مقالات پرستاری - صفحه 3
صفحه 3 از 13 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 127

موضوع: مقالات پرستاری

 1. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  بررسي آگاهي پرستاران در رابطه با احتياط هاي استاندارد و ايزولاسيون
  مهين جمشيد، علي جمشيدي، مهرانگيز زنگنه، پریوش داوديان، عليرضا رياحي
  فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 54، زمستان 1387 ص 265
  چکيده مشاهده متن [PDF 121kb]
  سابقه و هدف: با توجه به افزايش شيوع عفونت هاي منتقله بوسيله خون و ترشحات بدن و شيوع بيماري هاي نوپديد عفوني مانند انفلونزاي مرغي و سارس و با توجه به اين امر كه كاركنان بهداشتي از جمله پرستاران در خطر ابتلا به عفونت ها قرار دارند، مركز كنترل بيماري ها (CDC) و مركز مديريت بيماريها رعايت احتياط هاي استاندارد در مورد كليه بيماران و ايزولاسيون را در موارد خاص توصيه نموده اند. لذا هدف اين مطالعه بررسي اطلاعات و دانش پرستاران در رابطه با موارد فوق بود.
  روش بررسي: در يك مطالعه توصيفي، 191 پرستار بيمارستان هاي آموزشي پرسشنامه اي شامل 12 سئوال چهار گزينه اي در رابطه با احتياط هاي استاندارد و ايزولاسيون توصيه شده توسط مركز كنترل بيماري ها را تكميل نمودند. ابتدا پرسش نامه هنجاريابي گرديد و آلفاي كرونباخ آن در حد قابل قبول بود. پرسش نامه 12 امتياز داشت و براساس آن پاسخ دهندگان به 4 گروه خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف تقسيم بندي شدند. جهت تفسير نتايج از آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون t، كاي دو و آزمون دقيق فيشر استفاده شد.
  يافته ها: از 191 پرستار مورد پژوهش، 169 نفر زن و 13 نفر مرد بودند و در 9 مورد جنسيت مشخص نشده بود. 56 درصد شاغل در بيمارستان جنرال، 28/2 درصد شاغل در بيمارستان كودكان، 12/6درصد شاغل در بيمارستان زنان و زايمان و 3/2 درصد شاغل در بيمارستان روانپزشكي بودند. ميانگين امتيازات 6/9±1/6 از 12 بدست آمد. 4/2 درصد جمعيت مورد مطالعه در گروه خوب، 57/6 درصد در گروه متوسط، 35/1 درصد در گروه ضعيف و 3/1 درصد در گروه خيلي ضعيف قرار گرفتند.
  نتيجه گيري: با توجه به اينكه براي يك عملكرد صحيح در رابطه با ايزولاسيون و احتياط هاي استاندارد نياز به دانش كافي مي باشد، لذا ضرورت برنامه ريزي هاي آموزشي بيشتر در اين زمينه براي اكثر كاركنان بهداشتي درماني و بخصوص پرستاران وجود دارد کليدواژگان: آگاهي، احتياط هاي استاندارد، ايزولاسيون، پرستاران

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #21 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:45

 2. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  طراحي برنامه آموزشي آمادگي پرستاران در مواجهه با حوادث بيولوژيك: با روش دلفي
  شهلا يوسفي
  فصلنامه طب نظامي، شماره 39، بهار 1388 ص 3
  چکيده
  هدف: اين مطالعه با هدف طراحي برنامه آموزشي پرستاران در مواجهه با حوادث بيولوژيك انجام گرديد.
  مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي جهت طراحي برنامه آموزشي پرستاران از روش دلفي با مشاركت 56 نفر از متخصصين در سه دور متوالي از پست الكترونيكي، پست، فاكس و مراجعه حضوري استفاده گرديد. در دور اول دو سؤال باز پاسخ، در دور دوم بر اساس نتايج مرحله قبل يك چارچوب نيمه ساختاريافته و در دور سوم حيطه ها، عناوين و ساعات مورد نياز هر عنوان تعيين گرديد.
  يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه جهت آمادگي پرستاران در مواجهه با حوادث بيولوژيك، سه حيطه اصلي آموزشي شامل: الف)كليات؛ مراقبت و درمان، ب) ايمني؛ پيشگيري؛ حفاظت و كنترل عفونت و ج) آمادگي مديريتي، با سي و پنج عنوان براي آمادگي طراحي و حدود سي و چهار ساعت معادل دو واحد درسي زمان تعيين گرديد.
  نتيجه گيري: سي و پنج عنوان درسي در سه حيطه اصلي، خلاصه اتفاق نظر متخصصين بود. از آن مي توان در برنامه ريزي آموزشي پرستاران، براي افزايش آمادگي آنها در مواجهه با حوادث بيولوژيك، استفاده كرد. کليدواژگان: روش دلفي، طراحي برنامه آموزشي پرستاران، حوادث بيولوژيك

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #22 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:45

 3. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  احساس خودكارآمدي و ايفاي نقش مربيان دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد در آموزش بالين
  رضا مسعودي، سيد محمد افضلي، شهرام اعتمادي فر، جعفر مقدسي
  مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شماره 40، زمستان 1387 ص 96
  چکيده مشاهده متن [PDF 175kb]
  زمينه و هدف: اگر سلامتي يك جامعه را در گرو خدمات پرستار و ماما بدانيم، شناخت و حل موانع و مشكلات ايفاي نقش و خودكارآمدي در آموزش باليني، مي تواند شرايط لازم جهت ايفاي نقش بهتر و خودكارآمدتر بودن مربيان را فراهم نمايد. از اين رو اين مطالعه با هدف تعيين احساس خودكارآمدي و ايفاي نقش مربيان دانشكده پرستاري و مامايي و ارايه راه كارها انجام شده است. روش بررسي: اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي است كه با روش حل مساله انجام شده است. نظرات كليه مربيان دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد متمايل به شركت در پژوهش (29 نفر) با استفاده از ابزارهاي بررسي كه شامل پرسشنامه ايفاي نقش و احساس خودكارآمدي بود مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد. يافته ها: در ارتباط با مشكلات مربوط به ايفاي نقش، شاخص ترين مشكل از ديدگاه اين مربيان «فراهم نبودن محيط مناسب براي ايفاي نقش مربيان در بالين» با امتياز 57/127 از 145 بود. در ارتباط با مشكلات مربوط به احساس خودكارآمدي شاخصي كه كمترين امتياز را به خود اختصاص داد و در واقع ضعيف ترين احساس خودكارآمدي را در بر داشت، احساس مربوط به «من جهت افزايش اعتماد بنفس خودم، قادر هستم در ارتباط با ايده ها و نظريات خودم در صورت لزوم با مسئولين دانشكده در طول ترم تحصيلي بحث علمي نمايم.» بود كه با امتياز 90 از 116 در آخرين رده قرار گرفت. عوامل موثر در ايفاي نقش مربيان شامل تاهل، سن، سابقه كار و ميزان تحصيلات و عوامل موثر بر خودكارآمدي مربيان شامل سن و نوع استخدام بود. نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر و دانش، تاهل، سن، سابقه كار و ميزان تحصيلات، مهارت و قدرت ايفاي نقش يك مربي پرستاري و مامايي را تحت تاثير قرار داده و توانمندي وي را ارتقاء مي بخشد. به هر ميزان كه اين مقوله ها قوي تر باشد، احساس خودكارآمدي مربي پرستاري و مامايي نيز افزايش يافته و تاثير شگرفي بر كيفيت ايفاي نقش وي خواهد گذاشت. کليدواژگان:آموزش باليني ، احساس خودكارآمدي ، ايفاي نقش ، مربي

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #23 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:46

 4. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  همبستگي بين شايستگي باليني پرستاران و رضايت بيماران از خدمات پرستاري
  مهناز قلجه ، فرشته قلجايي ، دكتر عليرضا مظلوم
  فصلنامه پرستاري و مامايي (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)، شماره 63، زمستان 1387 ص 12
  چکيده مشاهده متن [PDF 249kb]
  مقدمه: دستيابي به راههايي براي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري همواره مورد توجه مديران پرستاري بوده است. ويژگيهاي ارائه دهندگان خدمات پرستاري مي تواند يكي از عوامل موثر بر كيفيت آن باشد. بعلاوه، نظر مددجو به عنوان دريافت كننده خدمات پرستاري مي تواند شاخصي از كيفيت خدمات باشد.
  هدف: اين پژوهش با هدف تعيين همبستگي بين شايستگي باليني پرستاران با رضايت بيماران از خدمات پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان انجام شد.
  مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي-همبستگي، 47 پرستار شاغل و 141 بيمار بستري بصورت تصادفي انتخاب شدند. نمونه هاي پژوهش شامل پرستاراني بودند كه در يكي از بخشهاي باليني مراقبت مستقيم از بيمار را به عهده داشتند. همچنين به ازاي هر پرستار، 3 بيمار وي كه حداقل 3 روز از خدمات پرستار مربوطه استفاده كرده بودند و در زمان پژوهش در شرف ترخيص بودند، انتخاب شدند. اطلاعات فردي و شغلي توسط پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوري شد. شايستگي باليني پرستاران توسط ابزاري مشتمل بر 62 سؤال در زمينه مهارتهاي مديريتي، حرفه اي، ارتباطي و آموزشي توسط سرپرستار، ****وايزر و پژوهشگر سنجيده شد. رضايت بيماران توسط ابزاري مشتمل بر 37 سؤال در زمينه نيازهاي فيزيولوژيك، ايمني، اجتماعي سنجيده شد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار محتوا و پايايي بروش آلفاي كرونباخ اندازه گيري شد. آزمونهاي آماري رگرسيون، آناليز واريانس و مجذور كاي براي تجزيه و تحليل داده ها به كار رفت.
  يافته ها: ميانگين سن پرستاران 7/10 3/37 و بيماران 9/4 7/30 سال بود. 5/74 درصد از پرستاران و 2/53 درصد از بيماران مونث بودند. همه پرستاران مدرك كارشناسي پرستاري داشته و 7/49 درصد از بيماران مدرك متوسطه داشتند . شايستگي باليني 17 درصد از پرستاران كمتر از حد انتظار، 5/75 درصد در حد انتظار و 5/25 درصد بيشتر از حد انتظار بود. 2/9 درصد از بيماران از خدمات پرستار ناراضي، 61 درصد نسبتاً راضي و 8/29 درصد كاملاً راضي بودند. آزمون رگرسيون رابطه خطي معني دار مستقيمي بين شايستگي باليني پرستار و رضايت بيمار نشان داد. آزمون آناليزواريانس دوطرفه نشان داد كه شايستگي باليني پرستار، جنس، تحصيلات و وضعيت تاهل بيمار با رضايت وي رابطه دارد اما ساير عوامل ارتباط معني داري با آن نداشت.
  بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد با افزايش شايستگي باليني پرستار، كيفيت خدمات پرستاري ارتقاء يافته و اين منجر به افزايش رضايت بيماران شود. لذا سيستم خدمات بهداشتي مي تواند با ارتقاء شايستگي باليني پرستاران يا به كارگيري پرستاران با شايستگي بيشتر، رضايت مددجويان را فراهم نمايد . کليدواژگان:شايستگي باليني پرستار ، رضايت بيمار ، خدمات پرستاري

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #24 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:46

 5. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  سبك هاي ياددهي در آموزش باليني پرستاري: يك مطالعه كيفي
  حسين كريمي مونقي ، فاطمه دباغي ، سيده فاطمه اسكويي ، پروفسور كاتري وهويلاينن جولكانن ، طاهره بينقي
  فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني سبزوار، شماره 50، زمستان 1387 ص 182
  چکيده مشاهده متن [PDF 236kb]
  زمينه و هدف: مطالعات زيادي در زمينه محيط باليني اساتيد پرستاري و مشكلات مربوط به آن انجام شده است، اما سبك ياددهي اساتيد در بالين كمتر به عنوان يك كل مورد توجه قرار گرفته است. لذا اين پژوهش با هدف جستجو، توصيف و تفسير درك اساتيد پرستاري از سبك ياددهي در بالين انجام شد.
  مواد و روش ها: اين مطالعه يك مطالعه كيفي مبتني بر رويكرد گراندد تئوري است. در اين مطالعه پانزده مربي پرستاري به صورت فردي در سال تحصيلي 1386-1385 مورد مصاحبه قرار گرفتند. پروتكل هاي به دست آمده از اين مصاحبه ها به صورت مكتوب درآمد و با استفاده از روش مقايسه مداوم استرائوس و كوربين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
  يافته ها: سه مضمون اصلي و دوازده زير مضمون از يافته ها ظهور يافت كه مي توانند سبك ياددهي باليني اساتيد پرستاري را به تصوير كشند. اين مضمون ها عبارتند از: چندگانگي سبك ياددهي، ماهيت ياددهي باليني و كنترل و انطباق در جو آموزشي. چندگانگي سبك ياددهي فرآيند غالب در اين مطالعه بود. منحصر به فرد بودن سبك ياددهي كلي فرد در داده ها بارز بود ولي با توجه به موقعيت، نوع مهارت (محتوا)، محيط آموزشي و امكانات، سطح يادگيرنده و كنترل و انطباق اساتيد با جو آموزشي، سبك ياددهي در آموزش باليني قابل تغيير و تعديل بود.
  نتيجه گيري: هر چند سبك ياددهي يك پديده پيچيده مي باشد ولي مطالعه حاضر برخي از قواعد و اصول عمده آن را آشكار نمود. (مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره15/شماره 4/ صص 191-182).
  کليدواژگان:گراندد تئوري؛ محيط آموزش باليني؛ سبك ياددهي.

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #25 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:46

 6. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض


  مراقبت تعاملي پرستار-خانواده، اضطراب كودكان بستري در بيمارستان را كاهش مي‌دهد

  نتايج پژوهش محقق گروه پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نشان داد مدل مراقبت تعاملي پرستار- خانواده مي‌تواند به عنوان مدلي مناسب و راهنماي عملي و كاربردي براي مراقبت تعاملي پرستاران و والدين در بيمارستان جهت كاهش اضطراب كودكان مورد استفاده قرار گيرد.

  فرشته آئين روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: بستري شدن در بيمارستان، رخدادي استرس زا در زندگي كودكان و خانواده‌ها محسوب مي شود.

  آيين در خصوص مراقبت تعاملي گفت: در اين شيوه يكي از والدين همراه كودك در بيمارستان مي‌ماند. همراهي والدين در بيمارستان كنار فرزند خود نقش موثري در بهبودي بيمار دارد.

  وي ادامه داد: باوجود توافق جهاني در خصوص اهميت مشاركت خانواده در مراقبت، معناي آن دچار ابهام است و تعريف آن متناسب با ويژگي‌هاي فرهنگي و سيستم بهداشتي- درماني هر جامعه ضروري است.

  آيين كه اين طرح تحقيقاتي را در قالب رساله دكتراي تخصصي در رشته پرستاري انجام و ارائه كرده، اظهار داشت :اين پژوهش با هدف تبيين مراقبت تعاملي پرستار- خانواده در بخش‌هاي كودكان و طراحي و ارزشيابي مدل مراقبتي مناسب انجام گرفت.

  وي با اشاره به حضور كودكان سن مدرسه مبتلا به بيماري‌هاي مزمن گوارشي و روماتيسمي بستري در بيمارستان به عنوان نمونه‌هاي پژوهش گفت: نمونه‌هاي پژوهش ‪ ۳۰‬مادر و كودك در گروه شاهد و ‪ ۲۵‬مادر و كودك در گروه آزمون بود.

  مجري اين طرح افزود: ابتدا در يك دوره ‪ ۳‬ماهه ‪ ۳۰‬كودك سن مدرسه مبتلا به بيماري مزمن گوارشي و روماتيسمي بستري در بيمارستان و مادران آنان به عنوان گروه شاهد (دريافت‌كننده مراقبت روتين) وارد مطالعه شدند.

  وي گفت: پس از اتمام نمونه‌گيري مرحله شاهد، مدل مراقبت تعاملي پرستار- خانواده در بخش به اجرا گذاشته شد. سطح اضطراب كودكان با استفاده از مقياس صورتي سنجش اضطراب كودكان و سطح اضطراب مادران با استفاده از پرسشنامه اضطراب والدين اسپيل برگر در بدو پذيرش، ‪ ۴‬روز بعد از پذيرش و زمان ترخيص اندازه‌گيري شد. رضايت مادران هر دو گروه نيز با استفاده از پرسشنامه رضايت از مراقبت تدوين شده توسط پژوهشگر در هنگام ترخيص مورد ارزشيابي قرار گرفت.

  آئين در توضيح يافته‌هاي اين پژوهش گفت: يافته‌ها نشان داد كه ميانگين سطح اضطراب مادران گروه آزمون ‪ ۴‬روز بعد از پذيرش و در زمان ترخيص و همچنين ميانگين سطح اضطراب كودكان گروه آزمون ‪ ۴‬روز بعد از پذيرش نسبت به بدو پذيرش بطور معني داري كمتر از گروه شاهد بود. همچنين ميانگين رضايت مادران از مراقبت پرستاري در گروه آزمون بطور معني داري از گروه شاهد بيشتر بود.

  يافته‌هاي نهايي اين پژوهش حاكي از آن است كه مدل مراقبت تعاملي پرستار- خانواده مي‌تواند به عنوان مدلي مناسب و راهنماي عملي و كاربردي براي مراقبت تعاملي پرستاران و والدين در بيمارستان جهت كاهش اضطراب كودكان و مادران و افزايش رضايت مادران از مراقبت مورد استفاده قرار گيرد.

  اين پژوهش با راهنمايي دكتر فاطمه الحاني عضو هيات علمي دانشگاه انجام شد.

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #26 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:46

 7. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  بیانیه شماره یك سازمان نظام پرستاری در رابطه با انتخابات نظام پرستاری
  سازمان نظام پرستاری طی بیانیه شماره یک به مناسبت نزدیک شدن به سومین دوره انتخابات هیئت مدیره های این سازمان از پرستاران سراسر کشور خواست ضمن مشارکت حداکثری در این انتخابات نسبت به ورود افراد فرصت طلب که موجب از بین رفتن دستاوردهای این سازمان می شوند، هوشیار باشند.
  به فضل و رحمت الهی سومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری كلید خورد و انتظار می رود در این دوره از انتخابات نسبت به دوره های قبل، شور و شوق بیشتری دیده شود. چرا كه بر اثر حجم گستره و عمق فعالیت ها و به ویژه دستاوردهای ارزشمندی كه حاصل شده است، دوستان و دشمنان هر كدام با تحلیل و تعبیر خود كمر بسته اند تا جدی تر از دوران قبل وارد عرصه شوند. به همین دلیل ذكر چند نكته در همین ابتدای امر ضروری است :

  1- تمام اعضاء و رؤسای هیئت مدیره ها و اعضای شورای عالی و سازمان شاهدند كه متناسب با حجم فعالیت و اثرگذاری آنها، از امتیازات مادی و دنیوی فردی در سازمان نظام پرستاری هیچ خبری نیست و تاكنون منتخبان جامعه پرستاری اگر به لحاظ مادی متضرر نشده باشند،‌سودی نبرده اند.

  2- جایگاه مسئولان سازمان، شورای عالی و هیئت مدیره ها به لحاظ دولتی به گونه ای نیست كه از امتیازات رسمی و دولتی استفاده كنند و در طول 8 سال گذشته نیز از رئیس كل گرفته تا هیئت رئیسه شورای عالی و سازمان و هیئت مدیره ها یك روز هم به دنبال این مسئله نرفته اند كه برای خود امتیازات اداری، مالی و ... ایجاد كنند.

  3- تنها عاملی كه همه اعضای هیئت مدیره ها، شورای عالی و مسئولان سازمان را در صحنه نگه داشته است روحیه بسیجی و عشق محض به مردم و پرستاری است كه باید پرستاران عزیز در انتخابات آتی به این گونه روحیات كاندیداها توجه کنند.

  4- متأسفانه تجربه تلخ هیئت مدیره تهران در دوره اول و نیمی از دوره دوم كه نتوانست آن طور كه شایسته است به پرستاران محترم این شهر خدمت بكنند، كافی است كه از تسری روند ---------- شدن هیئت مدیره های سایر نقاط كشور جلوگیری كنیم. چرا كه در این هیئت مدیره در سالهای یادشده برخی از معدود افرادی راه پیدا كردند كه ظاهراً خود را مسئول یا عضو شورای مركزی یك تشكلی می دانستند كه این تشكل او را حمایت كرده بود و او هم قبل از احساس تعهد به پرستاران عزیز، خود را وامدار جناح و گروهی می دانست كه او را طرح و برجسته كرده بود.بنابراین شاهد بودیم در عمل تمام شهرستان ها و استان های كشور بدون استثناء، هیئت مدیره ها به عنوان پایگاه های واقعی صنفی و حرفه ای پرستاران و نماینده اقشار درد كشیده پرستاری بودند و عملكرد آنها در مقایسه با كلان شهر تهران بسیار قوی تر بود.

  5- اكنون زمزمه های جدی و اساسی به گوش می رسد كه جریانات ---------- كه به دنبال استفاده ابزاری از اقشار وسیع و تأثیرگذار جامعه - همانند معلمان و پرستاران- هستند از طریق نماینده های خود در حوزه پرستاری كه یكی دو مورد از تشكل های ---------- پرستاری محسوب می شوند، هم عهد و هم قسم شده اند كه عرصه پرستاری كشور را نیز دچار ---------- زدگی و ---------- كاری كنند. لذا پرستاران عزیز بایستی هوشیار باشند كه تحت هیچ شرایطی خود و حرفه خود را خلاصه در حزب و گروه و تشكل نكرده و سازمان مقتدر خود را آلوده به جریانات ---------- نكنند.

  6- پرستاران فهیم و عزیز ما مطمئن باشند كه هیئت مدیره های نظام پرستاری و شورای عالی نظام پرستاری بعد از خداوند متعال فقط یك قیم داشته باشند و آن قیم هم فقط پرستاران و كادر پرستاری سراسر كشور هستندكه وكلای غیر ---------- خود را با آراء پاك و بی آلایش خود مشخص می كنند.حتماً پرستاران ما رشیدتر، فهیم تر و صاحبنظرتر از آن هستند كه نیاز به قیم و واسطه برای تصمیم گیری داشته باشند و نیز پرستاران سراسر كشور، چه در تهران و چه در شهرستانهای جنوب و چه در شمال همه دارای یك وزن و یك وجهه اجتماعی و حرفه ای هستند و حتماً مركز نشین ها، نباید احساس كنند كه از پرستاران شهرستان ها بیشتر می فهمند و فقط آنها هستند كه باید به شورای عالی و مراكز ---------- گذاری عالی پرستاری راه پیدا كنند.
  7- بنابراین همه پرستاران در سراسر كشور رأی یكنواخت و دارای ارزش بسیار بالایی دارند و همه جای كشور یكسان و یكنواخت است و همه پرستارانی كه بخواهند كاندیدا شوند و بخواهند رأی بدهند خودشان عاقل، بالغ و فهیم هستند و خودشان خوب می دانند كه با كدام مشی، مرام و تصمیم گیری در انتخابات شركت كنند. چه بخواهند رأی دهند و چه بخواهند رأی بگیرند وقتی كه مسیر قانونی اعلام آمادگی خود را طی كنند و مراجع قانونی هم نظرات خود را بدهند، بعد از آن همه شان صلاحیت دارند و بر قامت تمام پرستاران عزیز زیبنده است كه خودشان مدیر خودشان باشند و نیازی نیست كه جریانات و احزاب ---------- در بین پرستاران دنبال شكار خود بگردند و با سیاه و سفید كردن پرستاران، به شعور آنها توهین كنند.
  8- نكته آخر اینكه همه ما پرستاران باید مواظب باشیم سازمانی مقتدر، غیر سیاسی، شفاف، صریح، پاسخگو و با تركیبی از افراد شجاع، بی تعارف، بی پروا، دارای درایت و فرهیختگی و پختگی كامل و دارای ریشه های قوی صنفی و ---------- می خواهیم كه با هیچ بادی نلرزد و در مقابل حوادث، بحران ها و طوفان ها چون كوهی استوار و چون سدی سدید مقاوم باشند و با هیچ قیمتی خریداری نشوند و با هیچ كس جز پرستاران عقد اخوت بر سر مصالح پرستاری نبندند.
  بنابراین ما پرستاران یكصدا سازمان قدرتمند می خواهیم،ما شركت سهامی ---------- با تركیب تشكل های ---------- با هر آب و رنگی نمی خواهیم و به خوبی می دانیم كه قرار گرفتن در لیست احزاب و تشكل ها یعنی ایجاد خط كشی، یعنی ایجاد صف آرایی،‌یعنی ترجمه الفاظ مشمئز كننده ای تحت عنوان چپ و راست و .. یعنی قرارگرفتن در گردونه ها و گردنه هایی كه بر اثر آنها هیچ نتیجه ای عاید پرستاران، سازمان آنها در طول 4 سال آتی و سالهای بعدی نخواهد شد، بلكه دامنه درگیری های ---------- مرسوم، دامن سفید و پاك پرستاران را نیز آلوده خواهد ساخت و ما را از رسالت اصلی خود كه خدمت به بیماران،مددجویان، مردم، نظام سلامت و پرستاران عزیز است، منحرف خواهد كرد.
  ما می فهمیم كه تنها هیئت مدیره ای كه در طول 6 سال از 8 سال گذشته در این دام گرفتار شد اگر چه فقط یك هیئت مدیره بود ولی سطح اختلاف ها و درگیریها و ... آن چون توسط انسان های مشكوك و ---------- كار آن هم در عرصه مقدس پرستاری كشیده شد، هم آن هیئت مدیره را مختل كرد و هم اعصاب پرستاران كشور را خرد و خراب كرد. ما نمی خواهیم بلای خانمانسوز ---------- شدن به سایر هیئت مدیره ها و شورای عالی ما تسری كند. درست است اعضای شورای عالی و هیئت رئیسه سازمان نظام پرستاری اكثراً پرستاران شهرستانی هستند ولی الفبای ---------- زدگی و ---------- كاری را بلدند و به همین دلیل هم از آن گریزانند.
  لذا در این موقعیت سرنوشت ساز از همه پرستاران در تهران و شهرستان ها تقاضامندیم، ضمن مشاركت حداكثری در انتخابات چه در عرصه كاندیدا شدن و چه در عرصه رأی دادن آنچنان به صندوق های رأی و عرصه انتخابات هجوم بیاورند كه هیچ فرصتی برای كسانی كه ادعای قیمومیت برای پرستاران می كنند فراهم نیاید و مجدداً شاهد شكل گیری سازمانی در نهایت اقتدار، سربلندی، آزادی و آزادگی باشیم و 4 سال دیگر نیز بر افتخار آفرینی های سازمان و پرستاران بیافزاییم. و حاصل ثمرات 8 سال گذشته را به شیرین ترین وجه ممكن استفاده كنیم.
  چرا كه اكنون چند روزی است كه قوانین مهم ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری به عرصه عمل پیوسته و بی شك سال های آتی، سال های خوشه چینی از مزرعه ای است كه با هزاران زحمت و رنج به ثمر نشسته و این باغ نوشكفته را نگهبانانی می طلبد كه این ثمرات را از گزند انواع آفت ها مصون بدارند تا پرستاران عزیز كه صاحبان اصلی این ثمرات شیرین هستند از آنها استفاده مناسب ببرند.ان شاء الله.

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #27 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:46

 8. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  پالس اكسيمتري: علائم حياتي پنجم!
  پالس اكسيمتري (ارزيابي از نظر هيپوكسي): روشي براي تعيين هيپوكسي در بيماران است و درصد هموگلوبين اشباع شده با اكسيژن را نشان مي‌دهد.
  پالس اكسيمتري: بررسي غيرتهاجمي اشباع اكسيژن شرياني مي باشد كه از طريق اتصال يك گيره يا پروب به لاله گوش يا انگشت بيمار ممكن مي‌گردد. درصد بيان شده در واقع نسبت اكسيژن به هموگلوبين است.
  پالس اكسيمتر (Pulse Oximeter): دستگاهي است كه براي اندازه گيري ميزان هموگلوبين اشباع با اكسيژن بكار مي‌رود و يك وسيله غيرتهاجمي مي‌باشد كه براي مانيتورينگ ممتد غيرتهاجمي اشباع اكسيژن عملي هموگلوبين شرياني (PR و SPO2) در بيماران بزرگسال، اطفال، شيرخواران و نوزادان در محيط هاي بيمارستان، درمانگاهها، آمبولانس ها و منزل بكار مي رود.
  پالس اكسيمتر يك پروب حساسه و يك مانيتور با يك صفحه‌ي ديجيتال دارد. حسگر شامل دو ديود منتشر كننده ي نور و دو سنسور است.
  يكي از ديودها نور تقريباً قرمز، يعني طول موج مخصوص هموگلوبين داراي اكسيژن (هموگلوبين اشباع) را منتشر مي‌كند، ديود ديگر نور مادون قرمز، يعني طول موج مخصوص هموگلوبين بدون اكسيژن (هموگلوبين غير اشباع) را منتشر مي كند.
  هر كدام از دو نوع هموگلوبين ميزان خاصي از نور منتشر شده را جذب مي‌كنند و از رسيدن آن به سنسور مربوطه جلوگيري مي‌كنند. اگر نور كمتري به سنسور برسد به اين معني است كه ميزان بيشتري از هموگلوبين مربوطه در خون وجود دارد. سپس دستگاه پالس اكسيمتر نسبت نور تقريباً قرمز و مادون قرمز دريافت شده را محاسبه مي‌كند تا درصد اشباع اكسيژن (SaO2) را مشخص كند.
  گيره‌ي پروب حساسه‌ي پالس اكسيمتر تا اندازه‌اي شبيه گيره‌ي لباس است. گيره ي پروب حساسه را بر روي نوعي بستر مويرگي محيطي مانند نوك انگشت دست، نوك انگشت پا، لاله ي گوش يا روي پل بيني بيمار مي توانيد وصل كنيد. در شير خواران مي‌توانيد حسگر را به دور پاشنه‌ي پا پيچيده و با نوار محكم نمائيد.
  پالس اكسيمتر اشباع اكسيژن خون شرياني را اندازه‌گيري مي كند لذا پروب بايد در ناحيه‌اي قرار گيرد كه نور از طريق جريان خون شرياني تابانده شود.
  از آنجايي كه هموگلوبين 98% اكسيژن را درخون حمل مي كند و پلاسما تنها 2 درصد آن را به همراه مي‌برد، پالس اكسيمتري به شكل صحيح ميزان اكسيژن رساني محيطي را تجزيه و تحليل مي كند. اگر اندازه گيري اكسيژن با پالس اكسيمتر بدرستي صورت گرفته باشد، اشباع اكسيژن خوانده شده، حداكثر 2 درصد با مقدار خوانده شده در ABG اختلاف خواهد داشت (البته وقتي كه اشباع اكسيژن بين 84 تا 98 درصد باشد).
  دستگاه پالس اكسيمتر ميزان اشباع اكسيژن هموگلوبين را در بافت‌هاي محيطي اندازه‌گيري نموده و درجه اشباع اكسيژن را در خون بيمار نشان مي‌دهد.
  اين دستگاه بصورت قابل اعتمادي وضعيت قلبي تنفسي بيمار را نشان مي‌دهد چرا كه مي تواند به شما بگويد كه چگونه عروق محيطي در سيستم گردش خون بيمار اكسيژن‌گيري مي‌كنند. همچنين كيفيت و تأثير مداخلات شما را مانند اكسيژن درماني، دارو دادن، ساكشن كردن و كمك‌هاي تنفسي تعيين مي‌كند.
  مثلاً در هواي اتاق عدد مربوط به بيمار 92% است. بعد از دو دقيقه اكسيژن درماني با جريان و غلظت بالا به 99% مي‌رسد و يك بهبود قطعي را نشان مي دهد.
  پالس اكسيمتر اغلب سريعتر از ارزيابي فشار خون، نبض و تنفس مشكلات موجود در اكسيژن رساني را نشان مي‌دهد.
  پالس اكسيمتر ابزار مناسبي است كه مي‌تواند هيپوكسي را پيش از بروز علائم و نشانه‌هاي آن تشخيص دهد و علاوه بر تشخيص هيپوكسي ابزار مناسبي براي پايش كارآيي لوله هوايي و اكسيژن درماني به منظور تشخيص بهبودي يا بدتر شدن بيمار نيز محسوب مي‌شود.
  به عنوان مثالي از كارآيي پالس اكسيمتر به عنوان يك ابزار پايش، بيماري را ذكر مي‌كنيم كه دچار نشانه‌هاي واضحي در ديسترس تنفسي است و حين اين كه همكارتان او را براي تجويز اكسيژن به وسيله ماسك يك طرفه آماده مي‌سازد، شما به او پالس اكسيمتر وصل مي كنيد. پالس اكسيمتر عددSpO2 را %82 نشان مي‌دهد كه حاكي از هيپوكسي شديد است. به دنبال استفاده از ماسك يك طرفه با جريان lpm 15، عدد پالس اكسيمتري افزايش مي‌يابد. پس از 10 دقيقه تجويز اكسيژن SpO2 بيمار به %99 مي رسد. درصدهاي پالس اكسيمتر، بهبودي قابل توجه وضعيت بيمار را نشان مي دهند. از طرفي اگر SpO2 بيماري كه تحت ماسك يك طرفه قرار دارد، %93 بوده و در حال افت باشد، يعني وضعيت بيمار بدتر شده و ممكن است براي حفظ يا افزايش سطح اكسيژناسيون نيازمند استفاده از ونتيلاسيون با فشار مثبت باشد.
  يك نكته: اگر بيمار مدتي است كه تحت ماسك يك طرفه با فشار lpm 15 قراردارد و عدد پالس اكسيمتر او نزديك %95 يا كمتر است، اين وضعيت نيز بيانگر هيپوكسيك بودن بيمار است. احتمال مي‌رود كه با برداشتن ماسك، عدد پالس اكسيمتر به سرعت كاهش يابد.
  SpO2 معادل %90، هيپوكسي قابل توجه را نشان مي دهد.
  پالس اكسيمتر درصد هموگلوبين اشباع شده با اكسيژن را به صورت SpO2 % نشان مي‌دهد كه حاكي از مقدار خوانده شده به وسيله‌ي پالس اكسيمتر است. مقدار طبيعي آن براي شخصي كه در هواي اتاق نفس مي‌كشد %SpO2 99-97 است. درصد پالس اكسيمتر كمتر از %95 مي‌تواند حاكي از هيپوكسي باشد. بنابراين درصد SpO2 زير%95 را بايد مورد بررسي قرار داد.
  اشباع طبيعي اكسيژن درسطح دريا بايد بين96% و 100% باشد.
  دركل، اگر عدد به دست آمده زير 95% باشد به شوك، هيپوكسي يا مشكل تنفسي شك كنيد. درمان مناسب راه هوايي و اكسيژن تكميلي به بيمارتان بدهيد و از نظر تغييرات بيشتر، به دقت وي را تحت نظر بگيريد. عدد زير 90% به درمان جدي راه هوائي، ونتيلاسيون با فشار مثبت و تجويز اكسيژن نيازدارد. بيمار غير هوشيار ممكن است نيازمند به كنترل مهاجم راه هوائي و ونتيلاسيون با فشار مثبت باشد.
  به عنوان يك راهنما: SaO2 نرمال بين 95 تا 99 درصد است.
  اعداد 91 تا 94 درصد بر هيپوكسي خفيف دلالت كرده نياز به ارزيابي بيشتر و تجويز اكسيژن مكمل را توجيه مي‌كنند. اعداد 86 تا 91% هيپوكسي متوسط را نشان مي‌دهند. معمولا ٌبايد به اين بيماران، البته با رعايت احتياط در مورد مبتلايان به COPD، اكسيژن مكمل 100 درصد تجويز شود. اعداد 85 درصد يا كمتر هيپوكسي شديد را نشان داده و به مداخله‌ي فوري، شامل تجويز اكسيژن 100 درصد، تهويه ي مصنوعي، يا هر دو نياز دارند.
  هدف شما حفظ و نگهداري SaO2 در حد نرمال (95 تا 99درصد) است.

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #28 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:50

 9. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  انديكاسيون هاي پالس اكسيمتري


  پالس اکسیمتری - قسمت دوم
  انديكاسيون هاي پالس اكسيمتري:
  پالس اكسيمتر را بايد درتمام شرايطي كه وضعيت اكسيژن بيمار نگران كننده است يا حتي به ميزان كم مشكوك به هيپوكسي هستيم به كار گرفت. در بسياري از سيستم هاي اورژانس، درتمام شرايط اورژانسي براي بيماران، پالس اكسيمتر گذاشته مي‌شود. عدد پالس اكسيمتر گاه به عنوان "ششمين علامت حياتي" خوانده مي‌شود.
  اين امر نشان مي‌دهد كه عدد پالس اكسيمتر يك معيار استاندارد براي سنجش وضعيت بيمار در كنار تنفس، نبض، پوست، مردمك و فشارخون است.
  1- بررسي درصد اكسيژن اشباع شده شرياني (بررسي درصد اشباع اكسيژن خون شرياني).
  2- يك روش غير تهاجمي جهت سنجش اشباع هموگلوبين ها از اكسيژن در بيماران با احتمال هيپوكسي.
  3- همراهي و حمايت از بيمار تا زمان رفع اشكالات مربوط به اختلالات تنفسي در بيماران.
  4- بررسي ميزان اكسيژن خون در طي عمل جراحي در اتاق عمل.
  5- بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن اقدام درماني در راه هوايي بيمار، گذاشتن لوله تراشه، ساكشن كردن ترشحات و راه هوايي.
  6- بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن انتقال بيمار.
  7- بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن نقل و انتقال بيماراني كه اختلالات تنفسي دارند.
  8- بررسي ميزان افزايش اكسيژن خون در بيماراني كه اكسيژن دريافت مي كنند.
  9- همراهي با بيمار.
  10- بررسي ميزان اكسيژن خون شرياني در بيماراني كه از دستگاه تهويه مصنوعي جدا شده و تحت مراقبت جداسازي از دستگاه مي باشند.

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #29 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:50

 10. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
  Nazanin.kOochoOlOo
  مدیران انجمن
  Sep 2011
  8,171
  887
  تشکر شده : 6,559

  پیش فرض

  محدوديت هاي پالس اكسيمتر
  احتمال محاسبه‌ي غلط در اكسيمتري نادر است. زماني كه چنين اتفاقي رخ دهد، دستگاه اغلب پيام خطا يا صفحه‌ي بدون نوشته اي را توليد مي كند. پالس اكسيمتر براي تعيين درصد درست نيازمند جريان ضرباني خون شرياني مي‌باشد. هر وضعيتي كه جريان خون ناحيه متصل به پروب را دچار اختلال نمايد باعث اشتباه شدن درصد پالس اكسيمتر مي شود. عوامل متعددي بر صحت پالس اكسيمتري اثر مي‌گذارند و باعث مي‌شوند كه پالس اكسيمتر درصد نادرست را نشان داده يااصلاً درصدي نشان نمي‌دهد.

  ThE BesT iS YeT To CoMe
  [
  ]

  #30 ارسال شده در تاريخ 26th October 2011 در ساعت 17:50

صفحه 3 از 13 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •