اسکریپتها را میتوان در دوجا درون صفحه قرار داد: یا داخل تگهای <head> و <head/> و یا داخل تگهای <body> و <body/> .
برای نوشتن اولین اسکریپت
  1. عبارت
    <”script language=”JavaScript” type=”text/JavaScript>
    را تایپ کنید. بدین طریق تگ ابتدایی دستور <script> وجود این برنامه را به browser معین میکند.
    ویژگی “script language=”JavaScript نوع زبان اسکریپت نویسی را تعیین کرده و بوسیله ویژگی type=”text/javascript”sاسکریپت را بعنوان plain text تحت JavaScript معرفی میکند.
  2. سپس عبارت (“document.write(“test1 را تایپ کنید, بدین طریق یک پنجره جدید باز شده و در آن عبارت test1 تایپ میشود.
  3. تگ پایانی <script/> را تایپ کنید.

بعد از این browser بقیه سند HTML را اجرا میکند زیرا متوجه پایان اسکریپت شده است.
**نکات مورد توجه
  • میتوان در یک صفحه به هر تعداد از تگ اسکریپت <script> استفاده نمود.

<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
document.write(“IranJavaScript”)
</script>
</h1>
</body>
</html>


منبع : Ira n D evelopers Network