منابع كنكور كارشناسي ارشد رشته علوم و صنايع غذايي


منابع مرجع دانشگاهی رشته علوم و صنایع غذایی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد
شیمی مواد غذایی:
* شیمی مواد غذایی, دکتر حسن فاطمی, شرکت سهامی انتشار
* مبانی شیمی مواد غذایی, ترجمه دکتر بابک قنبرزاده, انتشارات آییژ
میکروبیولوژی مواد غذایی:
* میکروبیولوژی غذایی مدرن, جیمز.ام. جی ,جلد ۱ و۲ , ترجمه دکتر علی مرتضویان و …, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
* میکروب شناسی مواد غذایی, ویلیام فریزر و دنیس وستاف, ترجمه دکتر حاجیه قاسمیان صفایی, انتشارات مانی
* اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی، سید علی مرتضوی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تکنولوژی روغن:
* چربی ها و روغن های نباتی خوراکی, ویژگی ها و فرآوری, ترجمه و تدوین فرشته مالک, انتشارات فرهنگ و قلم
تکنولوژی غلات:
* مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات, مهندس رسول پایان, انتشارات نورپردازان
* مبانی فرآورده های غلات, جلد ۱ و۲ , دکتر ناصر رجب زاده, انتشارات دانشگاه تهران
تکنولوژی کمپوت و کنسرو:
* کنسروسازی , مهندس رسول پایان, انتشارات آییژ
* اصول کنسرو سازی, جواد حصاری
اصول نگهداری مواد غذایی:
* اصول نگهداری مواد غذایی, دکتر حسن فاطمی
تکنولوژی لبنیات:
* تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی, ترجمه دکتر علی مرتضویان و …, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
* صنعت شیر، جلد ۱ و ۲، ترجمه فرهاد فرهنودی، انتشارات شرکت جهاد تحقیقات و آموزش
تکنولوژی قند:
* اصول صنایع شکر, مهندس غلامرضا مصباحی
* تکنولوژی قند, مهندس رضا اسماعیل‌ زاده کناری
اصول مهندسی صنایع غذایی:
* اصول مهندسی صنایع غذایی, آر. پائول سینگ, ترجمه دکتر عتی مرتضویان و …, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
* اصول انتقال حرارت, دکتر محمد چالکش امیری, انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
اصول طراحی کارخانجات:
* اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی, مهندس رضا اسماعیل زاده کناری و دکتر علی معتمد زادگان, نشر علوم کشاورزی
سایر مراجع:
* principles of food chemistry, John M . deMan ,Aspen publisher ,Inc
* Food, the chemistry of its components, T.P Coultate, south bank university, London, UK
* Food chemistry, H.D.Belitz, W. Grosch, springer
* Bailey’s Industrial fat & oil products, ed.Y.H.Hui, John Wiley and sons Inc. USA
* Modern dairy technology, vol 1 &2 , Robinson R.K, Aspen pub
* cereal & cereal products: chem. & tech. Dendy, D.A.V, Aspen pub
* processing vegetable: Sci & Tech. Smith, D.S, Technomic pub
* Sugar Technology, beet & cane manufacture, Van Der Poel, P.W. BSDF, pub