مانور هايم ليخ
تعريف خفگي: مسدود شدن راههاي هوايي را خفگي گويند.


براي باز كردن راه تنفس فرد يا غريقي كه هوشيار است اما راههاي هوايي او به هر دليلي مسدود شده است، از روشي به نام هايم ليخ استفاده مي شود. در اين روش امدادگر پشت مصدوم ايستاده و يا نشسته و بازوها را بصورت حلقه در سطح كمر به دور شكم وي قرار مي دهد، مشت كردن و قرار دادن شست خميده روي شكم و گرفتن مچ دست مشت شده، با دست ديگر ؛ فشاري\" l\" مانند به سمت داخل و بالا بر ناحيه بين \"زائده خنجري جناغ سينه\" و \"ناف\"وارد مي كند .اعمال اين فشار 3 الي 4 بار مجاز است.مكانيزم عمل بدينگونه است كه پس از اعمال فشار ،پرده ديافراگم تحت فشار قرار گرفته واين فشار را به انتهاي ريه ها منتقل مي كند تا از پايين ترين قسمت ششها هواي داخل كيسه هاي هوايي را به سمت بالا هدايت كند،هوا با فشار وارد نايژكها و در ادادمه وارد ناي و به سمت خارج هدايت مي شود. و اگر در مسير خود شيئ باشد آنرا خارج مي كند. افراد بهوش كه خود دچار انسداد راه هوايي شده اند مي توانند به خود به همين شكل و يا به كمك صندلي فشار اعمال كنند و راه هوايي خود را باز نمايند.

اما در مورد غريق بي هوش به دلايل زير از هايم ليخ استفاده نمي شود:


محل اعمال فشار تقريبا با محل معده مصدوم تداخل دارد و مصدوم را وادار به استفراغ مي كند. تحقيقات ثابت كردند كه استفراغ تا 85% شانس مرگ ومير را افزايش مي دهد و خود استفراغ عامل خارجي براي بستن راه تنفسي مي باشد. تاثيري در ادم ريوي ندارد. قبلا تصور مي شد كه آب ريه ها را پر مي كند و با استفاده از هايم ليخ تلاش در تخليه آب داخل كيسه هاي هوايي داشتند كه تحقيقات ثابت كرد هيچگاه ريه ها از آب پر نمي شوند و اعمال هايم ليخ تاثيري در تخليه آب كيسه هاي هوايي ندارد لذا براي غريق بيهوش كه ثانيه ها سرنوشت مرگ و زندگي اورا تعيين ميكنند روشي وقت گير و نه تنها بلا اثر است كه حتي گاهي نيز مضر مي باشد