با درود و سپاس

نداشتن تصویر در مانیتور فیلمبرداریها

1-معیوب بودن ccd


2-عدم ولتاژ در مدار ccd

3-میوب بودن پرده های شاتر یونیت

4-عدم ولتاژ dc/dc در مگنت پرده شاتر یونیتبا آرزوی موفقیت