اگر اكونت لاگ شما روی سرور 195.91.135.196 تنظیم شده است شما میبایست فایل setool.ini را به شكل زیر تغییر دهید:

کد:

[main]servers=srv01.dontexist.com,srv02.dontexist.com,sr v03.dontexist.comserver=srv01.dontexist.com
اگر اكونت لاگ شما روی سرور 195.91.135.197تنظیم شده است شما میبایست فایل setool.ini را به شكل زیر تغییر دهید:

کد:

[main]servers=srv01.dontexist.com,srv02.dontexist.com,sr v03.dontexist.comserver=srv02.dontexist.com
اگر اكونت لاگ شما روی سرور 195.91.135.198تنظیم شده است شما میبایست فایل setool.ini را به شكل زیر تغییر دهید:

کد:

[main]servers=srv01.dontexist.com,srv02.dontexist.com,sr v03.dontexist.comserver=srv03.dontexist.com

اگر شما با پیغام BAD USERNAME/PASSWORD مواجه شدید, این پیغام بدین معنی است كه شما سرور اشتباه را انتخاب نموده اید.

اگر شما پیغام SERVER CLOSED FOR PUBLIC را بعد از انجام تغییرات فوق در setool.ini دریافت كردید یعنی سرور بسته است.

كردیتها به سرور دیگر انتقال نخواهند یافت.

وقت كردیت ها تمام نخواهد شد.