بخشی از وظايف روابط بين الملل به شرح زير می باشد: 1- پيگيری قراردادهای همکاری بين دانشگاه و موسسات علمی داخلی و خارجی 2- معرفی دانشگاه و توانمنديهای آن به موسسات ذيربط 3- ترتيب دادن بازديدهای لازم برای هيات های اعزامی به خارج از کشور و بالعکس 4- بررسی امکان همکاريهای آموزشی و پژوهشی با مراکز دانشگاهی معتبر 5- برگزاری دوره های مشترک با ساير مراکز علمی و بين المللی ، 6- همکاری و هماهنگی لازم با معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه