تك نگاره مقاومت/
تصويري از پايگاه بسيج كليساي آبادان
عنوان اين عكس «پايگاه بسيج -كليساي آبادان – 1360» است . بنايي كه اين افراد در كنار آن «عكس يادگاري» گرفته اند يادمان قتل عام مردم بي دفاع اَرمَن توسط دولت عثماني در سال 1915 ميلادي ، و عكسي كه تو مي بيني يادمان قتل عام مردم بي دفاع آبادان توسط رژيم بعث عراق در سال 1360 خورشيدي است .يكي از هنرمندان عكاس خوزستاني به نام آقاي آرش آبخو در سايت خود تصويري از سال هاي دفاع در آبادان را منتشر نموده كه جالب توجه است:

وقتي روزهاي سخت در مقابل انسان هاي سخت زانو زدند، وقتي واژه ها براي بيان واژه «مظلوميت » تمام شدند، عكاس دوربينش را بر‌داشت و مفهوم «جنگ تحميلي » را اينگونه بيان كرد. در نگاه وي، اين عكس محل تلاقي همه آراء و احكامي است كه به عنوان «دين» تدوين شده اند و هدف همه آنها تعالي فردي و اجتماعي انسان به سوي حقيقت است . در اين عكس ، همگرايي زيبايي كه بين اسلام و مسيحيت در مقابل ظلم و ***** و كشتار مردمانِ بي دفاعِ غيرنظامي، بوجود آمده است نمي تواند از سر اتفاق باشد. شاهكاري كه به گونه‌اي ماندگار، بيانگر دفاعي ابتدايي در مقابل *****ي سازماندهي شده است .

عنوان اين عكس «پايگاه بسيج -كليساي آبادان – 1360» است . بنايي كه اين افراد در كنار آن «عكس يادگاري» گرفته اند يادمان قتل عام مردم بي دفاع اَرمَن توسط دولت عثماني در سال 1915 ميلادي ، و عكسي كه تو مي بيني يادمان قتل عام مردم بي دفاع آبادان توسط رژيم بعث عراق در سال 1360 خورشيدي است .

لباس هايي كه از فرط گشادي به تنِ صاحبِ كم سالشان زار مي زنند، تكيه دادن كودك سمت چپ به بغل‌دستي‌اش كه اوج نياز به حمايت در اين سن را نشان مي دهد، نوجوان وسطي كه دستش را مثل يك سردارِ فاتح در جيبش كرده و با انگشتانِ دستِ ديگر علامت پيروزي را نشان مي دهد، ديگري كه زبانش را به شوخي بيرون آورده و تمام هيمَنهء نظامي عكس را بهم ريخته و در آن شرايط بمباران و نبرد خانه به خانه ، مرگ و زندگي را به سُخره گرفته است ، مندرس بودن پوتين و كفشهاي گلي افراد ديگر ، همه نشان از «تحميل» شدن جنگ به مردمي بيدفاع دارند . مردمي كه «جنگجو» نبودند و «جنگزده» شدند . مردمي كه مظلومانه از خاك و خانواده شان دفاع كردند و غريبانه در خون غلطيدند.

چقدر جوان امروز آبادان نيازمند و تشنهء رمزگشايي اين عكس است، تا بداند اين مردانِ روزهاي سخت ، چه كساني بودند و چه مي‌خواستند و چه كردند . تا بداند ، از آباداني كه امروز در آن نفس مي‌كشد چگونه دفاع شده است . تا بداند ، وظيفه و تعهدش در قبالِ شهرش چيست . اين عكس را به خاطر بسپاريد.