مشخصات دوره كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي
مشخصات دوره كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي1- هدفرشته ديپلماسي وسازمانهاي بين المللي به منظور تربيت نيروي متخصص و كارآمد در زمينه مسايل ديپلماسيو سازمانهاي بين المللي تاسيس شده است. اين رشته به جهت تخصصي بودن آن در ايرانصرفا" در دانشكده روابط بين الملل وابسته به وزارت امور خارجه تدريس ميشود.


برنامه آموزشي رشته ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي كه در نود و چهارمين جلسهشورايعالي برنامه ريزي و رأي كميسيون ويژه بررسي برنامه هاي موقت در جلسه 30/6/1370تصويب شده است، در طي ده سال گذشته بدون تغيير باقي مانده است. تحولات بين الملليپس از خاتمه جنگ سرد و بخصوص سرعت اين تحولات، مشكلات و مسائل نيازهاي جديدي رابوجود آورده است كه پاسخگويي به آنها را ضروري مي سازد.


پاسخگويي به بخش مهمياز اين نيازها، تعليم وتربيت متخصصين را در زمينه هاي مربوطهمي طلبد. با توجهبه اين تحولات و نيازهاي نشأت گرفته از آنها، گرايشهاي جديدي در رشته هاي مختلفعلوم سياسي ، روابط بين الملل، حقوق بين الملل و بطوركلي مطالعات بين المللي دردانشگاههاي مختلف جهان شكل گرفته است. بديهي است دانشگاههاي كشور ما و بويژهدانشكده روابط بين الملل كه با وزارت امور خارجه در ارتباط است، نميتواندنسبت بهاين تغيير و تحولات بي تفاوت بماند. از اينرو دانشكده روابط بين الملل به منظورارتقاء كيفيت و كارآيي دوره هاي كارشناسي ارشد خود تصميم به بازنگري در برنامه هايآموزشي دوره هاي مذكور، از جمله رشته ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي گرفتهاست.
2-طول دوره و شكل نظامبر اساس آئين نامه آموزش دوره كارشناسي ارشد مصوبجلسه مورخ 25/10/1373 شورايعالي برنامه ريزي عبارت از حداكثر مدتي است كه دانشجوبايد دروس تعيين شده در اين دوره را (با پايان نامه) براساس مقررات مربوط به پايانبرساند. طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي حداكثر 3سال است.3- واحدهايدرسيدانشجويان موظف به گذراندن 32 واحد درسي شامل 28 واحد درسيمختلف و 4 واحد پايان نامه مي باشند.


الف - 12 واحد درس تخصصي الزامي كليهگرايش‏هاب - 8 واحد درسي تخصصي اختياري براي هر يك از دوگرايش انتخابيج - دروس پيشنياز اين رشته 8 واحد درسي خواهد بود كه به منظور آموزش و ارتقاي مهارتهايحرفه اي دانشجويان و فراگيري زبان خارجي به عنوان يك مهارت كاربردي در برنامه درسيگنجانده شده است. دروس پيشنياز عبارتند از:


روش پژوهش در روابط بينالملل،زبان تخصصيكارورزيتبصره - دانشجوياني كه از رشته هاي غير مرتبطپذيرفته مي‏شوند به تشخيص گروه آموزشي تا سقف 24 واحد درسي دروس پيشنياز خواهندداشت.4- گرايشهاي رشته ديپلماسي و سازمانهايبين المللی

1- سازمانهاي بين المللي و صلح و امنيت بين المللي

2- سازمانهاي بين المللي وحقوق بين الملل

3- سازمانهاي بين المللي و حقوق بشر

4- سازمانهاي بين المللي و محيط زيست

5- ديپلماسي در سازمانهاي اقتصادي بينالمللي

6- ديپلماسي نوينهر يك ازدانشجويان موظف اند كه از بين گرايشهاي فوقدو گرايش را كه شامل 8 واحد درسي خواهد بود انتخاب كنند. هر دانشجو با انتخاب دوگرايش مجموعاً 16 واحد درسي را خواهد گذراند.
5- تحقيقانجام تحقيقات در دوره كارشناسي ارشد ازطريق نگارش رساله صورت مي پذيرد و رساله داراي 4 واحد است. علاوه بر رساله ،دانشجويان موظف خواهند بود كه در هر درس يك گزارش تحقيقي در همان موضوع درس ارائهدهند.دانشگاه روابط بین الملل