لیست جدید ترین مدل های قابل Unlock در Mt-Box Pro
این مدلها با نسخه های نرم افزاری زیر جهت انلاک به باکس MT BOX PRO اضافه شده است.

مدلها شامل :
6300
F_05_50_14-08-07_RM-217_(c)_Nokia
F_05_52_09-11-07_RM-217_(c)_Nokia
F_05_50_14-08-07_RM-222_(c)_Nokia
F_05_52_09-11-07_RM-222_(c)_Nokia

6131/6133
F_06_60_30-07-07_RM-115_(c)_Nokia

3500
F_05_51_06-09-07_RM-272_(c)_Nokia

E62
F__3_06_33_09_11_23-04-07_RM-88_(C)_NOKIA

E61i
F_2_0615_11_13-09-07_RM-227_(C)_NOKIA
=-=-=-=-=