جراح ماهي دم قيچي Acanthurus sohal / Sohal surgeonfish


نام علمي :Acanthurus sohal
Chaetodon sohal, Acanthurus sohal, Aspisurus sohar, Choetodon sohab, Chaetodon sohar, Acanthurus carinatus, Ctenodon ruppelii
نام معمولي : جراح ماهي دم قيچي
Sohal surgeonfish , sohal tang

خانواده :Acanthuridae
Surgeonfishes, tangs, unicornfishes
پراكنش : اقيانوس هند غربي ، درياي سرخ ، درياي عمان و خليج فارس
اسيديته آب : 8 تا 8.4
sg : 1.028
دماي مطلوب : 24 تا 30 درجه سانتيگراد
تغذيه : گياه خوار . انواع جلبك ها و علف هاي دريايي
اندازه تانك : 700 ليتر . به فضاي شناي زيادي نياز دارد.حداقل 200 ليتر براي هر ماهي
خلق و خو :مهاجم و قلمرو طلب. با گونه هاي مشابه ، شيرماهي ها و گروپرها نبايد نگهداري شوند.
اندازه بالغين : 40 سانتيمتر در طبيعت
توليد مثل : گزارش از توليد مثل در آكواريوم ارائه نشده است
طول عمر : 15 سال
نور : روشن
سختي نگهداري : متوسطمنبع :

ماهيهاي زينتي خليج فارس – حسين زاده صحافي
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]