به گزارش خبر خودرو، 33 کیلومتر از 110 کیلومتر جاد
ه هراز در حوزه استحفاظی مازندران تعریض و چهار خطه شد. مدیر کل راه و شهرسازی مازندران گفت: برای تعریض و توسعه این میزان از محور هراز ، 56 میلیارد تومان هزینه شد. آقای اسد افزود: برای اجرای طرح چهار خطه کردن هراز که به طول 110 کیلومتر است ، 288 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. وی گفت: محور هراز تا پایان سال 92 طرح تعریض ایمن سازی و چهار خطه آن تکمیل خواهد شد. این مسئول افزود: طرح تعریض و چهار خطه کردن محور نور – چمستان به آمل هم با 45 درصد پیشرفت با 4 میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار در دست ساخت است.