شرکت رایان سایپا که 81% ان متعلق به شرکت سایپا مي باشد در زمینه لیزینگ خودروهای سبک و سنگین شرکت سایپا فعالیت گسترده ای دارد . این شرکت محصولات شرکت های سایپا، سایپا دیزل و زامیاد را تحت پوشش نسبی خود دارد .
سرمایه شرکت رایان سایپا در سال1384، 30 میلیارد تومان است. اما ارزش روز این شرکت با توجه به قیمت آن حدود 68 ميلیارد تومان در همان سال بود . شرکت در مورد سود اعلامی خود و درصد پوشش آن اعلام نموده است كه تا تاریخ 30-9-84 76% آن را پوشش داده است . که این سود از لیزینگ و همچنین واگذاری 49% از شرکت سایپا کارت به سرمایه گازری های صنعت و معدن و آتیه دماوند به دست آمده . با توجه به فروش خودرو در آخر سال و افزایش فعالیت لیزینگ فروش شرکت در آخر سال 84 با افزایش روبرو خواهد شد .
P/e شرکت حدود 5.4 است که نسبت به دیگر شرکت ها متناسب است زیرا بقیه شرکت ها هم دارای p/e حدود 5 هستند .
یک مزیت مهم این شرکت نسبت به شرکت های لیزینگی دیگر این است که منابع تامین نقدینگی این شرکت محدود به داخل کشور نیست و این شرکت مبلغ 12 ملیارد تومان تسهیلات با نرخ 9.5% از خارج از کشور تهیه کرده که بهای تمام شده منابع را برای خود پایین آورده است.
اهداف شرکت رایان سایپا برای سالهای آتی قابل توجه است که عبارتنداز :
- افزایش لیزینگ ( اعم از سایپائی و غیر سایپائی ) از سال 84 ، از رقم41،500 دستگاه به 000، 70 دستگاه در سال 85 - 000، 126 دستگاه در سال 86 - 000 ، 192 دستگاه در سال 87
- کاهش نرخ سود تسهیلات اعطائی به مشتریان
افزایش لیزینگ رایان در خصوص تولیدات گروه سایپا ، از رقم 000 ، 36 دستگاه در سال 84 ، به رقم 000، 59 دستگاه در سال 85 ، 000، 105 دستگاه در سال 86 و 000، 160
دستگاه در سال 87 افزایش سود خالص قبل از کسر مالیات برای محصولات سایپایی ، از رقم 079، 196 میلیون ریال در سال 84 به رقم 910، 391میلیون ریال در سال 85 ، رقم 678،366میلیون ریال در سال 86 رقم 1،071،051میلیون ریال در سال 78 و افزایش سود خالص قبل از کسر مالیات برای کل محصولات ( اعم از سایپایی و غیر سایپایی ) از رقم307 ،226میلیون ریال به رقم464،558 میلیون ریال در سال 85 ، رقم 813،070 میلیون ریال در سال 86 و رقم 1،283،407 میلیون ریال در سال 87 همانطور که می بینید شرکت دارای اهداف بلند مدت می باشد که تا سال 87 را در بر می گیرد .
این شرکت در سال 83 حدود 10% از محصولات سایپا را پوشش داده است و امید دارد این رقم در سال 87 افزایش چشمگیری داشته باشد و با توجه به ظرفیت بالقوه این صنعت به نظر می‌رسد در دستیابی به این اهداف موفق خواهد بود و آینده خوبی پیش روی شرکت می باشد .
نکته دیگر این است که این شرکت در زمینه خودروهای فرسوده فعالیت قابل توجهی دارد که با توجه به حمایت دولت از این قضیه موجب تقویت آن خواهد شد .
این شرکت توانسته ظرف مدت 9 ماه اول از سال مالی 1384، 76% از سود خود را پوشش دهد . میزان دارایی ها و بدهی های شرکت در سال مذكور به این صورت است که دارایی شرکت در سال مالی قبل معادل 1848272 ميلیون ریال بوده که این رقم ظرف 9 ماه اول 84، به 2809936 ميلیون ریال رسیده .
بدهی های شرکت در سال مالی 83، معادل 1729074 ميلیون ریال بوده که پس از سپری شدن 9 ماه از اول 84، مالی جدید این رقم به 2557977 می رسد .
سود انباشته شرکت در سال مالی گذشته معادل 42198 ميلیون ریال بوده که در مدت 9 ماه سال 85 به 90160 رسیده است .