صدای انفجار آمد و سنگرش رفت هوا. هرچه صداش زدیم، جواب نداد. سرش شده بود پر از ترکش. توی جیبش یک کاغذ بود که نوشته بود: « گناهان هفته: شنبه: احساس غرور از گل زدن به طرف مقابل؛ یک شنبه: زود تمام کردن نماز شب؛ دوشنبه: فراموش کردن سجده ی شکر یومیه؛ سه شنبه: شب بدون وضو خوابیدن؛ چهارشنبه: درجمع با صدای بلند خندیدن؛ پنجشنبه: سلام کردن فرمانده زودتر از من؛ جمعه: تمام کردن صلوات های مخصوص جمعه و رضایت دادن به هفتصدتا.» اسمش « حسینی» بود. تازه رفته بود دبیرستان.

( آخرین امتحان ص 74)امام کاظم علیه السلام:

هرکس در هرروز به محاسبه ی نفس نپردازد ( و از خود برای کارهایی که درآن روز کرده، حساب نکشد)، تا اگر کارنیکی کرده برآن بیفزاید، و اگر کار بدی کرده، به درگاه خدا استغفار و توبه کند، از ما ( و اهل ولایت و پیرو ما) نیستو

میزان الحکمه؛ ج1، ص106، ح396