پيوستن نيروهاي ارتشي به صفوف مردم انقلابي و اطاعت از رهبري نهضت اسلامي ايران در پيروزي آن نقش اساسي و تعيين كننده داشت .
نيروهاي مسلح در سايه ي رهنمودهاي داهيانه رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره ) به معني وجودي خود پي بردند و همين امر منجر به پيوستن آنان به رهبر انقلاب و همگام شدن با مردم بود.
شاه كه در برابر سيل وسيع مخالفت و تظاهرات و راهپيمايي هاي خياباني ديگر قادر نبود به سازمان هايي چون ساواك و شهرباني تكيه كند به ناچار به ارتش روآورد و آن را به خيابان ها كشاند تا در برابر مردم بايستند اما روند انقلاب اسلامي عكس نسبت فوق را به اثبات رساند. هرچه از حضور نيروهاي ارتش در خيابان ها و تماس آنها با مردم انقلابي مي گذشت امكان كاربرد موثر آن عليه انقلاب و سركوب مردم كمتر مي شد.


مهمترين عاملي كه در اين ميان موجب روي آوردن نظاميان به سوي انقلاب و انفعال نظام شاهي شد راهبرد رهبري انقلاب اسلامي در ارتباط با ارتش بود.
امام خميني (ره ) كه از آغاز كار جدا كردن ارتش از شاه را به طور آگاهانه دنبال مي كردند در تمامي پيام هاي خود از مردم مي خواستند كه به نيروهاي ارتش احترام بگذارند و به آنان اهانت نورزند و متقابلا با تاكيد بر روح استقلال طلبي نظاميان و انتقاد بر وابستگي ارتش به بيگانگان احساسات و عواطف ديني و مردمي ارتشيان را از بالقوه به حالت بالفعل درآورده و از اين رو آنان به انقلاب پيوستند و از رهبري اسلامي تبعيت نمودند.
گسستن از رژيم منفور ستمشاهي و پيوستن به اقيانوس ملت و بيعت با رهبر انقلاب به صورت هاي مختلف ابراز مي شد. فرار روزافزون سربازان از پادگان ها و پيوستن به مردم استنكاف و خودداري از مقابله با مردم خلق حماسه جاويد لويزان سرپيچي از دستورات سرسپردگان شاه همصدايي افسران و درجه داران جوان آنروز با مردم در راهپيمايي ها با لباس شخصي و نظامي خنثي كردن كودتاي 21 بهمن 57 و سرانجام همكاري در سقوط رژيم شاه در تاريخ 22 بهمن 57 از جمله اين اقدامات بود .
اگر روز 22 بهمن را روز سقوط رژيم ستمشاهي بناميم بجاست از روز نوزدهم تا بيست و دوم را روزهاي پيوستگي كامل ارتش با انقلاب اسلامي نامگذاري كنيم پس از پيروزي انقلاب گروه ها و احزاب مختلفي در كشور شروع به فعاليت كردند كه بسياري از آنها كه داراي افكار ماركسيستي و التقاطي بودند به بهانه هاي مختلف نيروهاي ارتش را كه به انقلاب پيوسته بودند امپرياليستي و ضدخلقي ناميده و در شعارهاي خود انحلال ارتش و ايجاد ارتش خلقي طبقه توحيدي را مطرح نمودند. چرا كه پيوستن ارتش به نظام اسلامي را موجب عقيم ماندن نقشه هاي پليد خود مي دانستند. در اين زمان امام امت به عنوان بزرگترين و دلسوزترين حامي ارتش پاي در ميدان نهادند و نقشه شوم دشمنان انقلاب را دشمن نقش بر آب كردند و طي پيامي تاريخي در 28 فروردين 1358 با نامگذاري 29 فروردين به نام ارتش به ضرورت حفظ ارتش و انسجام و يكپارچگي آن تكيه كردند.
بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي قدرت هاي استعماري كوشش كردند كه به انحاي مختلف به انقلاب اسلامي ايران ضربه وارد كنند و آنرا از حركت بازدارند. با توجه به اينكه در جريان انقلاب بسياري از پادگان ها و مراكز انتظامي خلع سلاح و تصرف شده بودند لذا سلاح و مهمات آنها به دست بعضي از افراد شرور افتاد كه بعدها سعي در ترور برخي از شخصيت هاي انقلابي بنمايند. مدتي به طول انجاميد تا مسئولين انقلاب بتوانند به وضعيت مراكز نظامي و انتظامي سر وسامان دهند و افراد آن را گردهم آورند.
بنابراين نقش بسياري از نيروهاي انقلابي ارتش را در ايجاد سازمان ها و ارگان هاي جديد انقلابي مانند كميته هاي انقلاب نبايد ناديده گرفت . پس از پيروزي انقلاب حراست و پاسداري بسياري از اماكن دولتي نظير ساختمان نخست وزيري و صدا وسيما تا چند ماه به عهده ارتش بود.
در جريان همه پرسي نظام جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 10 و 11 فروردين 1358 نيروهاي ارتش در حفظ و امنيت به نيروهاي انتظامي كمك چشمگيري كردند. تا آنجا كه اين اتحاد و همبستگي بين ارتش رهبري و ملت شريف ايران موجب كينه دشمنان انقلاب گرديد و رئيس ستاد مشترك ارتش شهيد سپهبدقرني را كه اولين شهيد بعد از انقلاب است به درجه رفيع شهادت رساندند.

از ديگر ترفندهاي استكبار جهاني همراهي و ايجاد آشوب هاي محلي و درگيري هاي قومي و منطقه اي از قبيل بلواي سنندج گنبد نقده خرمشهر مريوان پاوه و... بود كه با رشادت و هوشياري ارتشيان غيور تمام انديشه هاي خام آنها نقش بر آب شد. در حركت پرشور و انقلابي مردم ايران هرچند ويران كردن يك نظام شاهنشاهي بسيار اهميت دارد ولي آنچه به نظر مي رسد بيشتر حايز اهميت است حفظ ارزش هاي اسلامي و ديني بود كه بعد از انقلاب شكل و گسترش مي يافت . پس اگر نبود ايثار و مجاهدات مردان سلحشور ارتش جمهوري اسلامي ايران چه بسا انقلابي كه به قيمت خون هزاران شهيد حاصل شده بود به دست م*****ين از بين مي رفت .
ارتش و جنگ
با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1358 و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي در ايران دشمنان اسلام كه شاهد طلوع و حيات دوباره آفتاب درخشان اسلام در دهه هاي پاياني قرن حاضر بودند درصدد برآمدند تا ابتدا با كنترل و هدايت جريانات سياسي و نفوذ بر آنها اين انقلاب الهي را به انحراف بكشانند. جبهه ضداسلامي و ضدانقلابي كودتا و ايجاد آشوب و ناامني در استان ها را نيز تجربه كرد اما امت مسلمان و بيدار و آگاه ايران به ياري خداوند منان و به رهبري حضرت امام (ره ) آتش فتنه ها را خاموش نمود.
از نظر متحدان جبهه ضداسلامي تحميل يك جنگ اقدامي بود كه مي توانست انقلاب اسلامي و نظام نوپاي جمهوري اسلامي را به شكست بكشاند و اين شجره طيبه را از ريشه بركند. شرايط ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي و فروپاشي نظام منحط ستم شاهي و وضعيت ارتش جمهوري اسلامي كه در حال تحول و تبديل شدن به يك ارتش اسلامي بود و از سويي با دسيسه ها و اقدامات عناصر نامطلوب تضعيف شده بود اين خيال واهي را واقعي جلوه مي داد.
سرانجام رژيم عراق پس از مقدمه چيني ها و ايجاد جو تشنج در روابط دو كشور و تلاش در مشوش نمودن اذهان سازمان ها و نهادهاي بين المللي در تاريخ 25 شهريور 1359 به طور يك جانبه عهدنامه 1975 را لغو و متعاقبا در تاريخ 31 شهريور 1359 حمله گسترده و همه جانبه را به مرزهاي ايران آغاز نمود . ارتش م***** عراق كه به قصد تصرف چند روزه به ايران آمده بود به مدت 34 روز در پشت دروازه هاي خرمشهر ماند.
مقاومت نيروهاي مردمي و ايثارگري رزمندگان اسلام سبب شد تا نيروهاي م***** عراق با وجود موقعيت هاي اوليه نه تنها نتوانستند به اهداف اوليه خود دست يابند بلكه حركت و پيشروي آنها متوقف و سد گرديد و اين فرصتي مغتنم براي نيروهاي مدافع بود تا در مرحله بعد او را به عقب برانند و مناطق اشغالي را بازپس گيرند.
يك روز بعد از عزل بني صدر عمليات فرمانده كل قوا خميني روح خدا در منطقه دارخوين و شرق كارون با شركت يگان هايي از ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجرا شد كه در نتيجه آن نيروهاي م***** عراق از جنوب آبادي سليمانيه و محمديه در شرق كارون به عقب رانده شدند.
در عمليات پيروزمندانه ثامن الائمه (ع ) كه در 5 مهرماه 1360 با شركت يگان هايي از ارتش و سپاه و در پي لبيك به پيام حضرت امام (ره ) مبني بر شكست حصر آبادان انجام گرفت نيروهاي عراقي به غرب رودخانه كارون عقب رانده شدند و محاصره آبادان شكسته شد. پس از عمليات ثامن الائمه (ع ) تدبير عملياتي فرماندهان و مسئولان ارتش و سپاه بر اين اساس قرار گرفت تا با انجام عمليات هاي برق آسا نيروهاي دشمن را در يك منطقه منهدم نمايند و با اتكا به موانع طبيعي و صرفه جويي در قوا نيروهاي آزاد شده را در جاي ديگر به كار گيرند و روند عمليات را به گونه اي تنظيم و اجرا كنند كه سرنوشت جنگ هر چه زودتر تعيين شود. با تشريك مساعي فرماندهان ارتش و سپاه طرح هاي دوازده گانه كربلا تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع رسيد پيوستگي طرح هاي قيد شده و آينده نگري موجود در آنها سبب شد تا نيروهاي رزمنده اسلام در كمتر از 8 ماه پس از عمليات ثامن الائمه (ع ) موفق شدند با عمليات هاي « طريق القدس » « فتح المبين » « بيت المقدس » « كربلاي 1 2 و 3 » نيروهاي عراقي را از بيشتر مناطق اشغالي بيرون برانند .
شكست هاي پياپي عراق در منطقه آبادان و خرمشهر آمال باطل و توسعه طلبانه عراق را جهت كنترل خليج فارس و منابع عظيم اقتصادي آن برباد داد به طوري كه با مهار شدن پيشروي ارتش عراق و اتخاذ وضعيت پدافندي حكومت بعثي رياكارانه مساله صلح و حل اختلاف از طريق مذاكرات سياسي را عنوان كرد.
بدين ترتيب با وجود توفيق نسبي كه ارتش عراق با اشغال خرمشهر و محاصره آبادان در روزهاي نخست ***** به دست آورده بود با تلاش جان بركفان ارتش و سپاه وضعيت تهاجم نيروهاي عراقي به كلي متوقف شد ماشين جنگي م***** پشت مواضع پدافندي نيروهاي مسلح ايران زمين گير شد و در سه مرحله شهرهاي خرمشهر هويزه و پادگان حميد از لوث وجود دشمنان پاكسازي شد و بيش از پنج هزار كيلومتر از خاك ميهن اسلامي از تسلط اجانب آزاد گرديد . نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در طول دفاع 8 سال دفاع مقدس آن چه در توان داشتند براي دفع ***** و كسب پيروزي و افتخار انجام دادند و شاهد ثابت اين امر واقعيتي است كه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرماندهي كل قوا در ديدار فرماندهان و پرسنل ارتش بر آن تاكيد فرمودند : « اگر ارتشي در ميدان باشد كه جنگ را در ميدان هاي واقعي نبرد تجربه نكند اين ارتش يك ارتش واقعي نيست لااقل يك ارتش سرافراز نيست اما آن ارتشي كه جنگ را با پوست و استخوان خود آن هم نه يك روز و دو روز بلكه بيش از 8 سال لمس مي كند . اين يك ارتش آبرومند و سرافراز است . »
ارتش جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماموريت و وظايف الهي خود شهداي بسياري را تقديم اسلام كرد. شهيدان گرانمايه اي كه در اجراي فرمان حق و در طلب قسط قيام كردند و به مصاف با اصحاب شيطان برخاستند و با تيغ ستم سوز خود لاشه ظلماني كفر را از هم شكافتند و پاي بر حلقوم كفار فشردند.
گواه صادق بر اين مدعا تقديم بيش از 48000 شهيد و 200 هزار جانباز ارتش جمهوري اسلامي است .
سعيد اميري