شده و بسته می شود و هر تغییری در لیست نهایی پس از آن غیرقابل قبول است.

ماده هفت :
شرایط ویژه :
- چنانچه بر اساس سوابق قابل قبول از قبیل مدارک یا سابقه مورد تائید اعضای کمیته آزمون داوطلبی سه نوبت در آزمون مربوطه ناموفق باقی بماند کمیته آزمون می تواند بنا به درخواست نامبرده با ارتقاء درجه و توقف دائم متقاضی در آن درجه را تائید نماید.
- برای افراد بسیار معدودی که بیش از 40 سال سابقه فعالیت مستمر و مؤثر در کاراته دارند کمیته فنی می تواند پس از تشکیل جلسه ویژه و بررسی همه جوانب درخواست دان بالاتر نماید.
ماده هشت :
نتایج آزمونهایی که توسط اساتید بزرگ و شناخته شده جهانی در ایران صورت می گیرد منجر به صدور احکام فدراسیون خواهد شد.
ماده نه : انواع کمربند مورد تائید فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
کیو
10و9
8
7
6
5
4
3و2و1
رنگ
سفید
زرد
نارنجی
سبز
آبی
بنفش
قهو ه ای


دان
1و2و3و4و5و6
7و8
9و10
رنگ
سیاه
سفید و قرمز
قرمز


ماده ده : حدود اختیارات در آزمون های کمربند
الف ): آزمون و اعطای کمربند کیو 9تا 1 با هماهنگی سبک و هیات کاراته استان در حدود اختیارات مربیان واجد شرایط زیر می باشد :
1-داشتن حداقل کمربند سیاه دان 2
2- داشتن مدرک مربیگری درجه 3 از فدراسیون کاراته
ماده یازده : نحوه برگزاری آزمون دان :
الف ): آزمون و اعطای کمربند سیاه دان 1تا دان 5 بر اساس آئین نامه ساماندهی سبکها می باشد.
تبصره 1: درصورت وجود توانایی سبکهامی توانند آزمون دان یک و دو را در استانهای متقاضی با هماهنگی فدراسیون برگزار نمایند .
تبصره 2: ناظر کمیته آزمون به منظور نظارت برحسن اجرای برگزاری آزمون دان، حضور خواهد داشت و یا نماینده واجد شرایط حاضر در استان را به این منظور انتخاب می کند .
تبصره 3: چگونگی حضور تعداد ممتحن موردنیاز فدراسیون و سبک مربوطه به شرح ماده 4 است .
ماده دوازده : فاصله زمانی ارتقاء کمربند
** نظر به اینکه تعداد درجات و نوع رنک کمربند ها واحکام صادره در سبک های تحت پوشش فدراسیون متنوع و متفاوت می باشد لذا در هر سبکی هنر آموز از زمان صدور اولین حکم کمربند رنگی تا صدور حکم کمربند قهوه ای حداقل 18 ماه تمرین مستمر را بایستی سپری شده باشد.
ردیف
درجه
زمان (حداقل)
سن
1
سفید تا بنفش
دو ماه
-
2
کمربند قهوه ای
شش ماه
-
3
از کمربند قهوه ای به دان یک
یکسال
-
4
دان یک به دان دو
دو سال
16 سال
5
دان دو به دان سه
سه سال
21 سال
6
دان سه به دان چهار
چهار سال
25 سال
7
دان چهار به دان پنج
پنج سال
30 سال
8
دان پنج به دان شش
شش سال
36 سال
9
دان شش به دان هفت
هفت سال
43 سال
10
دان هفت به دان هشت
هشت سال
51 سال
11
دان هشت به دان نه
نه سال
60 سال
12
دان نه به دان ده
ده سال
70 سال

تبصره 1: برای آزمون دان های 8و 9و10زمان تجدید آزمون با نظر فدراسیون خواهد بود .
ماده سیزده : جدول ترکیب گروه ممتحنین برای آزمون دان های مختلف .
ردیف
درجه
تعداد
ترکیب گروه
1
دان 1
3نفر
یک نفر دان 3ودونفر دان 2
2
دان 2
3نفر
یک نفر دان 4ودونفر دان 3
3
دان 3
4نفر
یک نفر دان 5وسه نفر دان 4
4
دان 4
4نفر
یک نفر دان 6وسه نفردان 5
5
دان 5
4نفر
یک نفر دان 7و3نفر دان 6
6
دان 6به بالا
مسئولین سبکها
با حضور کلیه مسئولین هر سبک بصورت مجزا


ماده چهارده : مواد آزمون و امتیازات مربوطه
مواد آزمون بر اساس ائین نامه سبک مربوطه میباشد .
ماده پانزده : صدور احکام
**احکام زیر کمربند مشکی توسط هیئت ها و به اخذ تصویر احکام سبکی انجام خواهد شد
احکام دان توسط فدراسیون و سبک انجام خواهد شد .
تبصره : فدراسیون در زمان تحویل احکام تصاویر احکام سبکی را اخذ می نماید.
الف: مربیان باشگاه هادر صورتی که واجد شرایط این آئین نامه باشند باید لیست قبولشدگان کیو 9تا 1را طبق برگ نمونه شماره 6 بهمراه مدارک مربوطه پس از طی مراحل قانونی مطابق با آئین نامه صادره از سوی فدراسیون جهت صدور احکام به دبیر خانه هیات کاراته استان تحویل نمایند .
ب: هیات کاراته استان پس از دریافت مدارک ( مطابق با مفاد آئین نامه ) باید احکام را حداکثر ظرف مدت ده روز صادر و تحویل مربی نمایند.
ج: هیاتهای کاراته با هماهنگی سبک مربوطه اقدام به برگزاری آزمون کمربند دان 1و2 می نمایند باید در خاتمه آزمون نتیجه را پس از تایید ممتحن و ناظر فدراسیون کتبا" به فدراسیون اعلام نمایند .
د: هیاتهای کاراته استانها یا برگزار کننده می بایست مدارک مورد نیاز جهت صدور احکام قبول شدگان را تکمیل نموده و به دبیر خانه فدراسیون تحویل نمایند .
ه: مدارک مورد نیاز برای آزمون و صدور حکم کمربند بصورت جداگانه از سوی فدراسیون کاراته اعلام می گردد.
ماده شانزده : شرایط شرکت در آزمون کمربند مشکی
الف : داشتن کارت بیمه ورزشی .
ب: رعایت فاصله زمانی و سنی طبق بندهای ماده 12 این آئین نامه .
ج: معرفی نامه از هیات کاراته استان با هماهنگی سبک مربوطه .
**ماده هفده: افرادیکه راسا" از کشورهای خارج کمربند اخذ نمایند بمنظور معادل سازی و اخذ حکم فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران باید به درخواست و تائید رئیس سبک مربوطه خود بهمراه حکم خارجی به دفتر آزمون فدراسیون کاراته ارسال نمایند تانسبت به آن رسیدگی و به کمیته فنی جهت تصمیم گیری ارسال نماید.
ماده هجده: بمنظور ارج نهادن به مقام ارزنده قهرمانان در سطوح مختلف که نقش موثری در توسعه ورزش کاراته کشور دارند . امتیازاتی به شرح جدول زیر به جهت تقلیل زمان برای آزمون دان در نظر گرفته می شود .
الف : شرکت کنندگان در آزمون کمربند مشکی برابر جدول می توانند تقاضای تقلیل زمان شرکت در آزمون کمربند را بنمایند .
ب: معیارهای ارفاق برای تقلیل زمان ، صرفا" در زمان اخذ هر کمربند قابل استفاده بوده واز امتیازات بصورت تکراری نمی توان استفاده کرد .
*عناوین قهرمانی *
** تقلیل زمان آزمون جهت قهرمانان با درخواست رئیس سبک برای هر نفر فقط یکبار به مدت 3 الی 6 ماه در طول مدت ده ساله تمرین هنرجو و پس از تائید فدراسیون اعمال گردد.
عنوان مسابقه
اول
دوم
سوم
قهرمانی آسیائی مسابقات (سبکی، دانشجویان . نیروهای مسلح(
100
80
50
قهرمانی جهان مسابقات (سبکی ، دانشجویان . نیروهای مسلح)
300
100
70
قهرمانی آسیا جوانان *امید *بزرگسالان
300
100
70
قهرمانی جهان
400
200
150
قهرمانی المپیک
500
300
200
نفرات اصلی اعزامهای تیم ملی به مسابقات آسیائی و جهانی
100

تبصره 1 : هر 30، امتیاز یک ماه تقلیل زمان را شامل می شود .
تبصره 2: حداقل سن برای دریافت کمربند مشکی دان دو 16سال تمام منظور شده است، امتیازات حاصله در نوجوانی در خصوص زمان دان دو در نظر گرفته می شود .
تبصره 3 : از تقلیل زمان فقط برای یکبار استفاده خواهد شد .
ماده نوزده : صدور حکم دان افتخاری
بمنظور قدردانی از زحمات افرادیکه با تلاش در زمینه های مختلف مادی و معنوی بموجب رشد وشکوفایی ورزش کاراته کشور شده و زمینه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی کاراته را با اقدامات حائز اهمیت خود فراهم می آورند. حکم دان افتخاری با قید کمربند سیاه اعطا می گردد. حکم دان افتخاری بصورت تشویقی فقط یکبار و با تصویب رئیس فدراسیون صادر می گردد.و فاقد ارزش فنی می باشد و امکان ارتقاء به درجات بالاتر وجود نخواهد داشت .
ماده بیست : تثبیت دان و تغییر سبک :
** چنانچه فردی از سبکی به سبک دیگر که از همان سیستم می باشد مانند (شوتوکان به شوتوکان) نیاز به تثبیت ندارد.
** چنانچه فردی از سبکی به سبک دیگر که از همان سیستم نمی باشد (شوتوکان به شیتوریو) نیاز به یکسال تثبیت دارد.
** چنانچه فردی از سایر سبک هاي رزمي و یا غیر وابسته به wkf، کونگ فو، تکواندو و کیوکوشین و غیره به یکی از سبکهای تحت پوشش wkf کاراته تغییر سبک نماید در صورت داشتن کمربند مشکی حداکثر به دان یک تبدیل خواهد شد.