لطفا جان هر که دوست داریین کمک کنید:local mode1280 nokia