پیشینه تاریخی اسفراین :
اسفراین در زمان اشکانیان و ساسانیان از روستاهای نیشابور بوده است. در زمان انوشیروان به عنوان شهر بلقیس مشهور شد و در زمان سلجوقیان مخصوصاً پس ازحمله مغول و تیموریان تخریب و دیگر نتوانست به عنوان یک مرکز شهری خدمات مناسبیارائه دهد. با اینکه در سال 905 ق در زمان صفویه به این آبادی توجهشد اما بار دیگر در سال 1960 م به وسیله مهاجمان ازبک تخریب شد و اهالی این آبادیبه مناطقی دیگر مهاجرت کردند.
(بجنورد مرکز جاذبه خراسان شمالی، علی بازخانه ای)
تاریخ و تمدن شهرستان اسفراین بسیار کهن است بررسی وشناسایی محوطهها، تپه ها و ابنیه تاریخی قدمتی بیش از هزاره پنجم و ششم قبل از میلاد دارد. «اسپرآئین» به معنی سرزمین سلحشوران و جنگ آورانی نیز گویند در دروه اشکانیان ناماسفراین « استوئن بوده است وبه عنوان دژ مستحکم پارت ها به شمار می رفته است. و دردوره ساسانیان به نام مهرگان یا مهرجان و از قرون اول اسلامی به بعد به نام اسفراینبوده است. در زمان خلیفه عثمان بن عفان در سال 31 هجری عبداله بن عامر، اسفراینرا فتح نمود در دوره قاجاریه نیز اسفراین آباد و پر رونقبود.
(تحقیقاتو پژوهش ستاد مردمی توسعه استان)
بلقیس

بلقیس