نام :
جراح ماهي آبي (Blue & Yellow Hippo Tang)

نام علمي : Paracanthurus hepatus var

خانواده : Acanthuridae

حداقل اندازه تانك : 265 ليتر

خلق و خو :آرام و صلح جو

سازگاري با صخره هاي مرجاني : سازگار

دما : 22 تا 25 درجه سانتي گراد

شوري آب : 1.020 تا 1.025

اسيديته آب : 8.1 تا 8.4

سختي آب : 8 تا 12

حداكثر اندازه : 30 سانتي متر

رنگ بندي : آبي ، سفيد ، زرد

رژيم غذايي :گياهخوار

زادگاه اصلي : كنيا ، مالديو


منابع:
www.google.com
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]