احترام به کتب مقدسهء ادیان
بی حرمتی و اهانت به کتاب های دینی و معنوی مورد پذیرش پیروان یک دین خاص ، به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و علاوه بر اینکه کاری زشت است با هیچ منطقی نیز سازگار نیست . ادیان گوناگون جهان گر چه با هم وجوه افتراقاتی دارند و اتفاقاً همین وجوه افتراقات موجب شیرین تر شدن و گرم تر شدن مباحثات این ادیان و مقایسهء آنان با هم می شوند ، معذلک تمامی ادیان جهان کمابیش با هم وجوه اشتراکاتی دارند که مهمترینشان سعی در معرفی یک مبداء کل برای کل جهان و نظام هستی است .
این وجوه اشتراکات بویژه در ادیانی که بیشتر شبیه هم همنند بیشتر نمایان می گردند مثلاً در ادیان ابراهیمی ( یهود ، مسیحیت ، اسلام) و به طور کلی ادیان توحیدی که علاوه بر سه دین یاد شده ، دین زرتشت را هم شامل می گردد ، وجوه اشتراکات بیشتری میان این اذیان می توانیم پیدا کنیم چنانکه وقتی قرآن را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که قرآن ضمن اینکه دارای آیات متفاوتی مثلاً نسبت به کتاب مقدس ( تورات و انجیل ) است ولی می توانیم در قرآن ، آیاتی را بیابیم که معادل های آنها عیناً و یا بالنسبه در کتاب مقدس آمده است همنچنانکه بین ادیان شرق آسیا نظیر هندویسم و بودائیسم می توانیم چنین تشابهاتی را بیابیم .
توهین و بی حرمتی به کتب مقدسهء یک دین و اعمالی که در حکم توهین است آن هم در عصر کنونی که عصر تکنولوژی و تحقیقات است ، کاری به دور از فرهنگ و تمدن می باشد و اگر در میان پیروان یک دین ، گروه یا فرقه ای افراطی پیدا می شوند که تفسیر خشن و نادرستی از آن دین دارند نباید آن را به حساب تمامی پیروان آن دین گذاشت .
ما در دین بزرگ اسلام ، شاهد فرقه ها و گروههای گوناگونی هستیم که از این میان هستند فرقی که افراطی بوده و تفسیر غیرواقعی و غیراصولی از دین اسلام دارند و در واقع این دین را به گونهء نادرستی در نزد جهانیان معرفی می کنند که نمونهء بارز آن ، طالبان و وهابیون هستند . همین وضعیت را ما در میان مسیحیان افراطی می بینیم که اقدام به تخریب و ویرانی و آتش زدن خیابان ها و اماکن گوناگون بر حسب اعتقادات نادرستشان کرده اند که یکی از نمونهء بارز آن دیویدین ها Davidians هستند و یا فرقه هایی که تفسیری نادرست و غیرواقعی از مسیحیت ارائه داده و باعث گمراهی اذهان عمومی نسبت به مسیحیت می گردند و در واقع این دین را به صورت بسته و خشک تعبیر می کنند که نمونهء بارز آنها شاهدین یهوه Jehowah Witnesses و مورمونها Mormons هستند .
یکی از معانی غالب واژهء اسلام ، مسالمت و صلح و سازش است و قرآن ، پر است از آیاتی که انسانها را به گذشت و بخشش فرا می خواند و مسیحیت نیز همچنانکه در اناجیل می خوانیم عمدتاً مبتنی بر تعالیم محبت آمیز مسیح می باشد بنابراین ، تفسیر خشن و نادرست از دین ، زمانی رخ می دهد که ما اعتدال را رعایت نمی کنیم و ما می توانیم در قران و نهج البلاغه و نیز کتاب مقدس و اوستا و حتی تعالیم بودائیان و هندوها ، آیات و سخنانی را بیابیم که انسانها را به رعایت اعتدال فرا می خوانند چنانکه خداوند متعال هم حد اعتدال را برای انسان در همه چیز در نظر گرفته و او را از افراط و تفریط منع نموده است
بنابراین توهین و بی حرمتی نسبت به کتب مقدسهء یک دین اعم از پاره کردن ، سوزاندن و لگد مال کردن آنها و یا اعمالی نظیر این کارها به شدت محکوم و منفور است همچنانکه توهین نسبت به یک قومیت ، ملت و گروههای اجتماعی گوناگون هم کاری ناپسند و خلاف معیارهای انسانی و اخلاقی است
گارگین فتائی