با عرض سلام
خوب حالا ميخواهيم باهم جلسه قبل راادامه دهيم:
همانطور كه در مثال جلسه قبل ديديم در يك سطر دستور msgbox را به همراه پارامترهاي لازم كه در آن مثال ، متن مورد نمايش به صورت متن مابين (" ") بودرا نوشتيم ودرآن سطر ، دستور ديگري را جاي نداديم و بعد ديديم بااجراي دستور يك جعبه پيغام (message box) روي صفحه ظاهر مينمايد و دكمه قبول (ok) را روي آن ميگذارد.
در زمان اجرا تا وقتي كه كاربر كليد ok را فشار ندهداجراي برنامه متوقف مي باشد.
نكته آخر در مورد مثال قبل اين است كه در vb script تفاوتي ميان حروف بزرگ و كوچك در نوشتن دستور وجود ندارد.
خواب اميدوارم ديگر مشكل و سئوالي از مثال قبل به جا نمانده باشد.

توضيحات اضافي در مورد كدهاي خود :
قسمت ديگري كه ميخواهيم شما را با آن آشنا كنيم بخش توضيحات(Comments) است.اين قسمت همان طور كه ازاسم آن مشخص است جهت درج توضيحات در vbscript ميباشد به اين صورت كه از كلمه كليدي REM يا اينكه از علامت اختصاري آن (quote) استفاده ميشود و از اين ويژگي ميتوان در جلو دستورات براي بهتر تفهيم كردن كار خود براي مترجم برنامه انجام دهيد .
در ضمن لازم به تذكر است كه اين توضيحات هيچ تاثيري بر سرعت اجراي برنامه ندارد.براي درك اين مطلب شما بهتر است در مثال جلسه ي قبل اين كار راانجام دهيد و اگراحياناً دچار مشكل شديد با ما درميان بگذاريد.
خوب اميدوارم تا اينجا خسته نشده باشيد.
آرگومانها (Argoman) :
قسمت ديگري كه ما ميخواهيم براي آن صحبت بكنيم قسمت آرگومانهاي vb script ( كاراكترهاي ربطي ) ميباشد براي شروع ابتدا مثال زير را انجام دهيد تا با محتواي اين قسمت بيشتر آشنا شويد.
کد PHP:
  <html>
          <
head>
          <
title>example of a compuest          argument</title>
          </
head>
          <
body>
          <
script language="vbscript">
          
A="friend"
          
msgbox("hello, " A)
          
</script>
          </body>
          </html> 
همان طور كه در مثال بالا نيز مشاهده ميكنيد ما براي پيوند دادن بين يك رشته حرفي - عددي ازعلامت + استفاده كرديم اما اگر بخواهيم يك رشته و يك متغير با محتواي عددي را به هم پيوند بزنيم از علامت & استفاده مينماييم. از علامت & نيز ميتوان جهت پيوند يك رشته به رشته يا متغير هاي رشته ديگر نيز استفاده نمود .