سلام دوستان

به نظر شما برای جلوگیری یا بهتره گفت کاهش وابستگی کودک به اقوام درجه اول چه باید کرد ؟