نرم افزار مجانی و فوق العاده برای کرک
ollydbg


کد:
http://www.ollydbg.de/odbg110.zip


نرم افزار تشخیص زبان برنامه نویسی
peid


کد:
http://www.peid.info/getfile.php?id=2


یکی از دی اسمبلر های خوب
win32dasm


کد:
http://www.angelfire.com/dc/vashala/Hacks/Win32dasm.zip

نرم افزاری برای دستکاری سورس برنامه
hiew


کد:
http://softwaredownloadmirror.com/freeware/hiew-shell-extension-1.0/106358113/