با سلامدانشجوی پیام نور هستم میخواستم بدونم آیا همزمان با رشته ی تحصیلیم مبتونم در دانشگاه علمی و کاربردی در رشته ی مدیریت جهان گردی تحصیل کنم یا نه؟ شعبه هایی علمی و کاربردی که رشته ی مدیریت جهان گردی دارن کجاست؟ ممنون.