تولد کوری
ماری کوریدر سال1867با نام "ماریا اسکلو دووسکا" درورشوپایتختلهستانمتولد شد.

آشنایی با پیر کوری
او در سن 19 سالگی بهپاریسرفت تا در آنجا به تحصیل در رشتهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بپردازد. در آنجابافقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] جوانفرانسوی به نامپیر کوریآشنا شد. این آشنایی بهازدواج انجامید. او بهپیر کوریدر انجام آزمایشهای عملی‌اش دربارهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کمک می‌کرد.
شروع فعالیت آزمایشگاهی ماری کوری
زمانی کهماری کوریدر سال1895در انباری چوبی کوچکی که آزمایشگاه او بود شروع بکار کرد، نه او و نههیچ کس دیگر چیزی در بارهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] شیمیایی رادیمنمی‌دانست و این عنصر هنوز کشف نشده بود.

البته یکی از همکاران پژوهشگرپاریسیو فیزیکدان فرانسوی ، "هانریبکرل" ، در آن زمان تشخیص داده بود که عنصر شیمیاییفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، پرتوهایی اسرار آمیز نامرئی از خود می‌افشاند.
کشف هانری بکرل
بکرلبه طور اتفاقی یکقطعه کوچک ازفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] اورانیوم را بر روی یکصفحه فیلمفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] که درکاغذسیاه پیچیده شده بود گذاشته بود. صبحروز بعد مشاهده کرد که صفحه فیلم درست مثل این کهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] دیده باشد سیاه شدهاست.بدیهی بود که عنصر اورانیوم ، پرتوهایی را از خود ساطع کرده بود که از کاغذسیاه گذشته و بر صفحه فیلم اثر کرده بودند.

بکرلاین فرآیند رادوباره با سنگ معدنی که سنگی سخت و سیاه قیرگون است و از اورانیوم بدست می‌آید ،تکرار کرد. این بار ، اثری که سنگ بر روی صفحه فیلم گذاشته بود، حتی از دفعه قبل همقوی‌تر بود. بنابراین می‌بایست به غیر از عنصر اورانیوم ، یک عنصر پرتوزای دیگر همدر سنگ وجود می‌داشت.

او ، فرضیه خود را با خانواده کوری که با او دوستبودند مطرح کرد. آنها نیز این راز را هیجان انگیز یافتند، این چه پرتوهای نادریبودند که در اشیایی که پرتوههای نوری معمولی از آنها عبور نمی‌کرد، نفوذ می‌کردند واز میان آنها می‌گذشتند؟
تلاش خانوادگی برای یک کشف بزرگ
در آن زمان ، "پیرکوری" در مدرسهفیزیک تدریس می‌کرد. ولی او تمام وقت آزاد خود را بکار می‌برد تا به همسرش درآزمایشهایی که انجام می‌داد کمک کند.رئیس مدرسه فیزیک یک انباری مخروبه کنار حیاطمدرسه را در اختیار آنها گذاشت.این انباری تنها فضایی بود که آنها می‌توانستند بدونهزینه ای دریافت کنند و بنابراین آن را قبول کردند.
زباله‌های باارزش
قدم بعدی این بود که سنگ معدنی سیاه را تهیه کنند. اگرمی‌خواستند اقدام به خرید آن کنند، خیلی گران تمام می‌شد. آنها بطور اتفاقی اطلاعیافتند که دولتاطریشهزاران کیلو از این سنگها دارد که چون اورانیومش راجدا کرده‌اند آنها را بی‌ارزش می‌دانند.

چون خانواده کوری دنبال اورانیومنبودند بلکه عنصر ناشناخته جدیدی را جستجو می‌کردند، این زباله‌ها را درست همانچیزی یافتند که به آن نیاز داشتند.ماریوپیر کوریاین توده های کثیفرا با بیل ، درون دیگهای بزرگی می‌ریختند. آنها را با مواد شیمیایی مخلوط می‌کردندو بر روی یک اجاق قدیمیفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] حرارت می‌دادند. دودسیاه خفه کننده و بدبوی غلیظی که از دیگها برمی‌خواست ، نفس آنها را تقریباٌ بندمی‌آورد و اشکفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] انشان را سرازیر می‌کرد.
مطالعه پرتو بکرل
با مراجعه به یادداشتهای قطور آزمایشگاهیماریوپیرکوریمعلوم می‌شود که آن دو نفر از 16 دسامبر1897به مطالعهدربارهپرتو بکرلیاپرتو اورانیومپرداختند. در آغاز،ماریفقط به این کار مشغول شد ولی از 5 فوریه1898،پیرهم به او ملحقشد.پیربه اندازه‌گیری‌ها و بررسی نتایج پرداخت.

آن دو نفر عمدتاٌشدت پرتوهای کانی‌ها و نمکهای مختلف اورانیوم و اورانیوم فلزی را اندازه‌گیریمی‌کردند. نتیجه تجربه‌های زیاد آنان این بود که ترکیبات اورانیوم ، کمترینرادیواکتیویته را داشتند. فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] اورانیوم فلزی از آنها بیشتر بود و کانی اورانیوم که معروف بهپشبلندبودبیشترین رادیو اکتیویته را داشت. این نتایج نشان داد که احتمالاٌ،‌پشبلندمحتوی عنصری است که رادیواکتیویته‌اش خیلی بیش از رادیواکتیویته اورانیوم است.
ارائه نظریه
در 12 آوریل1898کوری ها نظریه خود را به آکادمی علومپاریس گزرش کردند. در 14 آوریل، کوری ها با همکاری "لمون" شیمیدان فرانسوی ،به جستجوی عنصر ناشناخته مزبور پرداختند. نتیجه گرانبهای این کار پرزحمت وطاقت‌فرسا تنها چند قطره از ماده‌ای بود که آنها این ماده را در لوله‌های شیشه‌ایآزمایشگاهی نگهداری می‌کردند.

بر اثر این کارهای طاقت‌فرسا در نخستین زمستان،ماری کوریدچار نوعی عفونت و التهاب ریوی شد و تمام فصل را مریض بود. ولیپس از بهبودی ، کار پختن مواد در دیگها را در آزمایشگاه از سر گرفت. پس از آن،نخستین دخترش به نامارینهمتولد شد.

پیروماری کوریدر ماه جولای(مرداد ماه) همان سال توانستند این مسئله را اتشار دهند که سنگ معدن بهغیر از اورانیوم، دو عنصر پرتوزای دیگر را نیز در خود دارد. نخسیتن عنصر را به یادمحل تولد و بزرگ شدن ماری کوری که لهستان بوده ‌است،پولونیومنامیدند و دومین عنصر را که اهمیتزیادی داشتفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] نامیدند که از واژه لاتین به معنی "پرتو" الهام می‌گرفت.
تولد رادیم
در 26 دسامبر1898(5 دی ماه 1277) اعضای آکادمی علومپاریس، گزارشی تحت عنوان "درباره ماده شدیدآٌ رادیواکتیوی که در پشبلند وجود دارد" انتشار دادند و این روز تاریخ تولدرادیوماست. پیدایش رادیوم در میان عناصررادیو اکتیو طبیعی تقریباٌ به فوریت ثابت کرد که این عنصر مناسبترین عنصر رادیواکتیو برای بسیاری کارهاست. بزودی معلوم شد که نیمه‌عمر رادیوم نسبتاٌ زیاداست(1600 سال). کشف رادیوم موجب دگرگونی‌های اساسی در دانش بشر درباره خواص و ساختماده شد و منجر به شناخت و دستیابی بهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] اتمی شد.
اولین جایزه نوبل
خانوادهکوریبهمراهبکرلبخاطر کشفی کهپس از آن همه کار طاقت‌فرسا به آن نائل شدند در سال1903جایزه نوبلدر فیزیک را از آن خود کردند وبه این ترتیب توانستند وامهایی را که برای کارهای پژوهشی طولانی خود گرفته بودند ،پرداخت کنند.
دومین جایزه نوبل
پیر کوری در سال1906در 47 سالگی بعلت تصادف بااتومبیل درگذشت. مادام کوری پس از مرگ شوهرش به مطالعات خود ادامه داد و در سال1910موفق به تهیه رادیوم خالص گردید. در این هنگام استادسوربونوعضو آکادمی طب شد و در سال1911برای دومین بار به دریافت جایزه نوبل نائلشد.

ماری کوری به غیر از "لیونس پاولینگ" برنده جایزه نوبل در شیمیدر سال1954و برنده جایزه صلح نوبل در سال1962تنها انسانی است کهدو بار این جایزه ارزشمند را از آن خود کرده است.
مرگ مادام کوری
مادام کوری در 4 ژوئیه1934یعنی 28 سال بعد از مرگشوهرش و در سن 67 سالگی درگذشت.
دستاورد کشف کوری
این واقعیت که پرتوهای رادیم می‌توانند بافتهای زندهاندامها را از بین ببرند،بعنوان مهمترین دستاورد کشف کوری‌ها مشخص گردید.پزشکان وپژوهشگران علوم پزشکی بزودی دریافتند که به این وسیله می‌توانند غده ها و بافتهایبدخیم را که درفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و همچنینبیماریهای پوستی و غدد ترشحی بروز می کنند، از بین ببرند.

بسیاری از بیمارانسرطانی که توانسته‌اند با موفقیت معالجه شوند و از مرگ نجات یابند، عمر دوباره وسلامتی خود را مرهون تلاشهای ایثار گرانه و خستگی‌ناپذیر و انگیزه والای این زنبی‌همتا هستند.