دانلود مقالات اصول بهداشت رواني - صفحه 2
صفحه 2 از 11 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 110

موضوع: دانلود مقالات اصول بهداشت رواني

 1. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني تابستان 1390; 13(2 (پياپي 50)):124-135.

  اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي (با تكيه بر مولفه هاي هوشياري فراگير بنيادين، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني) بر نشانه هاي افسردگي در دانشجويان

  علوي خديجه*,مدرس غروي مرتضي,امين يزدي سيدامير,صالحي فدردي جواد

  * ايران، مشهد، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پرستاري و مامايي  مقدمه: هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي (DBT) به شيوه گروهي بر نشانه هاي افسردگي از طريق بهبود مولفه هاي هوشياري فراگير، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني است.
  روش کار: در اين پژوهش شبه آزمايشي با استفاده از شيوه نمونه گيري داوطلبانه از ميان دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي فردوسي و علوم پزشکي مشهد در سال تحصيلي 88-1387، تعداد بيست نفر که با استفاده از پرسش نامه افسردگي بك داراي نشانه هاي افسردگي بودند، شناسايي شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. پرسش نامه هوشياري فراگير فريبرگ (FMI)، مقياس تحمل پريشاني (DTS) و مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني (DERS) روي دو گروه اجرا گرديد. سپس رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي در هشت جلسه و طي چهار هفته بر روي گروه آزمون بر اساس راهنماي درماني اجرا شد و گروه شاهد هيچ درماني دريافت نکردند. در خاتمه، دو گروه، مقياس هاي پ‍ژوهش را تکميل نمودند. ارزيابي پي گير نيز يك ماه پس از اتمام درمان صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر و آزمون تي براي نمونه هاي همبسته تحليل گرديدند.
  يافته ها: نتايج حاکي از اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي در کاهش نشانه هاي افسردگي (P<0.001) و افزايش معني دار در شاخص هاي هوشياري فراگير ( (P=0.001و تحمل پريشاني ( (P<0.05بود. آزمودني هاي گروه آزمون در مقايسه با گروه شاهد در شاخص دشواري هاي تنظيم هيجاني، کاهش معني داري نشان ندادند. بهبودي مشاهده شده در گروه آزمون در پي گيري يک ماهه نيز حفظ شده بود.
  نتيجه گيري: به نظر مي رسد DBT از طريق اثرگذاري بر مولفه هاي هوشياري فراگير و تحمل پريشاني، نشانه هاي افسردگي را کاهش مي دهد.

  كليد واژه: رفتاردرماني، افسردگي، هوشياري فراگير، تحمل، هيجان

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #11 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:44

 2. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني تابستان 1390; 13(2 (پياپي 50)):114-123.

  ارتباط بين سلامت روان و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  امين خندقي مقصود*,پاك مهر حميده

  * ايران، مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي  مقدمه: توجه به تفکر انتقادي يکي از اهداف آموزش عالي و مولفه اي کليدي در سلامت روان دانشجويان است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سلامت روان و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد صورت گرفت.
  روش کار: در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي 357 نفر از دانشجويان (196 دختر و 161 پسر) که در سال تحصيلي 90-1389 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مشغول به تحصيل بودند با استفاده از جدول كرجسي و مورگان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و با استفاده از پرسش نامه هاي سلامت عمومي گلدبرگ و آزمون تفکر انتقادي کاليفرنيا (فرم ب) مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمون مانووا تحليل شدند.
  يافته ها: همبستگي معني داري بين سلامت روان و تفكر انتقادي دانشجويان وجود داشت (P<0.01) که از بين مولفه هاي سلامت روان اضطراب، بيشترين همبستگي (r=-0.17، (P=0.01 و افسردگي، کمترين همبستگي r=-0.06)، (P>0.05 را با تفکر انتقادي نشان داد. هم چنين، واريانس سلامت روان دانشجويان از طريق تفكر انتقادي قابل پيش بيني بود ( .(P<0.01در ضمن دختران در سلامت روان نسبت به پسران از وضعيت بهتري برخوردار بوده (P<0.001) اما از نظر ميزان تفكر انتقادي هر دو جنس در يك سطح قرار داشتند (P>0.05).
  نتيجه گيري: با توجه به رابطه معني دار بين سلامت روان و تفكر انتقادي، مي توان نتيجه گرفت كه بهبود فرايند تفكر انتقادي به ارتقاي سطح سلامت روان دانشجويان منجر مي گردد. به ويژه اين که مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجويان رشته هاي مرتبط با مشاغل پزشکي و بهداشتي، ضرورتي مضاعف دارد.

  كليد واژه: انتقادي، تفکر، دانشجو، سلامت روان

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #12 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:44

 3. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني تابستان 1390; 13(2 (پياپي 50)):148-159.

  تحليل مسير منبع کنترل، نشانگان افسردگي و پيشرفت تحصيلي بر افکار خودکشي: نقش تعديل کنندگي جنس

  فدايي زهرا*,عاشوري احمد,هوشياري زهرا,ايزانلو بلال

  * ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشکده خانواده  مقدمه: مطالعات شيوع شناسي نشان مي دهد که مشکلات مربوط به بهداشت رواني در بين دانشجويان، يکي از عمده ترين مسايل آموزش عالي است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي نقش منبع کنترل، نشانگان افسردگي و پيشرفت تحصيلي بر افکار خودکشي دانشجويان انجام شد.
  روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگي و بر حسب نوع استفاده از نتايج، کاربردي است. نمونه اي شامل ??? نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در سال تحصيلي 88-1387 است كه به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و با مقياس هاي افکار خودکشي(SIS) ، افسردگي دانشجويان (UCDI) و منبع کنترل راتر مورد اندازه گيري قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده از مقياس هاي مذکور با استفاده از روش تحليل مسير به کمک نرم افزار ليزرل تحليل شدند.
  يافته ها: نتايج بررسي همبستگي بين متغيرهاي پيش بين و ملاک حاکي از آن است که جهت رابطه در هر دو گروه دختر و پسر در ماتريس همبستگي دو متغيره يکسان است. اما معني داري ضرايب و ميزان واريانس تبيين شده بين متغيرها در دو گروه دختر و پسر متفاوت است.
  نتيجه گيري: يافته ها حاکي از ضرورت توجه به متغيرهاي منبع کنترل، ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي و ارتباط آن ها با افکار خودکشي دانشجويان است. جهت حفظ و ارتقاي بهداشت رواني، پيشرفت تحصيلي دانشجويان و ارايه خدمات مناسب بهداشت رواني بايد به نقش اثربخشي اين متغيرها توجه شده و در آزمون هاي غربالگري و پايش سلامت رواني دانشجويان مدنظر قرار گيرند.

  كليد واژه: افسردگي، افکار خودکشي، پيشرفت تحصيلي، دانشجويان، منبع کنترل

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #13 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:44

 4. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني تابستان 1390; 13(2 (پياپي 50)):182-193.

  رابطه نگرش مذهبي و علايم اختلال استرس پس از سانحه در زلزله زدگان شهرستان بم

  گودرزي محمدعلي*,شفيعي فائزه,تاريخي علي رضا

  * ايران، شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه روان شناسي باليني  مقدمه: مضامين ديني حاکي از اين است که انسان به هنگام برخورد با شرايط تهديدکننده، خدا را مي خواند. تحقيقات آسيب شناسي رواني نيز نشان داده است که وقايع تکان دهنده و تهديدکننده ممکن است در برخي از افراد مستعد، علايم اختلال استرس پس از سانحه را ايجاد نمايد. لذا هدف اين تحقيق، بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و علايم اختلال استرس پس از سانحه در افرادي بود که در زلزله بم حضور داشتند.
  روش کار: تحقيق حاضر از نوع همبستگي و پس رويدادي است. آزمودني ها شامل 117 نفر (70 مرد و 47 زن) از مردم شهرستان بم بودند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده از بين افرادي که در حادثه زلزله حضور داشتند، انتخاب شدند. آزمودني ها دو مقياس نگرش مذهبي و اختلال استرس پس از سانحه مي سي سي پي (اشل) را به صورت فردي تکميل کردند. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام و آزمون تي استفاده شد.
  يافته ها: نگرش مذهبي تنها قادر بود مولفه هاي ناتواني در مهار عاطفي و افسردگي مقياس اشل را به صورت معکوس پيش بيني کند. هم چنين، آزمودني هاي داراي علايم خفيف در مقايسه با آزمودني هاي داراي علايم شديد، نگرش مذهبي برتري نشان دادند (.(P<0.001
  نتيجه گيري: نگرش مذهبي مي تواند در کاهش علايم عاطفي اختلال استرس پس از سانحه موثر باشد ولي بر علايم خودآيند آن تاثيري ندارد.

  كليد واژه: اختلال استرس پس از سانحه، افسردگي، زلزله، عاطفه، کنترل

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #14 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:44

 5. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني تابستان 1390; 13(2 (پياپي 50)):194-202.

  بررسي ارتباط سبك دلبستگي بالغين به والدين با تنش، اضطراب و افسردگي

  نايبي نيا انورسادات*,سالاري پروين,مدرس غروي مرتضي

  * ايران، سبزوار، دانشگاه علوم پزشکي  مقدمه: سبک هاي دلبستگي از منابع درون فردي هستند كه مي توانند سطوح تنش و ناتواني را در شرايط ناگوار تعديل كنند و اثرات منفي تنش را كم رنگ تر جلوه دهند. بنابر نتايج پژوهش ها، سبك هاي دلبستگي، اهميت پيش بيني كننده زيادي در بهداشت رواني دارد. با توجه به اهميت سلامت روان در زندگي افراد که از مواد مخل کننده آن تنش، اضطراب و افسردگي است و وجود نظريه مهم دلبستگي بالبي و دسترسي محدود پژوهشگر به مقالاتي که فرضيات مشتق از اين نظريه را آزمون کند، پژوهشي با هدف تعيين ارتباط سبک هاي دلبستگي بالغين به والدين با تنش، اضطراب و افسردگي انجام شد.
  روش کار: اين مطالعه توصيفي همبستگي در سال 1388 بر 170 زن متاهل 44-15 ساله كه به روش آسان از درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج) و مطب متخصص زنان شهر مشهد انتخاب شدند، انجام شد. داده ها با پرسش نامه سبك دلبستگي بالغين به والدين و مقياس تعيين همزمان تنش، اضطراب و افسردگي جمع آوري و با نرم افزار SPSS نسخه ?? در سطح معني داري 0.05 با استفاده از آزمون آماري پيرسون تحليل شد.
  يافته ها: تنش، اضطراب و افسردگي، ارتباط منفي با سبك دلبستگي ايمن به والدين دارد که در مورد افسردگي با دلبستگي ايمن به پدر و مادر و تنش با دلبستگي ايمن به مادر معني دار گرديد و هر سه مولفه، ارتباطي مثبت و معني دار با سبك دلبستگي سرد به پدر و مادر دارند .(P<0.01)
  نتيجه گيري: بر اساس نظريه بالبي، دلبستگي براي تكوين شخصيت و روابط بهنجار ضروري بوده و پايه اي براي سلامت رواني است.

  كليد واژه: اضطراب، افسردگي، بالغ، تنش، دلبستگي

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #15 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:45

 6. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني بهار 1391; 14(1 (پياپي 53)):64-77.

  پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگي و مولفه هاي تمايزيافتگي

  بيرامي منصور,فهيمي صمد*,اكبري ابراهيم,اميري پيچاكلايي احمد

  * ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي  مقدمه: خانواده، يک نظام اجتماعي طبيعي است که در همه مراحل تکوين آن زوجين، خرده نظام اصلي بوده و عوامل متعددي مانند سبک هاي دلبستگي و مولفه هاي تمايزيافتگي در رضايت زناشويي آن ها نقش دارند. هدف اين پژوهش پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگي و مولفه هاي تمايزيافتگي است.
  روش کار: پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنيادي و به لحاظ نحوه جمع آوري داده ها از نوع توصيفي بود که در چهارچوب يک طرح همبستگي پيش بين انجام شد. جامعه آماري پژوهش حاضر، کارکنان متاهل دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال تحصيلي 89-1388 بودند. از اين جامعه آماري با توجه به جنسيت 200 نفر انتخاب شدند. پس از حذف موارد ناقص حجم نمونه به 184 نفر کاهش يافت. دامنه سني آزمودني ها از 23 تا 54 سال بود. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي رضايت زناشويي انريچ، تمايزيافتگي خود اسکوورون و دلبستگي بزرگسال هازن و شيور استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي و رگرسيون گام به گام استفاده شد.
  يافته ها: از بين مولفه هاي تمايزيافتگي خود، موقعيت منو از مولفه هاي سبک دلبستگي، سبک دلبستگي دوسوگرا (p<0.001) بهترين پيش بيني کننده هاي رضايت زناشويي هستند.
  نتيجه گيري: نتايج پژوهش از اين باور حمايت مي کند که روابط اوليه افراد در محيط خانواده به شکل گيري سبک دلبستگي خاص و سطوح بالا يا پايين تمايزيافتگي منجر مي گردد و اين تجارب اوليه بر روابط بين فردي زوجين در بزرگسالي تاثير مستقيم مي گذارد.

  كليد واژه: دلبستگي، رضايت، زناشويي، موقعيت

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #16 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:45

 7. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني پاييز 1390; 13(3 (پياپي 51)):212-221.

  ارتباط مصرف غذاهاي آماده با سطح اضطراب در دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران

  بختياري محمود,احرام پوش الهام,عنايتي نورا,راست منش سيدرضا,دل پيشه علي,زائري فريد,همايون فر رضا*

  * ايران، تهران، شهرك قدس، خيابان فرحزادي، خيابان ارغوان غربي، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي  مقدمه: رژيم غذايي از جمله متغيرهايي است كه مستقيم يا غير مستقيم بر الگوي بيماري هاي غير واگير تاثير گذاشته است. دانشجويان علوم پزشکي مستعد رويارويي با شرايط تنش زا، اضطراب و الگوهاي بد غذايي نظير استفاده از غذاهاي آماده هستند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين مصرف غذاهاي آماده با سطح اضطراب در دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران انجام شده است.
  روش کار: در اين مطالعه مقطعي 488 نفر (204 پسر و 284 دختر) از دانشجويان بومي دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران در سال 1389 به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و وارد مطالعه گرديدند. ارزيابي هاي رژيمي با كمك يادآمد 24 ساعته خوراک در دو مقطع با فاصله يک هفته و دريافت غذاهاي آماده به صورت بسامد دريافت از افراد انجام شد. تبديل غذاي دريافتي فرد به مقادير ريزمغذي ها از طريق جداول USDA انجام شد. سطح اضطراب از طريق پرسش نامه استاندارد اشپيل برگر نسخه فارسي در دو حالت آشکار و پنهان ارزيابي گرديد. براي بررسي اثر ميزان مصرف غذاي آماده بر متغير اضطراب از مدل رگرسيوني شانس هاي متناسب با تعديل اثر متغيرهاي مخدوش گر احتمالي استفاده گرديد.
  يافته ها: مصرف بالاي غذاي آماده در دانشجويان پسر تقريبا دو برابر دانشجويان دختر بود. شانس قرار گرفتن دانشجوياني که اغلب اوقات غذاهاي آماده مصرف مي کنند در يکي از طبقات اضطراب آشکار متوسط يا شديد تقريبا هفت برابر همين شانس (OR=7.0, %95CI, 2.35-9.74, P<0.001)براي دانشجوياني بوده است که کمتر غذاي آماده مصرف مي کرده اند.
  نتيجه گيري: ميزان اضطراب دانشجويان با افزايش مصرف غذاهاي آماده افزايش مي يابد.

  كليد واژه: اضطراب، دانشجويان، غذاهاي آماده

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #17 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:45

 8. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني پاييز 1390; 13(3 (پياپي 51)):222-229.

  تاثير هنردرماني گروهي بر مهارت ارتباط بين فردي زنان مبتلا به اختلالات رواني مزمن بستري در مرکز نگهداري و بازتواني بيماران رواني مزمن

  قنبري هاشم آبادي بهرام علي*,ابراهيمي نژاد مريم

  * ايران، مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي  مقدمه: در طول سه دهه اخير مراقبت و بازتواني از بيماران رواني مزمن در نظام بهداشت رواني مورد توجه فزاينده بوده است. اين تحقيق جهت تعيين تاثير هنردرماني گروهي بر مهارت ارتباط بين فردي بيماران رواني مزمن انجام گرفته است.
  روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه شبه تجربي است که در مرکز نگهداري و بازتواني بيماران رواني مزمن عاتف مشهد در شهريور ماه 1389 انجام گرديده است. جامعه پژوهش شامل بيماران رواني مزمن زن بستري در مرکز بوده که از بين آن ها 28 بيمار رواني مزمن زن واجد معيارهاي ورودي پژوهش به شيوه نمونه در دسترس انتخاب و به روش گمارش تصادفي به دو گروه شاهد و آزمون تخصيص يافتند. سپس ميزان مهارت ارتباط بين فردي آنان توسط پرسش نامه هوش هيجاني بار آن ارزيابي شد. آن گاه 8 جلسه هنردرماني گروهي براي گروه آزمون اجرا گرديد. گروه شاهد، برنامه مراقبتي معمول را دريافت کردند. پس از انجام مداخله، ميزان مهارت ارتباط بين فردي بيماران مجددا اندازه گيري و داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش تحليل کوواريانس تحليل گرديد.
  يافته ها: ميان دو گروه نمونه، تفاوت نمرات در آزمون ارتباط بين فردي معني دار بود (P<0.0001). هم چنين مقايسه نمرات ارتباط بين فردي افراد حتي پس از تعديل نمرات پيش آزمون نيز معني دار گزارش گرديد (P<0.0001).
  نتيجه گيري: اجراي هنردرماني گروهي سبب افزايش ميزان مهارت ارتباط بين فردي در زنان بستري مبتلا به اختلال رواني مزمن گرديد.

  كليد واژه: اختلال روان پزشكي مزمن، هنردرماني، مهارت ارتباط بين فردي

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #18 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:45

 9. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني پاييز 1390; 13(3 (پياپي 51)):230-241.

  اعتباريابي پرسش نامه مثلث شناختي دردانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

  كيميايي سيدعلي*,گرجيان مهلباني حسن

  * ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، گروه مشاوره  مقدمه: هدف اين پژوهش هنجاريابي پرسش نامه مثلث شناختي (CTI) در ميان دانشجويان بود. اين پرسش نامه، شيوه تفکر افراد افسرده را درباره خود، دنيا و آينده مي سنجد.
  روش کار: مطالعه حاضر از نوع مقطعي توصيفي بوده و براي اعتباريابي آن 412 دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد (157 نفر مرد و 255 نفر زن) در سال تحصيلي 89-1388 به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي تحليل داده ها، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد.
  يافته ها: ضريب پايايي آلفاي کرونباخ براي کل مقياس 0.85 و براي خرده مقياس هاي نگرش نسبت به خود 0.80، نگرش نسبت به دنيا 0.73 و نگرش نسبت به آينده 0.81 مي باشد. هم چنين، در اين هنجاريابي سوالاتي که همخواني معتبري نداشتند، مشخص شدند.
  نتيجه گيري: پرسش نامه مثلث شناختي روي دانشجويان ايراني مي تواند به عنوان يک ابزار پايا و معتبر براي ارزيابي مثلث شناختي نظريه بک و براي سنجش شيوه تفکر دانشجويان افسرده باشد.

  كليد واژه: آينده، افسردگي، پرسش نامه مثلث شناختي، خود، دنيا


  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #19 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:46

 10. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آواتار ها
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ KHAN◕‿◕MI Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  کاربر سایت
  Jan 2013
  315
  1
  تشکر شده : 7

  پیش فرض

  اصول بهداشت رواني پاييز 1390; 13(3 (پياپي 51)):250-259.

  بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر سلامت رواني دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي شهر مشهد

  توكلي زاده جهانشير*,ابراهيمي قوام صغري,فرخي نورعلي,گلزاري محمود

  * ايران، خراسان رضوي، گناباد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي، مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت، كدپستي: 9691793718  مقدمه: پژوهش هاي متعددي در مورد خودتنظيمي و بهداشت جسمي و نقش يادگيري خودتنظيمي بر پيشرفت تحصيلي و انگيزش يادگيري انجام گرفته، اما مطالعات درباره يادگيري خودتنظيمي و بهداشت رواني اندك است. اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر سلامت رواني دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي شهر مشهد در سال 88-1387 انجام گرفت.
  روش کار: در اين مطالعه آزمايشي، تعداد 30 نفر از دانش آموزان پسر (15 نفر براي گروه آزمون و شاهد) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي از نواحي هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب گرديد. ابتدا پرسش نامه هاي راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و سلامت عمومي-28 به صورت پيش آزمون در هر دو گروه اجرا شدند. سپس گروه آزمون تحت يک برنامه آموزشي راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي به مدت 18 جلسه يک ساعته قرار گرفتند. در پايان آموزش، پس آزمون هاي پرسش نامه هاي ياد شده در هر دو گروه اجرا شد. داده هاي پژوهش با نرم افزار SPSS و آزمون تي مستقل تحليل شدند.
  يافته ها: بين ميانگين هاي نمرات اختلافي وضعيت سلامت رواني (P=0.34) و مولفه هاي آن يعني شکايات جسماني(P=0.37) ، اضطراب(P=0.59) ، سوء عملکرد اجتماعي (P=0.12) و افسردگي (P=0.19) در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معني داري وجود ندارد.
  نتيجه گيري: با توجه به نتايج، آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر سلامت رواني دانش آموزان تاثير معني داري ندارد. البته رابطه دو متغير ياد شده مي تواند متاثر از عواملي هم چون ابزار سنجش سلامت رواني، روش آموزش، مدت برنامه آموزشي، فرصت تمرين و کاربرد راهبردها باشد. بنابراين براي قضاوت دقيق تر پيرامون آن ها، مطالعات بيشتري با در نظر گرفتن عوامل ياد شده ضرورت مي يابد.

  كليد واژه: آموزش، دانش آموزان، سلامت رواني

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #20 ارسال شده در تاريخ 17th January 2013 در ساعت 21:46

صفحه 2 از 11 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •