استاد سسان(sessan) گفت: امپراطور كيسوي(kiso) باشكوه از دودمان تانك (كشور چين) يكبار ازپرستشگاه كين زانچي در كنار رود يانگ تسه بازديد كرد. از درون پرستشگاه چشم انداز بسيار زيبا و كم نظیری مشاهده می‌شد. بنابراين تخت امپراطور بر فراز برج پرستشگاه بر پا شد كه بهترین چشم‌انداز از رودخانه را داشت.
امپراطور به سوي جايگاه راهنمايي شد. او روی رود بزرگ كرجي هاي بي شمار ديد. برخي به بالا و پائين و برخي به چپ و راست مي رفتند. آنچنان كه مي شد انبوه آنها را با خود دريا اشتباه گرفت. او بازرگاني و داد و ستد كشورش را پرشكوه يافت و از فراواني و بهره وري كشوري كه بر آن فرمان مي راند بس شادمان شد.
استاد ذن اوباكو (obaku) كنار او ايستاده بود. امپراطور گفت در شگفتم كه چه بسیار بادبان بر رود كشيده شده است. استاد ردايش را صاف كرد و با احترام پاسخ داد: تنها 2 تا. خرسندي از چهره امپراطور بر كنار رفت. منظورش چه بود كه گفت 2 كرجي؟ آيا مگر هم اكنون جلوي چشم آنان دست كم 100 كشتي شايد 200تا به چشم نمي‌خورد؟ تنها 2 تا؟ آيا او داشت امپراطوريش را دست مي‌انداخت؟ به او مي‌خنديد و خوارش مي‌كرد؟
از چهره امپراطور نمايان بود كه پاسخ استاد را نمي‌بخشد. پرسيد: چگونه مي‌گويي 2 كشتي؟ چهره استاد اوباكو نشاني از كمترين پريشان نمي‌نماياند. با احترام پاسخ داد: در اينجا تنها دو كشتي نام و سود به چشم مي‌خورد. نام، بمفهوم جستن آوازه و سود به مفهوم جستن بهره است.
چنان كه بزرگ فرمانروا مي بينيد، بر رود بسي كشتي روان است. اما نيمي از آنان براي آوازه و نیمي ديگر براي پول درآوردن بادبان كشيده‌اند. كشتي نام و كشتي سود تنها اين دو كشتي بر رودخانه‌اند.
پس از كمي انديشيدن امپراطور از دل آهي ژرف بركشيد. بله رهرو بزرگ راست مي‌گفت: آنگاه او براي نوآراي كشور دستورهايي فراگير و بنياني صادر كرد كه به فرهنگ پرآوازه تانگ انجاميد.