توسط پایه BSI بودن یا نبودن باطری را موبایل چک میکند.به این صورت که داخل باطری, پایه BSI از یک طرف به زمین و از طرف دیگر به آی سی power متصل میشود.این پایه به وسیله یک مقاومت تغدیه میشود.

حال اگر باطری در گوشی نباشد ولتاژ در خط BSI دیگر توسط مقاومت زمین نمیشود که این حالت را آی سی power تشخیص داده و گوشی روشن نمیشود.به همین خاطر است که گوشی توسط شارژر به تنهایی روشن نمیشود.

اگر به هر دلیلی اتصال BSI بین گوشی و باطری برقرار نشود power به تصور اینکه باطری در گوشی نیست اجازه روشن شدن به گوشی را نمیدهد.

به همین خاطر است که گوشیهای نوکیا توسط منبع تغدیه با اتصال تنها پایه + و - روشن نخواهند شد که برای روشن شدن این نوع از گوشیها باید پایه BSI نیز به منفی وصل شود همانند شکل زیر:

البته لازم به ذکر است که بعضی از گوشیها مثل(6600,7610,...) با توجه به طراحی آنها به روش فوق روشن نخواهند شد.که برای روشن کردن آنها ما یک عدد مقاومت حدود 8.2 کیلو اهم را بین پایه منفی و BSI قرار میدهیم.

کاربرد دیگر بایه BSI در هنگام فلش کوشی میباشد که با تغییر مقاومت بین BSI و منفی ما میتوانیم گوشی را به مدهای مختلف کاری(Test mod,Local mod) جهت انجام عملیات نرمافراری برد