اويچي ريو uechiryu
مكتب اويچي مكتب خالص كاراته است كه تا حد زيادي تحت تأثير هنر شائولين جنوب ژاپن قرار گرفته است. در اين مكتب ضرباتي به كار مي رود كه در ساير روشها ديده نمي شود؛ مثلاً در ضربه بوشكين كه انگشت شصت در داخل كندو در ميان ساير انگشتان قرار مي گيرد و ضربه وارده توسط قوزك اين انگشت انجام مي شود و يا در ضربه شوكن، كه ضربه ايست كه از يك قوزك يعني قوزك انگشت سبابه استفاده مي شود. اين تكنيك عجيب را مي توان بطور طبيعي در حركات تهاجمي حشره اي (كه در فارسي به نام آخوندك ناميده مي شود) كه ژاپني (ووشو) ناميده مي شود، ملاحظه نمود؛ و يا ضربه (يان هوني كي تي) ضربه ايست كه انگشتان باز (چهار انگشت دست) به نقاط حساس بدن وارد مي شود و ضربات پا از طرف جلو كه با استفاده از انگشتان پا صورت مي گيرد. لازمه انجام چنين حركتي تمرينات طولاني است تا بتوان از عهده چنين ضربه اي با اعتماد كامل برآمد.
در اين مكتب تمرينات بدني زيادي بكار مي رود كه ضربه اي وارد كردن به نقاط مختلف بدن مخصوصاً به بازوها و پاها، سعي مي شود تا حساسيت در مقابل ضربات را تا حد زيادي از ميان ببرد. بعد از انجام پي گير اين نوع تمرينات است كه مي توان در برابر ضربات حريف مقاومت نموده و در برابر آنها از فنون بدل بهره برداري نمود. يكي از فنون اساسي اين مكتب كاتاي سانچين sanchin است كه مثل گوجوريو نقاط ضعف شاگردان را هنگام اجراي آن مورد بررسي قرار مي دهند. حالت سانچين و حالت سوار تنها حالتهايي هستند كه در اين روش آموخته مي شوند. ساير كاتاهاي اين مكتب عبارتند از: كانشينوا، سي آن سان، سي آن چين، سي آي ريو، كونچين و سان سي آريو.